Nodokļa likme ienākumiem no kapitāla pieauguma

Ienākumi no kapitāla pieauguma tiek aplikti ar 20% iedzīvotāju ienākuma nodokli

Ar 20% nodokli tiek aplikti šādi ienākumi no kapitāla pieauguma jeb ienākumi no šādu kapitāla aktīvu atsavināšanas:

  • Akcijas, kapitāla daļas, pajas un ieguldījumi personālsabiedrībās un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • Ieguldījumu fondu apliecības;
  • Parāda instrumenti un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
  • Citi naudas tirgus instrumenti;
  • Nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
  • Intelektuālā īpašuma objekti;
  • Ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

Šis nodoklis tiks piemērots ienākumiem no kapitāla pieauguma šādiem bankas produktiem:

Kad jādeklarē ienākumus

Produkts Ja kopējie ienākumi ceturksnī nepārsniedz 1 000 EUR Ja kopējie ienākumi ceturksnī pārsniedz 1 000 EUR
Citadeles ieguldījumu fondi, Ieguldījumu fondi, Akcijas, Atvasinātie instrumenti, Citi finanšu tirgus instrumenti, Zelts (Ieguldījumu zelts) Reizi gadā, līdz sekojošā gada 15. janvārim Reizi ceturksnī, līdz nākamā mēneša 15. datumam

Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa no ienākumiem no kapitāla pieauguma aprēķināšanu un maksāšanu valstij ir atbildīgs ienākuma saņēmējs. Ja ienākumi ceturksnī pārsniedz 1000 EUR, tad deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. Savukārt, ja ienākums ceturksnī nepārsniedz 1000 EUR, tad deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma jāiesniedz par taksācijas gadu līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārim.

Nodoklis jāsamaksā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas.

Ja ienākums no Zelta atsavināšanas tiek izmaksāts nerezidentam, tad likums paredz ienākuma izmaksātājam ieturēt ienākuma nodokli 3% apmērā no izmaksājamās summas un šo ieturēto nodokli samaksāt budžetā. Nerezidentam ir tiesības iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā kapitāla ienākuma deklarāciju un prasīt pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu gadījumā, ja 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis no peļņas (starpības starp zelta pārdošanas un iegādes vērtību) ir mazāks ne kā ieturētā nodokļa summa.

Nodokļa likme ienākumiem no kapitāla