Informācija par tavu Personas datu apstrādi personāla atlases procesā

Mēs - Citadele, rūpējoties par personu, kas vēlas ar mums nodibināt darba vai cita veida tiesiskās attiecības, privātumu un Personas datu aizsardzību, nodrošinām tev informāciju par tavu personas apstrādi personāla atlases procesā.

Sniedzam tev informāciju par tavu Personas datu Apstrādi Citadele uzņēmumos, t.i., jebkuru informāciju, kas tiešā vai netiešā veidā attiecas uz tevi, tavām tiesībām uz privātumu un tā aizsardzību, kā arī tavām tiesībām uz informācijas pieejamību.

Termini

Tu – amata kandidāts vai praktikants, kuras Personas datus mēs apstrādājam.
Citadele vai mēs – AS “Citadele banka”, t.sk., Igaunijas un Lietuvas filiāle, IPAS ”CBL Asset Management”, AAS “CBL Life”, AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību Citadele līzings un faktorings”, OU “Citadele Leasing and Factoring”, UAB “Citadele faktoringas ir lizingas”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Citadeles moduļi”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Hortus Land”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hortus Residential”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hortus RE”. 
Apstrāde –  jebkuras darbības, kuras veicam ar taviem Personas datiem, piemēram, tavu Personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana, dzēšana vai iznīcināšana un ne tikai.
Dokuments – informācija par tavu personas datu apstrādi personāla atlases procesā. 
Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas vai varētu attiekties uz tevi, piemēram, tavs vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, CV ietvertā informācija, tev raksturīgās intereses. 
Piekrišana –  jebkurš tavs brīvi un apzināti sniegts apstiprinājums, ar kuru tu piekrīti savu Personas datu Apstrādei konkrētam nolūkam/-iem. 
Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (27.04.2016.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu Apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
Uzraudzības iestāde - neatkarīga iestāde, kas veic Regulas piemērošanas uzraudzību attiecīgajā valstī (Latvijā – Datu valsts inspekcija, Igaunijā – Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija, Lietuvā – Valsts Datu aizsardzības inspekcija).
 

Kas apstrādā tavus Personas datus?

Tavu Personas datus apstrādā viens vai vairāki no turpmāk minētajiem Citadeles uzņēmumiem, ar kuriem Tu šobrīd esi vai iepriekš esi bijis darba vai cita veida tiesiskajās attiecībās vai arī esi vēlējies tādas nodibināt, iesniedzot šim uzņēmumam attiecīgu iesniegumu:

