Kreditēšana

Spēkā no 01.04.2024

Kredīts, kredītlīnija, overdrafts
Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana, jauna kredīta, kredītlīnijas, overdrafta piešķiršana vai jauna atmaksas termiņa noteikšana3,4 Individuāli pēc vienošanās
Grozījumu noformēšana5 Individuāli pēc vienošanās
kredīta atmaksas un/vai procentu maksājumu kārtības izmaiņas, nemainot atmaksas termiņu (izņemot maksājuma datuma maiņu); kredīta/kredītlīnijas/overdrafta līgumā noteiktās valūtas maiņa, procentu likmes un/vai darījuma veida maiņa, t.sk., no kredīta uz kredītlīniju vai otrādi Individuāli pēc vienošanās
izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētām ķīlām, t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c. Individuāli pēc vienošanās
Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas, overdrafta limita samazināšana, t.sk., pārfinansēšanās gadījumos5 Individuāli pēc vienošanās
Maksa par kredītresursu rezervēšanu Individuāli pēc vienošanās
Citu dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma Individuāli pēc vienošanās
Citas komisijas maksas Individuāli pēc vienošanās
Mikrokredīts
Pakalpojums Cena
Jauna Mikrokredīta noformēšana, t.sk. papildu limita piešķiršana un darījuma termiņa pagarināšana1 2% no summas (maks. 150 EUR)
Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana2 un maksa par kredītresursu rezervēšanu, t.sk. kredītlimita neizmatoto limitu 1% no summas (min. 100 EUR)
  • 1 Var tikt ieturēta papildus komisijas maksa gadījumā, ja ir Altum garantija.
  • 2 Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
  • 3 Gadījumos, kad tiek ieturēta komisijas maksa par pieteikuma izskatīšanu un Bankas piedāvājuma būtiskie noteikumi Klientam atšķiras no sākotnējā indikatīvā Bankas piedāvājumā minētajiem būtiskajiem noteikumiem (kredīta summa, procentu likme, gala atmaksas termiņš, kredīta atmaksas kārtība, nodrošinājums), kā rezultātā netiek noslēgts kredīta vai kredītlīnijas līgums, Banka atmaksās Klientam komisijas maksu par kredīta pieteikuma izskatīšanu.
  • 4 Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas
  • 5 Bankai ir tiesības papildus piemērot komisijas maksu par vienošanās* vai darījuma konta līguma par darījuma kontu citā bankā noformēšanu 0.5% no darījuma summas (min. 500 EUR bet ne vairāk kā 1000 EUR). (*vienošanās ir dokumentu kopums, kas tiek gatavots par savstarpējo norēķinu kārtību un ķīlas tiesību reģistrāciju klienta saistību pārkreditācijas vai īpašuma pārdošanas gadījumā, t.sk. saskaņā ar Finanšu nozares asociācijā apstiprināto Sadarbības līgumu Par kredītiestāžu sadarbību standarta pārkreditēšanas gadījumā vai Sadarbības līgumu Par kredītiestāžu sadarbību ieķīlāta īpašuma pirkuma gadījumā).