Finanšu instrumentu turēšana centrālā vērtspapīru depozitārijā - Nasdaq CSD SE

AS Citadele banka (Banka) ir tiešais dalībnieks centrālā vērtspapīru depozitārijā - Nasdaq CSD SE (Nasdaq CSD), ar tiešu dalību kontu operatora statusā Latvijas un Igaunijas vērtspapīru norēķinu sistēmās (Securities Settlement Systems). Tādēļ, lai nodrošinātu Bankas un tās klientu Latvijā un Igaunijā reģistrēto finanšu instrumentu turēšanu, Banka ir atvērusi finanšu instrumentu kontus Nasdaq CSD.

Bankas klientu Latvijā un Igaunijā reģistrēto finanšu instrumentu turēšana Nasdaq CSD līmenī ir iespējama, turot:

  • vienā finanšu instrumentu kontā finanšu instrumentus, kas pieder dažādiem Bankas klientiem vai ir to turējumā (dalībnieka klientu konts);
  • vienā finanšu instrumentu kontā finanšu instrumentus, kas pieder tikai vienam Bankas klientam vai ir tā turējumā (individuālais konts).

Visos gadījumos Bankas klientu finanšu instrumenti tiek turēti un uzskaitīti Nasdaq CSD atsevišķi no Bankas finanšu instrumentiem. Finanšu instrumenti, kuri tiek uzskaitīti dalībnieka klientu kontā vai individuālajā kontā, netiks izmantoti, lai apmierinātu Nasdaq CSD vai Bankas kreditoru prasības, tai skaitā maksātnespējas gadījumā.

Darījumi ar klientu finanšu instrumentiem, kas tiek uzskaitīti Nasdaq CSD, tiek veikti ar Bankas starpniecību uz klientu rīkojumu pamata.

Bankas komisijas atlīdzības, kas saistītas ar finanšu instrumentu turēšanu, pārskaitījumiem un citiem turētājbankas pakalpojumiem attiecībā uz dalībnieka klientu kontā vai individuālajā kontā uzskaitītiem finanšu instrumentiem, tiek noteiktas saskaņā ar Bankas cenrādi privātpersonām un uzņēmumiem. Maksa par individuālā konta atvēršanu tiek noteikta atbilstoši Nasdaq CSD cenrādim. Finanšu instrumentu turēšana individuālajā kontā Nasdaq CSD līmenī var būt saistīta ar paaugstinātām izmaksām, īpaši gadījumos, kad uz finanšu instrumentiem tiek reģistrēti apgrūtinājumi (piemēram, finanšu nodrošinājums, u.c.).

Klientam ir tiesības izvēlēties, kurā kontā Nasdaq CSD, t.i. dalībnieku klientu kontā vai individuālajā kontā, Banka nodrošinās klienta Latvijā un Igaunijā reģistrēto finanšu instrumentu turēšanu. Klientam par savu izvēli jāinformē Banka, iesniedzot par to Bankai atbilstošu rīkojumu. Kamēr Banka nav saņēmusi šādu klienta rīkojumu, visi klienta Latvijā un Igaunijā reģistrētie finanšu instrumenti tiek turēti dalībnieka klientu kontā Nasdaq CSD.

Turpmāk tiek sniegta detalizētāka informācija par Bankas nodrošinātiem kontu veidiem Nasdaq CSD līmenī Bankas klientu Latvijā un Igaunijā reģistrēto finanšu instrumentu turēšanai.

Individuālais konts

Individuālais konts - konts, kurā tiek turēti un uzskaitīti Bankas klientam piederošie vai tā turējumā esošie Latvijā vai Igaunijā reģistrēti finanšu instrumenti. Tas tiek atvērts Nasdaq CSD līmenī uz Bankas vārda, par labu tikai vienam klientam, bet neidentificējot šo klientu.

Pierādījums tam, ka finanšu instrumenti, kas tiek turēti individuālajā kontā uz Bankas vārda, pieder klientam, ir iegrāmatojums klienta finanšu instrumentu kontā, kas klientam atvērts Bankā. Nasdaq CSD līmenī ieraksts individuālajā kontā uz Bankas vārda tikai liecina, ka finanšu instrumenti tiek turēti citas personas labā un ir individuāli nošķirti.

Finanšu instrumentu turēšana individuālajā kontā uz Bankas vārda ir iespējama tad, ja finanšu instrumenti visos turēšanas līmeņos (pie citām kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām u.tml.) tiek turēti klienta atsevišķos finanšu instrumentu kontos.

Finanšu instrumentu turēšana individuālajā kontā Nasdaq CSD līmenī noteiktajos gadījumos var mazināt riskus, kas saistīti ar Bankas kā Nasdaq CSD atvērto kontu operatora darbību, kā arī iespējams var paātrināt vērtspapīru atgriešanu klientam Bankas maksātnespējas gadījumā.

Dalībnieka klientu konts

Dalībnieka klientu konts tiek atvērts uz Bankas vārda Nasdaq CSD līmenī. Dalībnieka klientu kontā tiek turēti un uzskaitīti kopā vairākiem Bankas klientiem piederošie vai to turējumā esošie finanšu instrumenti, atsevišķi neidentificējot šos klientus.

Finanšu instrumenti, kas tiek turēti dalībnieka klientu kontā Nasdaq CSD līmenī, tiek turēti šķirti no Bankas pašas finanšu instrumentiem.

Ieraksts dalībnieka klientu kontā apliecina, ka finanšu instrumenti tiek turēti vairāku Bankas klientu labā un netiek veikta katra klienta identifikācija un nošķiršana.

Pierādījums tam, ka finanšu instrumenti, kas tiek turēti dalībnieka klientu kontā Nasdaq CSD līmenī, pieder klientam, ir iegrāmatojums klientam atvērtajā finanšu instrumentu kontā Bankā.

Banka nodrošina, ka jebkādi klienta ar finanšu instrumentiem veiktie darījumi nekavējoties tiek reģistrēti un iegrāmatoti klienta finanšu instrumentu kontā Bankā un attiecīgi dalībnieka klientu kontā Nasdaq CSD līmenī.

Aktuāls uz 15.09.2017.