Ieguldītāju interešu aizsardzība

Lai vēl vairāk stiprinātu ieguldītāju interešu aizsardzību un padarītu finanšu tirgu stabilāku un pārredzamāku, ar 2018.gada 3.janvāri Eiropas Savienībā stājies spēkā jauns regulējums: Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/EU (MiFID II) un Finanšu instrumentu tirgus regula Nr. 600/2014 (MiFIR). Jaunas likumdošanas prasības paredz detalizētākās informācijas sniegšanu klientiem par plānotajiem un faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar izvēlēto ieguldījumu pakalpojumu un finanšu instrumentu, stingrākus noteikumus saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu piemērotības un atbilstības noteikšanu klientu interesēm, stingrākas prasības attiecībā uz ziņošanas pienākumiem klientiem.

Visiem bankas Citadele klientiem, ņemot vērā viņa raksturojumu, kā arī pieredzi un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem un šo darījumu veikšanas mērķi, ir piešķirts viens no trīs iespējamiem statusiem: privāts klients, profesionāls klients vai tiesīgais darījumu partneris. Atkarībā no klienta statusa, tam tiek piemērots attiecīgs aizsardzības līmenis. Klienta aizsardzības pasākumi cita starpā ietver ieguldījumu pakalpojuma piemērotības un atbilstības klienta interesēm izvērtēšanu.

Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, kas var rasties ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā, banka Citadele ir izstrādājusi un ieviesusi Interešu konfliktu novēršanas politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus.

Veicot darījumus ar finanšu instrumentiem klienta uzdevumā, banka Citadele ievēro:

"Rīkojumu izpildes politikā ieguldījumu pakalpojumu jomā" (tiek piemērota ar 24.04.2021.)
"Rīkojumu izpildes politikā ieguldījumu pakalpojumu jomā" (03.01.2019).
Informācija par izmaiņām "Rīkojumu izpildes politikā ieguldījumu pakalpojumu jomā" (10.03.2021) Informācija par izmaiņām "Rīkojumu izpildes politikā ieguldījumu pakalpojumu jomā" (21.12.2018)
Informācija par izmaiņām "Rīkojumu izpildes politikā ieguldījumu pakalpojumu jomā" (20.12.2017)

Klients pirms ieguldījumu pakalpojumu saņemšanas tiek iepazīstināts ar minēto politiku. Klientam tiek sniegta arī plaša informācija par banku Citadele un par darījumiem ar finanšu instrumentiem, un ar tiem saistītajiem riskiem.

Finanšu instrumentu kontu un darījumu noteikumi (fiziskam personām)
Finanšu instrumentu kontu un darījumu noteikumi (juridiskam personām)
Klientu statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu jomā
Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu jomā
Informācija par ieguldījumu pakalpojumiem (Izmaiņas informācijā par ieguldījumu pakalpojumiem (10.12.2019.). Ņemot vērā bankas pienākumu ierakstīt visas telefona sarunas ar klientiem un saziņu, kas varētu būt saistīta ar finanšu instrumentu darījumiem, banka Citadele ir papildinājusi informāciju par ieguldījumu pakalpojumiem).
Par finanšu instrumentiem, ienākums par kuriem tiek saņemts no avotiem ASV (18.04.2017.)
Paziņojums par izmaiņām informācijā par ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem (13.07.2016.)
Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2020. gadā (23.04.2021.)
Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2019. gadā (26.06.2020.)
Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2018. gadā (30.04.2019.)
Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2017.gadā (27.04.2018.)
AS “Citadele banka” vadlīnijas mērķtirgus noteikšanai darījumiem ar finanšu instrumentiem