Vienīgā norēķinu karte ar iestrādātu e-talonu

Reģistrējieties braucienam Rīgas sabiedriskajā transportā ar Citadeles norēķinu karti

 • Iekāpjot Rīgas sabiedriskajā transportā (autobusos, tramvajos, trolejbusos un minibusos), karte ar e-talonu jāpietuvina elektroniskajam kartes lasītājam.
 • Brauciens tiek reģistrēts, un pasažieris ir samaksājis par braucienu.
 • Nauda par braucienu tiek ieturēta no norēķinu kartes konta nākamajā dienā.
 • Braucienu skaits un summa tiek uzrādīta konta pārskatā internetbankā.

Brauciena cena

 • Saskaņā ar "Rīgas satiksmes" cenrādi -  1,15 EUR par vienu braucienu.
 • Braucienu summai sasniedzot mēneša biļetes cenu, (30, 35, 40, 50 Eur) līdz tekošā mēneša beigām, maksa par braucieniem netiek ieturēta.
 • Sasniedzot 10, 20 vai 50 braucienu, tiek piemērota "Rīgas satiksmes" atlaide.
 • E-talonam norēķinu kartē netiek piemērotas personalizētās atlaides (pensionāriem, studentiem un citiem atlaižu saņēmējiem).

E-talona lietošanas nosacījumi

 • Lai norēķinātos par braucienu, nepieciešama derīga Citadeles norēķinu karte ar e-talonu, un kartes kontā jābūt pozitīvam atlikumam.
 • Ja kontā beigušies līdzekļi, jums tiek nosūtīta informatīva īsziņa ar aicinājumu papildināt kontu.
 • Ja konts netiek papildinās, e-talona darbība tiek apturēta.
 • Papildinot kontu, e-talona darbība tiek atjaunota, taču norēķināšanās par braucieniem Rīgas sabiedriskajā transportā būs iespējama 72h laikā.

Informācija par braucieniem

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par maksājumu karti ar e-talonu
Cenrādis
Darījumu noteikumi