 • AS “Citadele banka”, reģistrācijas Nr. 40103303559, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67010000, e-pasts: info@citadele.lv, Datu aizsardzības speciālista e-pasts: gdpr@citadele.lv.
 • AS “Citadele banka” Igaunijas filiāle, reģistrācijas Nr. 11971924, adrese: Narva mnt. 63/1, 10152, Tallina, Harjumā, Igaunija, tālrunis: +372 7700000, e-pasts: info@citadele.ee, Datu aizsardzības speciālista e-pasts: gdpr@citadele.ee.
 • AS “Citadele banka”, Lietuvas filiāle, reģistrācijas Nr. 112021619, adrese: Upės str. 21-1, LT-08128, Viļņa, Lietuva, tālrunis: +370 52219091, e-pasts: info@citadele.lt, Datu aizsardzības speciālista e-pasts: dap@citadele.lt.
 • IPAS “CBL Asset Management”, reģistrācijas Nr. 40003577500, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67010810, e-pasts: asset@cbl.lv., Datu aizsardzības speciālista e-pasts: gdpr@citadele.lv.
 • AAS “CBL Life”, reģistrācijas Nr. 40003786859, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67010129, e-pasts: life@cbl.lv, datu aizsardzības speciālista e-pasts: gdpr@citadele.lv.
 • AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, reģistrācijas Nr. 40003397312, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67010147, e-pasts: pfonds@cbl.lv, datu aizsardzības speciālista e-pasts: gdpr@citadele.lv.
 • SIA "Citadele Factoring”, reģistrācijas Nr. 50003760921, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67778777, e-pasts: lizings@citadele.lv, datu aizsardzības speciālista e-pasts: gdpr@citadele.lv.
 • OÜ “Citadele Factoring”, reģistrācijas Nr. 10925733, adrese: Narva mnt. 63/1, 10152, Tallina, Harjumā, Igaunija, tālrunis +372 7700000, e-pasts: info@citadele.ee, datu aizsardzības speciālista e-pasts: gdpr@citadele.ee.
 • UAB “Citadele Factoring”, reģistrācijas Nr. 126233315, adrese: Upės str. 21-1, Viļņa, Lietuva, 08128, tālrunis: +370 52219091, e-pasts: lizingas@citadele.lt, datu aizsardzības speciālista e-pasts: dap@citadele.lt.
 • SIA “Citadele Leasing”, reģistrācijas Nr. 40003423085, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67010000, e-pasts: lizings@citadele.lv, datu aizsardzības speciālista e-pasts: privacy@citadeleleasing.lv.
 • SIA “Citadele Leasing” Igaunijas filiāle, reģistrācijas Nr. 11453650, adrese: Narva mnt. 63/1, 10152, Tallina, Harjumā, Igaunija, tālrunis: +371 67010000, e-pasts: info@citadeleleasing.ee, datu aizsardzības speciālista e-pasts: privacy@citadeleleasing.ee
 • SIA “Citadele Leasing” Lietuvas filiāle, reģistrācijas Nr. 302629475, adrese: Upės str. 21-1, LT-08128, Viļņa, Lietuva, tālrunis: +370 65008888, e-pasts: info@citadeleleasing.lt, Datu aizsardzības speciālista e-pasts: privacy@citadeleleasing.lt.
 • SIA “CL Insurance Broker”, reģistrācijas Nr. 40003983430, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67442995, e-pasts: brokeri@citadeleleasing.lv, datu aizsardzības speciālista e-pasts: privacy@citadeleleasing.lv.
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Citadeles moduļi”, reģistrācijas Nr. 400003397543, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67778878, e-pasts: moduli@citadele.lv.
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hortus Residential”, reģistrācijas Nr. 40103460622, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 67778000, e-pasts: hortus@citadele.lv.

Kāda veida tavus Personas datus mēs apstrādājam?

Atbilstoši Noteikumos norādītajiem nolūkiem un tiem nepieciešamajā apjomā mēs apstrādājam šādus turpmāk norādītos tavu Personas datu kopumus (kategorijas):

Personas datu kopums (kategorijas) Personas datu veidi, to apraksts
Tavi identifikācijas dati  Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, tava fotogrāfija.
Tava privātā kontaktinformācija Dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.
Informācija, kas saistīta ar tavu kā amata kandidāta novērtēšanu Curriculum Vitae (CV), pieteikuma vēstule u.c. tiesību aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami atsevišķām amatu kategorijām. Mūsu rakstveida piezīmes darba intervijas laikā, audioieraksti vai videoieraksti darba intervijas laikā, attālinātas darba intervijas audio vai videokonferences formātā. Atsauksmes no tava iepriekšējā darba devēja/-iem. Par tevi publiski pieejamos reģistros pārbaudītā informācija (personu apliecinoša dokumenta derīgums, ziņas par nodarbinātību, atsevišķos gadījumos - parādu vēsturi, sodāmības neesamību u.c.). Informācija par iespējamo interešu konfliktu, kurš var rasties, pirms darba attiecību uzsākšanas Citadelē, ieņemot amatus valsts pārvaldē (informācija par tevi un tavu radinieku valsts amatpersonas statusu, radniecības pakāpi, amatiem valsts amatpersonas statusā pēdējo 2 (divu) gadu laikā, valsts vai pašvaldību iestādes nosaukumu, struktūrvienības (daļas, nodaļas, departamenta nosaukumu), amata nosaukumu, amatā stāšanās un izbeigšanas datumu, datumu, līdz kuram amats ieņemts). Paziņojums par personāla atlases rezultātiem u.c.  
Informācija, kas saistīta ar tavu profesionālo darbību un izglītību CV ietvertā informācija: Darba pieredze (darba devēji), profesija/-s, amats/-i, nodarbošanās veids/-i, darba stāža ilgums; Izglītība, valodu prasmes, autovadītāja stāžs, papildus izglītība (apmācības, kursi, semināri, iegūtie sertifikāti u.tml.) un citas prasmes; Dalība profesionālajās un citās asociācijās.
Informācija, kas saistīta ar Citadeles komunikācijas un efektīvas darba organizācijas nodrošināšanu Korespondencē (iesniegumos, pieteikumos, piekrišanās datu apstrādei u.c.), iekļautie Personas dati un komunikācijas gaitā (pa tālruni, e-pastu) radītā, uzglabātā informācija gan papīra, gan elektroniskā formātā.
Īpašo kategoriju personas dati Tiesību aktos ir noteikti īpašo kategoriju Personas datu veidi, kurus mēs apstrādāsim, ja to Apstrādi attiecīgajam nolūkam tiesību akti mums atļaus. Tie ir īpašo kategoriju Personas dati, kas atklāj rasi vai etnisko piederību, reliģisko vai cita veida pārliecību, politiskos uzskatus, veselības datus, dalību arodbiedrībās, datus par sodāmību.

