Līzings

Spēkā no 15.11.2022

Līzinga pakalpojums
Pakalpojums Cena1
Pieteikuma izskatīšana bez maksas
Līzinga/nomas darījuma dokumentu noformēšana 1.5% no pirkuma summas, min. EUR 190
Dokumentu noformēšana saistību refinansēšanai citā finanšu iestādē 1.5% no atlikušo saistību summas, bet ne mazāk kā EUR 90
Līguma pirmstermiņa saistību izpilde un/vai saistību refinansēšana citā finanšu iestādē netiek piemērota
Līguma darbības atjaunošana pēc klienta iniciatīvas2 EUR 190
Līguma grozījumi
Līguma grozījumu noformēšana EUR 120
Uz klienta iesnieguma pamata sagatavoto dokumentu un līguma grozījumu atcelšana EUR 50
Citi pakalpojumi
Apakšnomas līguma/vienošanās par apakšnomu sagatavošana EUR 90
Izziņas sagatavošana par parādu neesamību EUR 25
Visa veida izziņu, piekrišanu, apliecinājumu, pārskatu un citu dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma EUR 25 - EUR 75
Izziņu, pilnvaru un citu klienta pieprasīto dokumentu sagatavošana paātrinātā kārtībā EUR 75
Dokumenta kopijas, noraksta, izraksta, dublikāta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) EUR 25
Pilnvaras pārbaude EUR 15
Pilnvaras sagatavošana (t.sk., tirdzniecības nodošanas atļaujas noformēšana) EUR 25
Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu vai krievu valodā) pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
Gala rēķina izrakstīšana paātrinātā kārtībā EUR 50
Gala rēķina izrakstīšana trešai personai EUR 50
Rēķina/maksājumu grafika nosūtīšana pa pastu EUR 3.50 par katru rēķinu
Citu dokumentu nosūtīšana pa pastu EUR 25 + faktiskās izmaksas
Līzinga/nomas/ķīlas priekšmeta inspicēšana3 pie klienta, sadarbības partnera vai AS "Citadele banka" filiālē4 EUR 45
Parāda atmaksas līguma/vienošanās par parāda atmaksu noformēšana EUR 50
Pieprasītā gala rēķina atcelšana (ja noteiktajā termiņā nav veikta gala rēķina apmaksa pilnā apmērā) EUR 50
Atzīmju izdarīšana VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"/Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras reģistrā Līdz EUR 125 saskaņā ar attiecīgā reģistra izcenojumu cenrādi
OCTA polises administrēšana EUR 3 mēnesī
  • 1 Komisijas ir norādītas ar PVN.
  • 2 Ja nav uzsākts līzinga/nomas/ķīlas priekšmeta atsavināšanas process.
  • 3 Komisijas maksa par līzinga/nomas/ķīlas priekšmeta inspicēšanu tiek piemērota neatkarīgi no tā vai finansējums tiek piešķirts un darījums noformēts. Inspicēšanas akts ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts. Par inspicēšanas iespējām nepieciešams vienoties iepriekš ar līzinga sabiedrības pārstāvi.
  • 4 Līzinga/ nomas/ķīlas objektam priekšmetam ar pirkuma cenu maksu līdz EUR 70 000.
  • 5 Komisijas maksa var mainīties saskaņā ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"/ Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras cenrādi.