Citadele Leasing un Citadele Factoring vienotais pakalpojumu cenrādis

Spēkā no 11.10.2023

Pakalpojums
Līzings/noma/aizdevums Cena1
Pieteikuma izskatīšana bez maksas
Līzinga/nomas/aizdevuma darījuma dokumentu noformēšana 1.50% - 1.85%2 no pirkuma maksas, bet ne mazāk kā EUR 190
Līguma pirmstermiņa saistību izpilde un/vai saistību refinansēšana citā finanšu iestādē pēc vienošanās, bet ne mazāk kā EUR 1903
Līguma darbības atjaunošana pēc klienta iniciatīvas4 EUR 90
Līguma grozījumi
Līguma, maksājumu grafika un citu dokumentu grozījumu noformēšana EUR 190
Uz klienta iesnieguma pamata sagatavoto dokumentu un līguma grozījumu atcelšana EUR 35
Citi pakalpojumi
Līguma/vienošanās par apakšnomu sagatavošana EUR 120
Izziņas sagatavošana par parādu neesamību EUR 25
Izziņas, kas nepieciešama iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā, sagatavošana pēc klienta pieprasījuma EUR 25
Visa veida izziņu, piekrišanu, apliecinājumu, pārskatu un citu dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma EUR 45
Izziņu, pilnvaru un citu klienta pieprasīto dokumentu sagatavošana paātrinātā kārtībā EUR 75
Dokumenta kopijas, noraksta, izraksta, dublikāta sagatavošana un atkārtota elektroniski parakstīta dokumenta nosūtīšana pēc klienta pieprasījuma EUR 25
Pilnvaras pārbaude EUR 15
Pilnvaras sagatavošana (t.sk., tirdzniecības nodošanas atļaujas noformēšana) EUR 25
Dokumentu sagatavošana svešvalodā pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
Gala rēķina izrakstīšana trešajai personai EUR 75
Dokumentu nosūtīšana pa pastu EUR 25 + faktiskās izmaksas
Līzinga/nomas/ķīlas priekšmeta inspicēšana pirms darījuma noslēgšanas5 pie klienta, sadarbības partnera vai AS "Citadele banka" filiālē6 un līzinga/nomas/ķīlas priekšmeta inspicēšana līguma darbības laikā EUR 40 + faktiskās izmaksas
Līguma/vienošanās par parāda atmaksu noformēšana EUR 50
Pieprasītā gala rēķina atcelšana (ja noteiktajā termiņā nav veikta gala rēķina apmaksa pilnā apmērā) EUR 35
Rēķina izrakstīšana klientam par jebkuriem līzinga sabiedrības klienta vietā veiktajiem maksājumiem (t.sk. naudas sodi) EUR 25
Atzīmju izdarīšana VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"/Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras reģistrā Līdz EUR 157 saskaņā ar attiecīgā reģistra cenrādi
Padziļināta klienta kapitāla daļu īpašnieku, dalībnieku vai akcionāru un patiesā labuma guvēju, kā arī visā īpašumtiesību ķēdē iesaistīto personu izpētes veikšana EUR 300
OCTA polises administrēšana8 EUR 3 mēnesī
  • 1 Cena ir norādīta ar PVN.
  • 2 Atkarībā no darījuma veida.
  • 3 Ja noslēgtajā līgumā nav noteikts citādi.
  • 4 Ja nav uzsākts līzinga/nomas/ķīlas priekšmeta atsavināšanas process.
  • 5 Komisijas maksa par līzinga/nomas/ķīlas priekšmeta inspicēšanu tiek piemērota neatkarīgi no tā vai finansējums tiek piešķirts un darījums noformēts. Inspicēšanas akts ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts. Par inspicēšanas iespējām nepieciešams vienoties iepriekš ar līzinga sabiedrības pārstāvi.
  • 6 Līzinga/nomas/ķīlas priekšmetam ar pirkuma maksu līdz EUR 70 000.
  • 7 Komisijas maksa var mainīties saskaņā ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"/ Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras cenrādi.
  • 8 Neattiecas uz Citadele Factoring līzinga pakalpojumiem.