 

Kādēļ mēs apstrādājam tavus Personas datus un kāds tam ir pamatojums?

Pirms uzsākam tavu Personas datu Apstrādi, mēs vienmēr iepriekš izvērtējam nolūkus, kādiem būs nepieciešams apstrādāt tavus Personas datus. Tavu Personas datu Apstrāde ir likumīga, ja mēs to veicam, pamatojoties uz vismaz vienu no turpmāk norādītajiem pamatiem, t.i., mēs tavu Personas datu apstrādi veicam:

 • Citadelei tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei vai,
 • pamatojoties uz tavu sniegto piekrišanu vai,
 • Citadeles, tavu vai trešās personas likumīgo (leģitīmo) interešu īstenošanai, iepriekš izvērtējot, vai šīs intereses apstrādāt tavus Personas datus ir samērīgas ar tavām tiesībām uz privātumu vai,
 • tavu vai trešās personas vitāli svarīgu interešu aizsardzībai vai,
 • lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenojot Citadelei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Nolūks tavu Personas datu Apstrādei Pamatojums tavu Personas datu Apstrādei Personas datu kopums (kategorijas), kuru/-as apstrādājam
Personāla atlases veikšana (iekšējā un/vai ārējā) un  piemērotības vakantajam amatam izvērtēšana Citadeles, tavu vai trešās personas likumīgo (leģitīmo) interešu īstenošana. Veicot personāla atlasi nodrošinām Citadelei vispiemērotākā amata kandidāta izvēli, kuras ietvaros veicam tavu piemērotības vakantajam amatam izvērtēšanu: Curriculum Vitae, pieteikuma vēstules, darba intervijas, atsauksmju no iepriekšējā darba devēja izvērtēšanu; Iespējamo interešu konflikta situāciju izvērtēšanu, krāpšanas vai citu noziedzīgu nodarījumu pret Citadeli preventīvu novēršanu, pārbaudot ziņas par tevi publiski pieejamos reģistros, kā arī publiski pieejamos ticamos informācijas avotos atbilstoši Citadele iekšējiem tiesību aktiem. Tava Piekrišana Atsauksmju iegūšanai no iepriekšējā/-iem darba devēja/-iem. Citadelei tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde Noteiktām amatu kategorijām, lai nodrošinātu Citadele reputāciju, novērstu Citadele iesaistīšanu nelikumīgās darbībās, identificētu un novērstu citus Citadelei būtiskus riskus, kā arī sargātu klienta personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu, noskaidrojam tavu piemērotību vakantajam amatam Citadelē. Tavi identifikācijas dati; tava privātā kontaktinformācija; informācija, kas saistīta ar tavu kā amata kandidāta novērtēšanu;    informācija, kas saistīta ar tavu profesionālo darbību un izglītību;    
Dalība citā konkursā uz vakanto amatu Tava Piekrišana Curriculum Vitae atkārtotai izmantošanai citā konkursā. Tavi identifikācijas dati; tava privātā kontaktinformācija;  informācija, kas saistīta ar tavu profesionālo darbību un izglītību; 
Ar personāla atlasi saņemto pieprasījumu un sūdzību apstrāde Citadelei tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde Tavi identifikācijas dati; tava privātā kontaktinformācija; informācija, kas saistīta ar Citadeles komunikācijas un efektīvas darba organizācijas nodrošināšanu  
Prasījumu, kas izriet no personāla atlases procesa, īstenošana Citadeles, tavu vai trešās personas likumīgo (leģitīmo) interešu īstenošana. Citadele aizstāv savas tiesības gadījumā, ja ar tevi radies strīds personāla atlases procesā. Tavi identifikācijas dati; tava privātā kontaktinformācija; informācija, kas saistīta ar tavu kā amata kandidāta novērtēšanu; informācija, kas saistīta ar tavu profesionālo darbību un izglītību; informācija, kas saistīta ar Citadeles komunikācijas un efektīvas darba organizācijas nodrošināšanu; īpašo kategoriju personas dati
Valsts/pašvaldību/izmeklēšanas u.c. tiesībsargājošo iestāžu un citu tiesību aktos norādīto valsts iestāžu un amatpersonu  pieprasījumu apstrāde   Citadelei tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde Tavi identifikācijas dati; tava privātā kontaktinformācija; informācija, kas saistīta ar Citadeles komunikācijas un efektīvas darba organizācijas nodrošināšanu
Arhivēšana Citadelei tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde Visi Dokumentā norādītie Personas datu kopumi (kategorijas)

