Tirdzniecības finansēšana

Spēkā no 18.01.2022

Bankas garantija
Pakalpojums Cena
Izsniegšana Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Maksa par izmantošanu:
nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 1% gadā (min. 50 EUR)
cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 70 EUR)
Izmaiņas / Anulēšana pirms garantijas beigu termiņa 80 EUR
Garantijas teksta sagatavošana (piemērojama, ja garantija netiek izsniegta) 80 EUR
Papildus komisijas maksa par steidzamu izsniegšanu / izmaiņām 80 EUR
Samaksas pieprasījuma apstrāde 0.2% no pieprasītās summas (min. EUR 200)
Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude 40 EUR
Citas bankas izsniegtas garantijas/tās izmaiņu paziņošana 80 EUR
Citas bankas izsniegtas garantijas samaksas pieprasījuma apstrāde 250 EUR
SWIFT ziņojums 10 EUR
Kurjerpasta izmaksas Faktiskās izmaksas
Apliecinājums par iespējamu garantijas izsniegšanu 80 EUR
Līguma par garantijas izsniegšanu noformēšana Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Līguma grozījumi 80 EUR
Importa kredīta vēstule
Pakalpojums Cena
Izsniegšana Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Maksa par izmantošanu:
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 1% gadā (min 50 EUR)
ja cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 70 EUR)
Izmaiņas / Anulēšana pirms kredīta vēstules beigu termiņa 80 EUR
Kredīta vēstules teksta sagatavošana (piemērojama, ja kredīta vēstule netiek izsniegta) 80 EUR
Dokumentu apstrāde (par katru dok.komplektu) 0.2% no summas (min. 150 EUR)
Atliktā maksājuma administrēšana 80 EUR
Neatbilstošu dokumentu komisija (uz kredīta vēstules saņēmēja rēķina) 100 EUR
SWIFT ziņojums 10 EUR
Kurjerpasta izmaksas Faktiskās izmaksas
Līguma par kredīta vēstules izsniegšanu noformēšana Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Līguma grozījumi 80 EUR
Eksporta kredīta vēstule
Pakalpojums Cena
Saņemtas kredīta vēstules / izmaiņu paziņošana 80 EUR
Dokumentu apstrāde (par katru dok.komplektu) 0.2% no summas (min. 150 EUR)
Dokumentu iepriekšēja pārbaude (par katru dok.komplektu) 80 EUR
Atliktā maksājuma administrēšana 80 EUR
Kredīta vēstules apstiprināšana Pēc vienošanās (min. 100 EUR)
Dokumentu diskontēšana Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Kredīta vēstules teksta sagatavošana (piemērojama, ja kredīta vēstule netiek izsniegta) 80 EUR
Kredīta vēstules pārvešana 0.3 % no summas (min. 200 EUR)
Kredīta vēstules summas cesija 0.1% no cedētās summas (min. 150 EUR)
SWIFT ziņojums 10 EUR
Kurjerpasta izmaksas Faktiskās izmaksas
Dokumentu inkaso
Pakalpojums Cena
Dokumentu un maksājuma apstrāde 0,2 % no summas (min. 100 EUR)
Izmaiņas 40 EUR
Dokumentu izsniegšana/atgriešana bez maksājuma 70 EUR
Pilnvara bankai adresētu preču saņemšanai 70 EUR
SWIFT ziņojums 10 EUR
Kurjerpasta izmaksas Faktiskās izmaksas