Parāda vērtspapīri

Parāda vērtspapīrs apliecina emitenta parāda saistības pret šo vērtspapīru turētāju. Tas ir aizdevums, par kuru tiek maksāti procenti. Parāda vērtspapīrus var emitēt valsts, pašvaldības, pārnacionālas organizācijas, kredītiestādes, komercsabiedrības. Parāda vērtspapīri var būt ar nodrošinājumu (piemēram, nekustamais īpašums) vai bez tā. Aizdevuma līgumam var tikt pievienoti arī papildus nosacījumi.

Parāda vērtspapīru iezīmes:

 • Pamatsumma jeb nominālvērtība (nominal, principal) – tiek ņemta par pamatu procentu maksājuma aprēķināšanai un parasti tiek atmaksāta beigu datumā. Atsevišķos gadījumos var noteikt specifiskus pamatsummas atmaksas noteikumus.
 • Dzēšanas termiņš (maturity date) – datums, kad emitents atmaksā pamatsummu. Ja visi maksājumi ir veikti, tad emitenta saistības pret parāda vērtspapīra turētāju izbeidzas šajā datumā. Pēc dzēšanas termiņa vērtspapīrus iedala:
  — Īstermiņa – līdz 1 gadam;
  — Vidēja termiņa – 1 līdz 10 gadiem;
  — Ilgtermiņa – virs 10 gadiem.
 • Kupona likme – procentu likme, ko emitents maksā parādzīmes turētājam. Šī likme var būt fiksēta vai peldoša. Peldošā likme, līdzīgi kā kredīts ar mainīgu procentu likmi, ir atkarīga no īstermiņa kredītlikmēm (LIBOR, EURIBOR) un tiek fiksēta noteiktam periodam (piemēram, 3 vai 6 mēneši). Par īstermiņa parādzīmēm bieži netiek maksāts kupons, bet tās tiek emitētas un tirgotas ar diskontu (starpība starp vērtspapīra nominālvērtību un vērtspapīra cenu).
 • Kupona izmaksas datumi – datumi, kad tiek veikti procentu maksājumi, piemēram, divreiz gadā.
 • Atvasinātie parāda vērtspapīri – aizdevums, kura noteikumos ir iekļauti kādi speciāli nosacījumi. Piemēram, konvertējamās obligācijas, kuras noteiktā termiņā iespējams samainīt pret akcijām.

Iegādājoties parāda vērtspapīru, darījuma veikšanas brīdī klients fiksē ienesīguma likmi, kas ir atkarīga no pirkšanas cenas, kupona likmes un uzkrātā kupona, kas jāizmaksā iepriekšējam obligācijas turētājam (obligācijas turētājs katru dienu uzkrāj fiksētu procentu ienākumu). Obligāciju likviditāte ir atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram, kopējā emisijas apjoma, tirgus segmenta, bankas – emitenta un esošās tirgus situācijas. Obligācijas riska līmeni nosaka gan procentu likmju risks, gan valsts un/vai uzņēmuma kredītrisks, kā arī likviditātes risks. Kredītrisku raksturo aizņēmēja kredītreitings.

Parāda vērtspapīru priekšrocības:

 • alternatīva naudas noguldījumam depozītos;
 • var pārdot pirms dzēšanas termiņa;
 • pārdodot netiek zaudēti uzkrātie procenti un nav jāmaksā soda nauda;
 • atšķirībā no citiem investīciju produktiem, dažādu kombināciju iespējas – ienesīgums/valūta/risks/ieguldījuma termiņš;
 • iespēja iegādāties dažādu pasaules valstu emitentu vērtspapīrus.

Parādzīmes tiek turētas nošķirti no bankas pārējiem aktīviem, līdz ar to klients uzņemas cenu izmaiņas un emitenta risku, bet ne bankas turētāja risku.

Citadele bankas Brokeru nodaļas speciālisti Jums sniegs nepieciešamo informāciju par ieguldījumu iespējām vērtspapīru tirgos.