 

Kā mēs iegūstam tavus Personas datus?

Mēs iegūstam tavus Personas datus:

 • kad tu mums tos sniedz:
  • atsaucoties uz sludinājumu brīvajai amata vakancei (piem., informācija no CV, pieteikuma vēstules un citiem Citadele pieprasītajiem un tai iesniegtajiem dokumentiem);
  • kontaktējoties ar Citadele vai piesaistīto sadarbības partneru speciālistiem personāla atlases laikā, t.sk., darba intervijas laikā pa tālruni, klātienē, ierodoties pie mums, ar e-pasta, pasta starpniecību.
 • kad taviem Personas datiem dod piekļuvi darba piedāvājumu sludinājumu portāli;
 • kad tos mums sniedz trešās personas:
  • iesakot tevi kā amata kandidātu izsludinātai vakancei;
  • mūsu sadarbības partneri, kuri mūsu vārdā veic tavu Personas datu Apstrādi;
  • pamatojoties uz Citadele pieprasījumu, tiesību aktos noteikto publisko datu bāžu uzturētāji un citi reģistri;
  • valsts/pašvaldību institūcijas un tiesībsargājošās iestādes un to amatpersonas.

Kam mēs nododam tavus Personas datus?

Mēs nododam tavus Personas datus:

 • Citadele uzņēmumiem, piem., pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem savstarpējas sadarbības ietvaros;
 • mūsu sadarbības partneriem (apstrādātājiem, pārziņiem, koppārziņiem), kas saistīti ar tavu Personas datu apstrādi un kurus mēs pirms sadarbības uzsākšanas esam rūpīgi izvērtējuši. Piemēram, sadarbības partneriem, kas sniedz mums atbalstu personāla atlasē;
 • tiesību aktos noteiktajā kārtībā izveidoto datu bāžu uzturētājiem (piem., Iekšlietu ministrijas Informācijas centra);
 • tiesību aktos noteiktos gadījumos valsts/pašvaldību iestādēm, tiesībsargājošajām iestādēm (izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem), tiesām, uzraudzības iestādēm (Datu valsts inspekcijai u.c. iestādēm), pamatojoties uz rakstiski iesniegtiem pieprasījumiem vai tiesību aktos noteiktiem Sabiedrībai saistošiem pienākumiem un citām tiesību aktos norādītajām personām;
 • auditorkompānijām, juridisko pakalpojumu sniedzējiem

Tavu Personas datu Apstrādes ietvaros piekļuve taviem Personas datiem ir tikai mūsu un mūsu sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā tavus Personas datus tikai atbilstoši šajā Dokumentā noteiktajiem Personas datu apstrādes nolūkiem un pamatojumam, ievērojot Personas datu aizsardzības tiesību aktos, kā arī Citadele iekšējos tiesību aktos noteiktās Personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.

