Pensiju 3. līmeņa plāni

Ieguldījumu politikas


Indeksu ieguldījumu politikai pamatā ir kapitāla pieaugumu, balstoties uz diversificētu ieguldījumu portfeļa struktūru un pasīvu pieeju ieguldījumu pārvaldē, līdz 100 procentiem Pensiju plāna aktīvu ieguldot kapitāla vērtspapīros ar atbilstošu ieguldījumu fondu un ETF (biržās tirgotu fondu) starpniecību.

  • Līdz 100 % no Pensiju plāna aktīviem kopsummā var tikt ieguldīti akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā un alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondos, kuri veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Aktīvai ieguldījumu politikai raksturīga ir aktīva piemērošanās tirgus situācijai un dinamiska ieguldījumu sastāva maiņa. Lielāka daļa pensiju plāna aktīvu tiek ieguldīta finanšu instrumentos ar augstu riska pakāpi.

  • Līdz 100 % no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti valsts emitētos un garantētos parāda vērtspapīros.
  • Līdz 100 % no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti pašvaldību un komercsabiedrību emitētos un garantētos parāda vērtspapīros.
  • Līdz 50 % no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti kredītiestāžu termiņnoguldījumos.
  • Līdz 50 % no Pensiju plāna aktīviem kopsummā var tikt ieguldīti akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā un alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondos, kuri veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Sabalansētas ieguldījumu politikas pamatā ir stabils un reizē pietiekami dinamisks papildpensijas kapitāla plānotais pieaugums. Pārsvarā pensiju plāna aktīvi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, bet neliela daļa tiek ieguldīta arī finanšu instrumentos ar augstu riska pakāpi, piemēram, akcijās.

  • Līdz 100 % no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti valsts emitētos un garantētos parāda vērtspapīros.
  • Līdz 100 % no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti pašvaldību un komercsabiedrību emitētos un garantētos parāda vērtspapīros.
  • Līdz 50 % no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti kredītiestāžu termiņnoguldījumos.
  • Līdz 25 % no Pensiju plāna aktīviem kopsummā var tikt ieguldīti akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā un alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondos, kuri veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Jūs varat būt dalībnieks arī vairākos pensiju plānos vienlaicīgi. Tāpat Jūs varat būt dalībnieks arī vairākos pensiju fondos. Izbeidzot dalību vienā pensiju plānā, Jūs varat pārskaitīt papildpensijas kapitālu uz citu pensijas plānu vai pensiju fondu.


Pensiju 3. līmeņa plānu darbības rezultāti, noteikumi un citi dokumenti


Paziņojums pensijas 3. līmeņa plānu dalībniekiem par AS „CBL Atklātais pensiju fonds” darbības rezultātiem:

2022. gadā 2021. gadā 2020. gadā 2019. gadā 2018. gadā

Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītāja IPAS “CBL Asset Management” komentārs par pensiju plānu darbības rezultātiem:

2019. gadā 2018. gadā 2017. gadā 2016. gadā

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka ieguldījumi finanšu instrumentos var nest gan peļņu, gan zaudējumus. Informācija ir vispārēja un informatīva rakstura un nav pielāgota materiāla saņēmēja zināšanām, finansiālajam stāvoklim, individuālajiem mērķiem un prasībām. Informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai rekomendāciju noslēgt attiecīgu līgumu vai ieguldīt finanšu instrumentos un tai ir tikai informatīvs raksturs. AS "Citadele banka" un tās meitas sabiedrības neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem (ieskaitot neiegūto peļņu) vai izrietošiem zaudējumiem, kas var rasties šīs informācijas izmantošanas rezultātā.