Noguldītāju aizsardzība

Banka Citadele atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma (Likums) prasībām informē, ka klientu noguldījumi bankā tiek aizsargāti valsts noguldījumu aizsardzības sistēmas ietvaros. Šī sistēma nodrošina, ka klientu (gan fizisku, gan juridisku personu) noguldījumi katrā kredītiestādē tiek aizsargāti un noguldījumu nepieejamības iestāšanās (kredītiestādes maksātnespējas pasludināšanas, licences anulēšanas vai citos Likumā paredzētājos noguldījumu nepieejamības gadījumos) tiek atmaksāti Likumā noteiktajā apjomā un termiņā.

Iepriekš minētā sistēma paredz, ka kredītiestādes noguldījumu nepieejamības gadījumā, atmaksājamā noguldījuma summa jeb garantētā atlīdzība ir vienāda ar noguldījumu summu, bet ne lielāka par 100 000 EUR un tā tiek atmaksāta no Noguldījumu garantiju fonda.

Gadījumos, kad klientam ir vairāki noguldījumi vienā un tai pašā kredītiestādē (piemēram, algas konts, depozīts, krājkonts), tad visu veidu noguldījumi tiek summēti un kopsummai piemēro noguldījumu aizsardzības maksimālo limitu - 100 000 EUR. Aprēķinot noguldītājam pienākošās garantētas atlīdzības summu var tikt ņemtas vērā noguldītāja saistības pret kredītiestādi, tās savstarpēji dzēšot.

Papildu maksimālajai limitu summai 100 000 EUR apmērā, noguldītājam ir tiesības saņemt papildu atlīdzību līdz 200 000 EUR, ja noguldītāja (privātpersonas) līdzekļi kontā tika ieskaitīti ne agrāk kā trīs mēnešu pirms noguldījumu nepieejamības dienas un tie veidojas no noguldītāja piederoša dzīvojamā nekustamā īpašuma pārdošanas, ir izmaksāti sociālam mērķim (piemēram, maksājums no laulātā šķiršanās gadījumā) vai ir kā kompensācija par krimināla rakstura kaitējumiem vai personas nepatiesu notiesāšanu.

Plašāku informāciju par noguldījumu aizsardzību var saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) interneta vietnē.

FKTK adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67774804

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību