Citadele Leasing un Citadele Factoring vienotais pakalpojumu cenrādis

Spēkā no 01.01.2021

Līzings

Līzinga pakalpojums
Pakalpojums Cena1
Pieteikuma izskatīšana bez maksas
Līzinga/kredīta darījuma dokumentu noformēšana 1,5% no pirkuma summas, min. EUR 190
Dokumentu noformēšana saistību refinansēšanai citā finanšu iestādē N/A
Līzinga/kredīta pirmstermiņa atmaksa un/ vai refinansēšana citā finanšu iestādē 1.5% no atlikušo saistību summas, bet ne mazāk kā EUR 90
Līguma darbības atjaunošana pēc klienta iniciatīvas2 EUR 90
Līguma grozījumi
Līguma grozījumu noformēšana 0.25% no atlikušo saistību summas, bet ne mazāk kā EUR 120
Uz klienta iesnieguma pamata sagatavoto dokumentu un līguma grozījumu atcelšana EUR 35
Citi pakalpojumi
Apakšnomas līguma sagatavošana EUR 120
Izziņas sagatavošana par parādu neesamību EUR 25
Izziņas sagatavošana par saistību izpildi (līzinga/kredīta saistību izpildi, maksājumiem, samaksātajiem procentiem u.c.) EUR 25 - EUR 75
Izziņu, pilnvaru sagatavošana paātrinātajā kārtībā un/vai citu nestandarta izziņu sagatavošana EUR 75
Kopijas, dublikāta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) EUR 25
Pilnvaras sagatavošana (t.sk., tirdzniecības nodošanas atļaujas noformēšana) darījuma ietvaros EUR 25
Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu vai krievu valodā) pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
Citu dokumentu nosūtīšana pa pastu EUR 25 + faktiskās izmaksas
Līzinga, nomas vai ķīlas priekšmeta apsekošana3 pie klienta vai AS "Citadele banka" filiālē4 EUR 40
Parāda atmaksas līguma noformēšana EUR 50
Pieprasītā gala rēķina atcelšana (ja noteiktajā termiņā nav veikta gala rēķina apmaksa pilnā apmērā) EUR 35
Atzīmju izdarīšana VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistrā Līdz EUR 12 saskaņā ar VAS CSDD cenrādi
Rēķina izrakstīšana klientam par jebkuriem līzinga sabiedrības klienta vietā veiktajiem maksājumiem (t.sk. soda naudas) EUR 25
Padziļināta klienta kapitāla daļu īpašnieku, dalībnieku vai akcionāru un patiesā labuma guvēju, kā arī visā īpašumtiesību ķēdē iesaistīto personu izpētes veikšana, ja minētās personas ir juridiskas personas un tās vai kāda no tām ir reģistrēta ārpus Baltijas valstīm EUR 300
  • 1 Komisijas ir norādītas ar PVN.
  • 2 Ja nav uzsākts līzinga objekta, ķīlas/nomas priekšmeta atsavināšanas process.
  • 3 Komisijas maksa par apsekošanu tiek ieturēta neatkarīgi no tā vai finansējums tiek noformēts. Apsekošanas akts ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts. Par apsekošanas iespējām nepieciešams vienoties iepriekš ar līzinga sabiedrības pārstāvi.
  • 4 Līzinga objektam ar pirkuma cenu līdz EUR 17 000.