Papildu pakalpojumi

Spēkā no 02.04.2024

Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Maksa par dokumentu pieņemšanu un pārbaudi1 10 EUR par katru lapu (min 20) EUR
Konta izraksta sagatavošana filiālē 10 EUR par vienu mēnesi (min. 20 EUR)
Standarta izziņas sagatavošana2 20 EUR (PVN iekļauts)
Nestandarta izziņas sagatavošana3 Pēc vienošanās, min 45 EUR (PVN iekļauts)
Papildus maksa par dokumentu sagatavošanu angļu vai krievu valodā 10 EUR (PVN iekļauts)
Bankas iekšējās pilnvaras noformēšana 10 EUR
Minimālā bankas pakalpojumu maksa6 2.20 EUR mēnesī
Ikmēneša naudas līdzekļu administrēšanas komisijas maksa klientam, ar kuru sadarbība ir pārtraukta 50 EUR mēnesī
Privātpersonu dokumentu pārbaude konta atvēršanai klientiem, kuriem ir ārpus Latvijas izdots personu apliecinošs dokuments un kuriem nav Latvijā izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas8,9 350 EUR
Minimālā bankas pakalpojumu maksa klientiem, kuriem ir ārpus EEZ izsniegts personu apliecinošs dokuments un nav Latvijā izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja7 10 EUR mēnesī
Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā Citadele bankomātos uz bankas Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem (tai skaitā uzlīmes, aproces, gredzeni) Līdz 10 000, 00 EUR mēnesī bez maksas / virs 10 000,00 - 0,2%
Citadele bankas nosūtīta īsziņa par ienākošiem/izejošiem darījumiem 0.15 EUR
Neaktīva konta uzturēšana4 vai ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies5 10 EUR menesī
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos virs Cenrādī noteiktā EUR 7 vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas
Maksa par atjaunotās/ aizvietotās maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 10 EUR
Citas komisijas maksas Pēc vienošanās
  • 1 Komisijas maksa tiek piemērota šāda veida dokumentiem: pilnvarām, izziņām, mantojuma apliecībām. Ja dokumentam jābūt notariāli apliecinātam, klients papildus apmaksā faktiskos notāra pakalpojumu izdevumus.
  • 2 Par standarta izziņām uzskatāmas šāda veida izziņas: konta atlikums; konta pastāvēšana / kontam noteiktais kredīta ierobežojums / kontam piesaistītās aktīvās maksājumu kartes; pozitīvs konta atlikums; termiņnoguldījuma līgums; konta slēgšana (bez datuma); pašu kapitāla maksājums (vai palielinājums); patēriņa kredīta neatmaksātā summa (privātpersonām); saskaņā ar parāda atmaksas līgumu, noteiktā parāda neatmaksātā summa; kredītkartes neatmaksātā summa. Šī komisijas maksa attiecas arī uz nosūtītā maksājuma uzdevuma SWIFT kopijas sagatavošanu. Ja dokumentam jābūt notariāli apstiprinātam, klients papildus apmaksā faktiskos notāra pakalpojumu izdevumus.
  • 3 Par nestandarta izziņām uzskatāmas šāda veida izziņas: izziņa, ka klientam nav patēriņa kreditēšanas saistību; kontam piesaistīto maksājumu karšu nosacījumi (aktīvo/slēgto); kredītsaistību neesamība, konta atlikums un ID dokumentu dati, kontrolējošo personu / auditoru atsauces informācija, auditora pieprasījums un ierakstu saskaņošanas paziņojumu apstiprināšana un arhīva dokumentu kopiju izsniegšana un citas izziņas ar papildu informāciju, kas nav minētas kā standarta izziņas. Ja dokumentam jābūt notariāli apstiprinātam, klients papildus apmaksā faktiskos notāra pakalpojumu izdevumus.
  • 4 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas. Maksa netiek piemērota, ja klienta rīcībā ir kāda no Citadeles kartēm, termiņnoguldījumi, citi uzkrājumu vai ieguldījumu produkti vai jebkāda veida Citadeles aizdevuma produkti. Komisija tiek ieturēta, līdz konta atlikums ir nulle.
  • 5 Ja klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados.
  • 6 Par visiem klienta kontiem tiek piemērota viena maksa. Maksa netiek piemērota, ja klienta rīcībā ir kāda no Citadeles kartēm, termiņnoguldījumi, citi uzkrājumu vai ieguldījumu produkti vai jebkāda veida Citadeles aizdevuma produkti.
  • 7 Par visiem klienta kontiem tiek piemērota viena maksa. Maksa netiek piemērota, ja klienta rīcībā ir kāds no Citadeles aizdevuma produktiem.
  • 8 Komisijas maksa tiek ieturēta pirms bankas veiktās pārbaudes un pirms bankas lēmuma par darījumu attiecību uzsākšanu ar klientu.
  • 9 Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Citadele banka AS; Konta Nr.: LV73PARX000000PL52521; Summa: 350; Valūta: EUR; SWIFT kods: PARXLV22; Reg. Nr. 40103303559.