Nepieciešamie dokumenti


  • Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas identifikācijas dokuments
  • Uzņēmuma statūtu un reģistrēto statūtu grozījumu kopija (uzrādot oriģinālu)
  • Revidēts gada pārskats par iepriekšējo finanšu gadu
  • Šī gada finanšu pārskats (attiecīgi 3, 6 vai 9 mēnešu)
  • Galveno bilances posteņu atšifrējums (debitori, krājumi, pamatlīdzekļi, kreditori)

Pieteikumi