Maksājumi

Spēkā no 01.04.2024

Pakalpojums Cena
Elektroniski2 Filiālē vai SkyBranch1
Maksājumi
Maksājums starp saviem kontiem Citadele grupas ietvaros Bez maksas 10 EUR
Maksājums uz cita klienta kontu Citadeles grupas ietvaros 0.20 EUR 10 EUR
Standarta EUR maksājumi ES robežās (SEPA, SEPA Zibmaksājumi) 0.55 EUR 10 EUR
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā3 18 EUR Netiek piedāvāts
Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā3 35 EUR Netiek piedāvāts
Algu maksājumi4 Bez maksas Netiek piedāvāts
Ārpus SEPA ienākošie maksājumi ar komisijas tipu BEN un SHA 5 EUR Netiek piedāvāts
Citi maksājumu pakalpojumi
Regulāro maksajumu un e-rēķinu regulāro maksājumu pieslēgšana/līguma izmaiņas Bez maksas 10 EUR
Papildu komisijas maksa par maksājuma apstrādi, kas tiek veiktas uz sankciju riska valstīm/vai kur nepieciešams veikt maksājuma padziļinātu izpēti5 150 EUR Netiek piedāvāts
Maksājumu izmeklēšana, atsaukšana, maksājuma informācijas izmaiņu nosūtīšana 50 EUR
  • 1 SEPA Zibmaksājumi nav pieejams filiālēs un Sky Branch. Informācija par Sky Branch maksājuma maksimālās summas limitu pieejama Bankas mājaslapā un klientu apkalpošanas nodaļās.
  • 2 Maksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, bankomātos veiktās rēķinu apmaksas, regulārie maksājumi un e-rēķinu regulārie maksājumi.
  • 3 Detalizēta informācija par pieejamām maksājumu valūtām un skaitā informācija par maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņiem, ir atrodama mājaslapā https://www.citadele.lv/lv/private/payments/execution/.
  • 4 Iekšbankas maksājumi, kas iniciēti Internetbankā, izmantojot algu maksājuma reģistru vai maksājuma failu importu kā algu maksājums.
  • 5 Komisijas maksa tiek iekasēta papildus standarta maksai par ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem un komisija tiek ieturēta no klienta konta neatkarīgi no maksājuma komisijas tipa. Valstu saraksts, maksājumiem uz/no kurām tiek piemērota papildu maksa, ir publicēts bankas mājas lapā: https://www.citadele.lv/lv/private/payments/execution/.