Vai mēs veicam automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.sk., profilēšanu?

Veicot tavu Personas datu Apstrādi šajā Dokumentā norādītajiem nolūkiem, mēs nepieņemam automatizētus individuālus lēmumus, tostarp neveicam Profilēšanu. Uzsākot šāda veida tavu Personas datu Apstrādi, mēs tevi par to informēsim.

Vai mēs nododam tavus Personas datus ārpus ES/EEZ?

Mēs nodrošinām tavu Personas datu glabāšanu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā.

Ņemot vērā uzņēmējdarbības globālo raksturu un tehnoloģiskos risinājumus, lai nodrošinātu tavu Personas datu Apstrādi Noteikumos norādītajiem nolūkiem, tavi Personas dati var tikt nodoti Apstrādei Personas datu saņēmējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijas, piemēram, ja to pakalpojuma sniegšanu nodrošina sadarbības partneris (apstrādātājs, atsevišķs pārzinis, koppārzinis). Jebkura šāda starptautiska Personas datu nodošana tiek veikta, ievērojot Regulas prasības un šādos gadījumos mēs nodrošinām tiesību aktos noteiktās procedūras Personas datu Apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanu.

Cik ilgi mēs glabājam tavus Personas datus?

Tas, cik ilgi mēs glabājam tavus Personas datus, nenodrošinot to dzēšanu, ir atkarīgs no tā, kādiem nolūkiem mēs tos apstrādājam un pēc kādiem kritērijiem izvērtējam tavu Personas datu glabāšanas termiņus.

Nosakot tavu Personas datu glabāšanas termiņus, mēs izvērtējam tavu Personas datu glabāšanas nepieciešamību,

 • Citadelei tiesību aktos noteikto dažādo dokumentu glabāšanas termiņu ietvaros,
 • Citadele, tavu un trešo personu likumīgo (leģitīmo) interešu īstenošanai, piemēram, pēc personāla atlases procesa beigām tavus kā noraidītā amata kandidāta iesniegtos dokumentus 6 mēnešus, ņemot vērā iespējamo prasījumu pret Citadeli celšanu darba tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
 • ja tavu Personas datu Apstrāde tiek veikta uz Piekrišanas pamata, Citadele glabās šo dokumentu un ar to saistīto informāciju 5 gadus no Piekrišanas atsaukšanas brīža, lai nodrošinātu pierādījumu par likumīgas Personas datu apstrādes veikšanu iepriekšējā periodā.

Izvērtējot Personas datu glabāšanas termiņus, mēs ņemam vērā tiesību aktu prasības un nozares asociāciju izstrādātās vadlīnijas, ja tādas tiek piemērotas attiecīgajā valstī, dažādu dokumentu glabāšanas termiņu noteikšanai. Ja izvērtēšanas gaitā konstatēsim dažādu pamatojumu tavu Personas datu glabāšanas termiņa noteikšanai, piemēram, pastāvēs atšķirība starp kādā tiesību aktā noteikto glabāšanas termiņu un mūsu interešu aizsardzībai noteikto termiņu, tas būs pietiekams pamats, lai glabātu tavus Personas datus ilgākajā no abiem šiem termiņiem.

Ja iestāsies vismaz viens no norādītajiem kritērijiem, mēs nodrošināsim tavu Personas datu dzēšanu vai anonimizēšanu.

Kādas būs sekas, ja tu nesniegsi mums savus Personas datus?

Mēs lūdzam tevi sniegt Personas datus tikai tādēļ, ka tas mums ir nepieciešams kādam šajā Dokumentā norādītam nolūkam. Ja tu mums savus Personas datus nesniedz, tas var ierobežot vai liegt Citadelei sadarbību ar tevi, piemēram, Citadele nevarēs pilnvērtīgi izvērtēt tavu piemērotību vakantajam amatam, kas varētu liegt tev iespēju nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Citadeli.  
Mēs apstrādājam tavus Personas datus tikai atbilstoši attiecīgajam nolūkam un tam nepieciešamā apmērā atbilstoši tiesību aktu prasībām. Mēs neprasām no tevis iesniegt vairāk Personas datu, nekā mums ir nepieciešams. Tāpat mēs garantējam tavu Personas datu neizpaušanu un drošību.
 

