Citi produkti un pakalpojumi

Spēkā no 01.12.2022

Skaidras naudas darījumi1
Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa kontā bankas filiālē (iesk. maksājumu līdz EUR 15 000 uz Valsts Kasi, neizmantojot norēķinu kontu)2 0.5% no summas (min. 30 EUR)
Skaidras naudas izmaksa no konta bankas filiālē 1% no summas (min. 22 EUR) ja darījuma summa ir līdz 10 000 EUR, 3% no summas, ja darījuma summa ir 10 000 EUR un vairāk
Papildu komisija par EUR monētu apstrādi 10% no summas (min. 40 EUR)
Darījuma konts
Pakalpojums Cena
Darījuma konta līguma noformēšana vai izmaiņu noformēšana Individuāli, informācija bankā
Maksa par konta atlikumiem4,5 Gada procentu likme
Pakalpojums Cena
CHF 100 000 SNB Rate mīnus 0.3% / 360
DKK 750 000 Certificates of deposit rate mīnus 1.5% / 360
SEK 1 000 000 Repo Rate mīnus 1.6% / 360
EUR 5 000 000 ECB deposit facility rate/ 360
JPY 10 000 000 Key policy Rate mīnus 0.3% / 360
NOK 1 000 000 Key policy Rate mīnus 0.3% / 360
Autorizācijas ierīces
Pakalpojums Cena
DIGIPASS GO3 izsniegšana 12 EUR
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) Bez maksas
Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde par katra saņemtā dokumenta apstrādi6 15 EUR
Kurjerpasta un pasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai 25 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN)
  • 1 Informāciju par skaidras naudas limitiem filiālē "Citadele" var atrast bankas mājas lapā, sadaļā "Skaidras naudas darījumi",
  • 2 Pakalpojums pieejams tikai klientiem, kam nav iespējas veikt maksājumu elektroniski.
  • 3 Maksa ir jāmaksā pirms bankas veiktās pārbaudes un pirms bankas lēmuma par darījuma attiecību uzsākšanu ar klientu.
  • 4 Maksa par norēķina konta atlikumu tiek piemērota par klienta vai saistītu klientu grupas naudas līdzekļiem. Banka neaprēķina un klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem. Maksa par norēķina konta atlikumu netiek piemērota, ja centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu gada procentu likmi, kas ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. Maksa par konta atlikumu tiek piemērota no konta atlikuma summas par katru kalendāra dienu, kurā konta atlikums dienas beigās ir vienāds vai lielāks par Cenrādī noteiktajām summām, un kalendārā mēneša laikā aprēķinātā kopējā summa tiek ieturēta no konta tā paša mēneša pēdējā dienā. Kontu kopumā, par kuru atlikumiem virs Cenrādī noteiktā apmēra tiek piemērota Cenrādī noteiktā maksa, ietilpst norēķinu konts, t.sk. norēķinu konts, kam piesaistīta maksājumu karte, krājkonts+, naudas līdzekļu konts finanšu instrumentu darījumu veikšanai.
  • 5 Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā, līdz atlikums kontā ir nulle.
  • 6 Komisijas maksa par veikto maksājumu saskaņā Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu maksā 0,38 EUR.