Pensiju 3. līmeņa plāni

Ieguldījumu politikas

Aktīva ieguldījumu politika

Aktīvai ieguldījumu politikai raksturīga ir aktīva piemērošanās tirgus situācijai un dinamiska ieguldījumu sastāva maiņa. Lielāka daļa pensiju plāna aktīvu tiek ieguldīta finanšu instrumentos ar augstu riska pakāpi.

CBL Aktīvais ieguldījumu politika
CBL Aktīvais USD ieguldījumu politika

  • līdz 100% no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti valsts emitētos un garantētos parāda vērtspapīros;
  • līdz 100% no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti pašvaldību un komercsabiedrību emitētos un garantētos parāda vērtspapīros;
  • līdz 50% no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti kredītiestāžu termiņnoguldījumos;
  • līdz 50% no Pensiju plāna aktīviem kopsummā var tikt ieguldīti akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā un alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondos, kuri veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Sabalansēta ieguldījumu politika

Sabalansētas ieguldījumu politikas pamatā ir stabils un reizē pietiekami dinamisks papildpensijas kapitāla plānotais pieaugums. Pārsvarā pensiju plāna aktīvi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, bet neliela daļa tiek ieguldīta arī finanšu instrumentos ar augstu riska pakāpi, piemēram, akcijās.

CBL Sabalansētais ieguldījumu politika

  • līdz 100% no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti valsts emitētos un garantētos parāda vērtspapīros;
  • līdz 100% no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti pašvaldību un komercsabiedrību emitētos un garantētos parāda vērtspapīros;
  • līdz 50% no Pensiju plāna aktīviem var tikt ieguldīti kredītiestāžu termiņnoguldījumos;
  • līdz 25% no Pensiju plāna aktīviem kopsummā var tikt ieguldīti akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā un alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondos, kuri veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Jūs varat būt dalībnieks arī vairākos pensiju plānos vienlaicīgi. Tāpat Jūs varat būt dalībnieks arī vairākos pensiju fondos. Izbeidzot dalību vienā pensiju plānā, Jūs varat pārskaitīt papildpensijas kapitālu uz citu pensijas plānu vai pensiju fondu.

Pensiju 3. līmeņa pakalpojuma pamatinformācijas dokuments
Informācija par līgumu, kas noslēgts ar līdzekļu pārvaldītāju
Informācija par ieguldījumu stratēģijas atbilstību

Pensiju 3. līmeņa plānu darbības rezultāti

Ikmēneša atskaites un ienesīgums

Pensiju plāns CBL Sabalansētais
Pensiju plāns CBL Aktīvais
Pensiju plāns CBL Aktīvais USD

Paziņojums pensijas 3. līmeņa plānu dalībniekiem par AS „CBL Atklātais pensiju fonds” darbības rezultātiem 2021. gadā
Paziņojums pensijas 3. līmeņa plānu dalībniekiem par AS „CBL Atklātais pensiju fonds” darbības rezultātiem 2020. gadā
Paziņojums pensijas 3. līmeņa plānu dalībniekiem par AS „CBL Atklātais pensiju fonds” darbības rezultātiem 2019. gadā
Paziņojums pensijas 3. līmeņa plānu dalībniekiem par AS „CBL Atklātais pensiju fonds” darbības rezultātiem 2018. gadā

Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītāja IPAS “CBL Asset Management” komentārs par pensiju plānu darbības rezultātiem:
2019. gadā
2018. gadā
2017. gadā
2016. gadā

Vispārīgie noteikumi

Pensiju plāns CBL Sabalansētais (spēkā no 25.07.2022)
Pensiju plāns CBL Aktīvais (spēkā no 25.07.2022)
Pensiju plāns CBL Aktīvais USD (spēkā no 25.07.2022)
Pensiju plāns CBL Sabalansētais (spēkā līdz 24.07.2022)
Pensiju plāns CBL Aktīvais (spēkā līdz 24.07.2022)
Pensiju plāns CBL Aktīvais USD (spēkā līdz 24.07.2022)

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka ieguldījumi finanšu instrumentos var nest gan peļņu, gan zaudējumus. Informācija ir vispārēja un informatīva rakstura un nav pielāgota materiāla saņēmēja zināšanām, finansiālajam stāvoklim, individuālajiem mērķiem un prasībām. Informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai rekomendāciju noslēgt attiecīgu līgumu vai ieguldīt finanšu instrumentos un tai ir tikai informatīvs raksturs. AS "Citadele banka" un tās meitas sabiedrības neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem (ieskaitot neiegūto peļņu) vai izrietošiem zaudējumiem, kas var rasties šīs informācijas izmantošanas rezultātā.

Iesniegums par pensiju fonda maiņu

Cenrādis