Dzīvības apdrošināšana

Spēkā no 20.12.2022

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana Personas dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Pakalpojums Cena
Līguma noslēgšanas izdevumi (no pirmās apdrošināšanas prēmijas) bez maksas bez maksas bez maksas
Komisija par līguma administrēšanu t.sk. LR normatīvajos aktos noteiktie maksājumi (no katras apdrošināšanas prēmijas)1 3.5% līdz 99 2.5% no 100 līdz 249 2% no 250 līdz 9 999 1% no 10 000 0.164% iekļauta apdrošināšanas maksājumā
Maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā (no katras apdrošināšanas prēmijas) - 0% -
Komisija par uzkrājuma summas administrēšanu (no uzkrājuma summas) 1%, min. 2 EUR / USD kalendārajā mēnesī 0.75% -
Līguma darbības termiņa pagarināšana - bez maksas bez maksas
Līguma darbības termiņa pagarināšana uz 3 vai vairāk gadiem bez maksas - -
Līguma darbības termiņa pagarināšana uz termiņu, īsāku par 3 gadiem 50 EUR/USD - -
Labuma guvēja maiņa bez maksas bez maksas bez maksas
Apdrošinājuma summas maiņa bez maksas bez maksas bez maksas
Ieguldījumu plāna maiņa
- IPAS „CBL Asset Management” fondiem2 4 reizes gadā bez maksas - -
- citos ieguldījumu plānu maiņas gadījumos 1% - -
Līguma valūtas maiņa (no uzkrājuma summas) 1%; min. 10 EUR / USD - bez maksas
Maksa par polises dublikāta izdošanu 7 EUR/USD bez maksas -
Maksa par pirmstermiņa līguma izbeigšanu vai daļējas uzkrājuma summas izmaksu (no uzkrājuma summas)
- pirmajā un otrajā apdrošināšanas gadā 1%; min. 20 EUR / USD 1%; min. 20 EUR / USD -
- trešajā un turpmākajos apdrošināšanas gados 0% 0% -
Minimālā izmaksas summa, veicot uzkrājuma daļēju izmaksu 1 000 EUR / USD 1 000 EUR / USD -
Garantēta procentu likme uzkrājuma veidošanai3 0% -
Maksa par dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu Katrai apdrošinātai personai tiek aprēķināta individuāli
Limiti
Minimālā dzīvības apdrošināšanas summa 1500 EUR / USD 1500 EUR / USD
Minimālā nelaimes gadījumu apdrošināšanas summa
- nāve nelaimes gadījumu rezultātā 1500 EUR / USD 1500 EUR / USD 1500 EUR / USD
- paliekoša invaliditāte 1500 EUR / USD 1500 EUR / USD 1500 EUR / USD
- kaulu lūzumi4 1500 EUR / USD 1500 EUR / USD 1500 EUR / USD
  • 1 Akcijas periodā visiem jauniem un pagarinātiem Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti vai pagarināti laika posmā no 01.02.2023. līdz 31.03.2023., visā līguma darbības laikā tiek piemērota komisija 1% apmērā no katras apdrošināšanas prēmijas.
  • 2 Tai skaitā AS „Citadele banka” „Krājkonts +” ieguldījumu plāna maiņas gadījumos.
  • 3 Garantētā procentu likme tiek noteikta pirmajiem pieciem līguma darbības gadiem. Sākot ar sesto līguma darbības gadu un turpmāk reizi piecos gados tiek noteikta jauna garantētā procentu likme nākamajam piecu gadu periodam.
  • 4 Kaulu un lūzumu risku var apdrošināt tikai kopā ar invaliditātes risku. Kaulu un lūzumu riska apdrošināšanas summa nedrīkst pārsniegt ½ no invaliditātes riska apdrošināšanas summas.