Kārtība kādā tiek piešķirts renovācijas kredīts

 1. Dzīvokļa īpašnieku pārstāvis iepazīstas ar ALTUM programmas nosacījumiem un sagatavo nepieciešamos dokumentus
 2. Tiek organizēts dzīvokļu īpašnieku kopības balsojums par:
  - pilnvaroto personu un pilnvarojumiem
  - pieteikšanos dalībai programmā
  - tehniskās dokumentācijas izstrādi
  - pieteikšanos aizdevumam, grantam, garantijai
  - piegādātāju/būvnieku atlases veikšanu
  - tiesībām parakstīt ar projektu saistītos dokumentus
 3. Dzīvokļu īpašnieku saimnieciskas darbības veicēji informē par iepriekš saņemto valsts atbalstu (de-minimis) un savu atbilstību programmai
 4. Pilnvarotā persona veic tehniskās dokumentācijas izstrādi un energoauditu
 5. Notiek konsultācija ar Citadeles klientu darījumu vadītāju par aizdevuma saņemšanas kritērijiem un nepieciešamo dokumentāciju
 6. Pilnvarotā persona ALTUM sistēmā mans.altum.lv iesniedz nepieciešamos dokumentus:
  - pieteikumu dalībai programmā
  - pieteikumu projekta tehniskās dokumentācijas izvērtēšanai
  - dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu
  - tehnisko dokumentāciju
  - u.c. dokumentus
 7. Pilnvarotā persona veic piegādātāju atlasi (būvnieka, būvuzrauga, autoruzrauga, iekārtu piegādātāju u.c.)
 8. Pilnvarotā persona iesniedz bankā Aizdevuma pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju
 9. ALTUM sniedz atzinumu par:
  - piegādātāju atlases procesa atbilstību prasībām
  - projekta īstenošanas izmaksu atbilstību vidējām tirgus cenām
 10. Klients iesniedz granta pieteikumu:
  - aizdevuma pieteikumu
  - garantijas pieteikumu
 11. Dzīvokļu īpašnieku kopības balsojums par
  - mājas atjaunošanu vai pārbūvi
  - atlases rezultātā noteiktajām projekta īstenošanas un projekta vadītāju izmaksām
  - aizdevuma, granta, garantijas saņemšanu un nosacījumiem
  - turpmāko aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu
  - pilnvarojumu pilnvaroto personu parakstīt dzīvokļu īpašnieku vārdā un vietā juridiskos dokumentus (aizdevuma, granta, piegādātāju līgumus), organizēt būvniecības procesu un norēķinus
 12. Tiek noslēgti nepieciešamie līgumi ar banku un ALTUM
 13. ALTUM ieskaita bloķētā projekta kontā granta avansu 90%
 14. Banka pārskaita naudu atbilstoši līgumam un renovācijas darbu plānam