EMIR (European Market Infrastructure Regulation) prasību ieviešana

Informācija par EMIR prasībām

2012. gada 4. jūlijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, (turpmāk - EMIR). Šajā informatīvajā paziņojumā tiks izklāstīta pamatinformācija par galvenajām EMIR prasībām, kas turpmāk būs jāievēro klientiem, kuri veic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Kas ir EMIR?

EMIR [European Market Infrastructure Regulation] ir 2012. gada 4. jūlijā pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, kā arī ar to saistītās regulas, tajā skaitā regulas, kas iepriekšminēto papildina un ievieš. Tās nodibina saistību ietvaru visām pusēm, kas noslēdz darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem un ir saistošas gan finanšu iestādēm, gan pusēm, kas nav finanšu iestādes (arī ārpus ES reģistrētām personām).

Uz kādiem darījumiem attiecas EMIR?

EMIR regula attiecas uz darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, piemēram: 1) iespēju (options), 2) valūtas nākotnes (currency forward), 3) mijmaiņas (swap), 4) maržinālajiem valūtu tirdzniecības (margin forex) u.tml. darījumiem.

Kādas ir EMIR galvenās prasības

  • ziņot par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, jaunizveidotajām institūcijām – darījumu reģistriem (trade repositaries);
  • ievest riska ierobežošanas paņēmienus darījumos, kas nepakļaujas obligātajam klīringam pie centrālajiem darījuma partneriem;
  • pienākums veikt darījumu klīringu (tīrvērti) pie centrālajiem darījuma partneriem (detalizētas klīringa prasības šobrīd vēl nav izstrādātas).

Ziņošana par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ziņošana ir informācijas sniegšana par noslēgtajiem darījumiem specializētām iestādēm – darījumu reģistriem. Ziņošana veicama līdz nākamās darba dienas beigām pēc darījuma noslēgšanas vai darījuma noteikumu grozīšanas.

Ziņošanas pienākums ir visām ES reģistrētām personām. Pienākums ziņot ir abām darījumu pusēm t.i. gan Jums, ja uzņēmums ir reģistrēts ES, gan bankai. Ziņošanu darījumu reģistriem var uzticēt trešajām personām vai otrai darījumu pusei (ja panākta šāda vienošanās).

Pienākums ziņot darījumu reģistriem par darījumiem ar ārpusbiržas un biržās tirgotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem tiek ieviests jau ar 2014. gada 12. februāri. Lai nodrošinātu darījumu ziņošanu darījumu reģistriem, Jums jāiegūst LEI (Legal Entity Identifier) identifikators zemāk minētajā kārtībā.

KAS ir LEI un kā to saņemt?

Kādi ir riska ierobežošanas paņēmieni?

Riska ierobežošanas paņēmieni ietver darījumu savlaicīgu apstiprināšanu, portfeļu saskaņošanu (rekoncilāciju), strīdu izšķiršanas kārtību un citas EMIR regulās noteiktās prasības. Regula uzliek par pienākumu slēgt vienošanos starp darījumu pusēm par noslēgto nepabeigto (outstanding) darījumu periodisku salīdzināšanu (rekoncilāciju) un strīdu izskatīšanas kārtību. Riska ierobežošanas pasākumi atkarīgi no darījumu apjoma un daudzuma.

Tuvākās veicamās darbības

Ņemot vērā šobrīd ar klientu noslēgtos līgumus, kuri paredz darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem noslēgšanu, no klienta puses ir nepieciešams:

  1. Saņemt LEI kodu, ja klients juridiskā persona.
  2. Sazināties ar Banku, lai vienotos par turpmākajām izmaiņām klienta un bankas līgumiskajās attiecībās.

Jau tuvākajā laikā ir jāsaņem LEI kods, ja klients ir ES reģistrēta juridiskā persona.

Detalizēta informācija ir pieejama Bankas dokumentā EMIR Biežāk uzdotie jautājumi kā arī ESMA mājaslapā

Informācija par EMIR

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Banku izmantojot epastu – emir@citadele.lv.


Atruna:
Banka nekonsultē savu klientu vai sadarbības partneri par EMIR noteiktajiem juridiskajiem un tiesiskajiem pienākumiem un iesaka veikt neatkarīgas juridiskās konsultācijas. Šis dokuments nebūtu jāuzskata par piedāvājumu vai lūgumu iesaistīties jebkādas finanšu instrumentu tirdzniecības darbībās vai pirkt, vai pārdot finanšu instrumentus, vai saņemt ieguldījumu pakalpojumus. Banka nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus, ka šajā dokumentā sniegtā informācija, atzinumi vai secinājumi ir precīzi un pilnīgi. Jebkurā gadījumā informācija, kas ietverta šajā vēstulē, sniedz tikai vispārīgu pārskatu par tēmām, ir pakļauta izmaiņām un papildu prasībām, kas nav minētas šajā vēstulē, ko varētu būt nepieciešams ievērot. Banka neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies no jebkura šajā dokumentā iekļautā materiāla izmantošanas.