Noguldījumu gada procentu likmes

privātpersonām un juridiskām personām

Zaļais Krājkonts*

Uzkrājumiem Zaļam Krājkontam gada noguldījuma likme 3.75 %.

Pakalpojums Cena
Gada procentu likme Privātpersonām EUR 3.75 %
Zaļā Krājkonta atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, brīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš Kā par maksājumu no norēķinu konta
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, nebrīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš 1 % + kā par maksājumu no norēķinu konta
Pakalpojums Cena
Gada procentu likme Privātpersonām EUR 3.75 %
Zaļā Krājkonta atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, brīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš Kā par maksājumu no norēķinu konta
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, nebrīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš 1 % + kā par maksājumu no norēķinu konta

Likmes spēkā no 01.11.2023.

* Procentu likme tiek apreķināta par naudas līdzekļu atlikumu, kas nepārsniedz 100 000 EUR. Banka neaprēķina un klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem, kas pārsniedz 100 000 EUR. Klients var atvērt vienu Zaļo Krājkontu.

Termiņdepozīts

Gada procentu likme ar % izmaksu termiņa beigās, noformējot internetbankā (EUR, USD) un filiālēs (USD)

Min. summa 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
100 EUR 2,50 % 2,75 % 3,20 % 3,30 % 3,50 % 3,25 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,75 % 2,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Min. summa 100 EUR 200 USD
1 mēn. 2,50 % 0,00 %
3 mēn. 2,75 % 0,00 %
6 mēn. 3,20 % 1,75 %
9 mēn. 3,30 % 2,00 %
12 mēn. 3,50 % 3,00 %
1.5 g. 3,25 % 3,00 %
2 g. 2,50 % 3,00 %
3 g. 2,50 % 3,00 %
5 g. 2,50 % 3,00 %

Likmes spēkā no 23.02.2024.

Gada procentu likme ar % izmaksu katru mēnesi, noformējot internetbankā (EUR, USD) un filiālēs (USD)

Min. summa 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
100 EUR 2,5 % 2,74 % 3,18 % 2,97 % 3,45 % 3,18 % 2,44 % 2,41 % 2,36 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,74 % 1,99 % 2,96 % 2,94 % 2,92 % 2,88 % 2,80 %
Min. summa 100 EUR 200 USD
1 mēn. 2,50 % 0,00 %
3 mēn. 2,74 % 0,00 %
6 mēn. 3,18 % 1,74 %
9 mēn. 2,97 % 1,99 %
12 mēn. 3,45 % 2,96 %
1.5 g. 3,18 % 2,94 %
2 g. 2,44 % 2,92 %
3 g. 2,41 % 2,88 %
5 g. 2,36 % 2,80 %

Likmes spēkā no 23.02.2024.

Komisijas maksa par termiņdepozīta līguma pirmstermiņa izbeigšanu 0 % no termiņdepozīta pamatsummas**

Krājkonts

Pakalpojums Cena
Gada procentu likmes privātpersonām EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Gada procentu likmes juridiskām personām EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Krājkonts atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonta Kā par maksājumu no norēķinu konta
Pakalpojums Cena
Gada procentu likmes privātpersonām EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Gada procentu likmes juridiskām personām EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Krājkonts atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonta Kā par maksājumu no norēķinu konta

Likmes spēkā no 15.05.2023.

Pilngadības krājkonts (jauni līgumi netiek slēgti no 02.12.2019)

  • Gada procentu likmes: EUR 1.50 %, USD 1.20 %, GBP 0.05 %.

Likmes spēkā no 15.05.2023.


Likmes spēkā līdz 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentam citā valūtā. Depozītiem virs minētās summas procentu likmes tiek noteiktas vienojoties. 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu veido termiņdepozītos un krājkontos noguldīto klienta vai saistīto klientu grupas kopējais naudas līdzekļu atlikums.

Procentu likmes ir mainīgas.

**Izņemot termiņdepozītu pirms termiņa beigām, aprēķinātie procenti netiek izmaksāti un jau izmaksātie procenti tiks ieturēti no izmaksājamās depozīta pamatsummas.