Kādas ir tavas tiesības attiecībā uz tavu Personas datu apstrādi?

Mēs privātuma un personas datu aizsardzību regulējošo tiesību aktu prasību izpildes ietvaros nodrošinām tev tiesības, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu:

 • piekļūt saviem Personas datiem;
 • labot savus Personas datus, ja pamatoti uzskati, ka tavi Personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi
 • dzēst savus Personas datus (“tiesības tikt aizmirstam”) ja:
  • uzskati, ka tavi Personas dati vairs nav nepieciešami vai nav izmantojami šo Personas datu Apstrādes sākotnējiem nolūkiem;
  • tu pamatoti uzskati, ka tavi Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, piemēram, attiecīgajā gadījumā nav saņemta tava Piekrišana Personas datu Apstrādei;
  • tavu Personas datu dzēšanu nosaka mums tiesību aktos noteiktie datu glabāšanas termiņi.
 • ierobežot savu Personas datu Apstrādi, tajā skaitā – arī Personas datu dzēšanu, ja:
  • tu apstrīdi savu Personas datu precizitāti; ierobežojums attieksies tikai uz laiku, kurā mēs varēsim pārbaudīt tavu Personas datu precizitāti;
  • tu uzskati, ka tavu Personas datu Apstrāde ir nelikumīga un tu iebilsti pret Personas datu dzēšanu, tās vietā pieprasot Personas datu izmantošanas ierobežošanu; ierobežojums attieksies tikai uz tavu pamatoti norādīto termiņu;
  • mums tavi Personas dati vairs nav nepieciešami, bet tie ir nepieciešami tev, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas tiesības un intereses, celtu prasības u.tml.; ierobežojums attieksies tikai uz tevis pamatoti norādīto termiņu;
  • tu iebilsti pret savu Personas datu Apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm; ierobežojums attiecas tikai uz laiku, kamēr mēs veicam šādu likumīgo interešu atkārtotu izvērtējumu.
 • pārnest savus Personas datus, ja šādai Personas datu pārnešanai nav nekādu šķēršļu.
 • iebilst pret savu Personas datu Apstrādi, kas pamatota ar Citadele likumīgajām (leģitīmajām) interesēm.
 • atteikties no automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanas, tostarp, Profilēšanas - Veicot tavu Personas datu Apstrādi mēs šajos Noteikumos paredzētajiem nolūkiem, nepieņemam automatizētus individuālus lēmumus. Uzsākot šāda veida tavu Personas datu Apstrādi, mēs tevi par to informēsim.
 • atsaukt doto Piekrišanu savu Personas datu Apstrādei attiecīgajam nolūkam, kādam tā sniegta, jebkurā laikā.

Tomēr, tev jāņem vērā, ka šāds Piekrišanas atsaukums neietekmēs tavu Personas datu Apstrādes likumību pirms Piekrišanas atsaukuma

Kā rīkoties gadījumā, ja uzskati, ka aizskarts tavs privātums?

Citadele apliecina, ka tā nodrošina tavu Personas datu Apstrādi atbilstoši Regulas, citām Eiropas Savienības un nacionālajos tiesību aktos noteiktajām prasībām un šim Dokumentam. Tomēr, ja tu uzskati, ka mēs apstrādājot tavus Personas datus, esam aizskāruši tavas tiesības uz privātumu, tev ir tiesības savu interešu aizsardzībai iesniegt sūdzību izskatīšanai attiecīgajā Citadele uzņēmumā, Uzraudzības iestādē vai vērsties ar prasību tiesā.

Kā ar mums sazināties?

Jautājumu, kas saistīti ar tavu Personas datu Apstrādi, gadījumā, tu varat sazināties ar mums, rakstot uz attiecīgā Citadele uzņēmuma e-pasta adresi, t.sk., sazinoties ar Personas datu aizsardzības speciālistu, un tev tiks sniegta visa nepieciešamā informācija saistībā ar tavu Personas datu Apstrādi, t.sk., atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Visa informācija tiks nodota atbildīgajam darbiniekam, kurš sniegs atbildi uz tavu pieprasījumu.