Maksājumi

Spēkā no 02.04.2024

Pakalpojums Cena
No C karšu konta2, elektroniski3 No citiem kontiem, elektroniski3 Filiālē vai SkyBranch1
Maksājumi
Maksājums starp saviem kontiem Citadele grupas ietvaros Bez maksas Bez maksas 10 EUR
Maksājums uz cita klienta kontu Citadeles grupas ietvaros Bez maksas 0.10 EUR 10 EUR
Standarta EUR maksājumi ES robežās (SEPA, SEPA Zibmaksājumi) Bez maksas 0.38 EUR 10 EUR
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā5 18 EUR Netiek piedāvāts
Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā5 35 EUR Netiek piedāvāts
Ārpus SEPA ienākošie maksājumi ar komisijas tipu BEN un SHA5 5 EUR Netiek piedāvāts
Citi maksājumu pakalpojumi
Regulāro maksājumu un e-rēķinu regulāro maksājumu pieslēgšana/līguma izmaiņas Bez maksas 10 EUR
Papildu komisijas maksa par maksājuma apstrādi, kas tiek veiktas no/uz sankciju riska valstīm/vai kur nepieciešams veikt maksājuma padziļinātu izpēti4 150 EUR
Izmeklēšana, maksājuma grozīšana vai atcelšanas pieprasījuma nosūtīšana 50 EUR
  • 1 Maksājumu nav iespējams izpildīt kā SEPA Zibmaksājumu filiālēs un Sky Branch. Informācija par Sky Branch uzsāktā maksājuma maksimālās summas limitu pieejama Bankas mājaslapā un klientu apkalpošanas nodaļās.
  • 2 Īpašie nosacījumi attiecas uz maksājumiem, kas veikti no C smart, C supreme, C prime, C Infinite kontiem.
  • 3 Maksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā un bankomātos veiktās rēķinu apmaksas, regulārie maksājumi un e-rēķinu regulārie maksājumi.
  • 4 Komisijas maksa tiek iekasēta papildus standarta maksai par ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem un komisija tiek ieturēta no klienta konta neatkarīgi no maksājuma komisijas tipa. Valstu saraksts, maksājumiem uz/no kurām tiek piemērota papildu maksa, ir publicēts bankas mājas lapā: https://www.citadele.lv/lv/private/payments/execution/.
  • 5 Detalizēta informācija par pieejamām maksājumu valūtām un skaitā informācija par maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņiem, ir atrodama mājaslapā https://www.citadele.lv/lv/private/payments/execution/.
  • 6 Līdz 02.04.2024. Kartes nosaukums X karte.