Noguldījumu gada procentu likmes

privātpersonām un juridiskām personām

Zaļais Krājkonts*

Pakalpojums Cena
Gada procentu likme Privātpersonām Līdz 31.05.2024: EUR 3,75 %
No 1.06.2024: EUR 3,50 %
Zaļā Krājkonta atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, brīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš Kā par maksājumu no norēķinu konta
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, nebrīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš Līdz 31.05.2024.: 1 % + kā par pārskaitījumu no norēķinu konta.
No 01.06.2024.: aprēķinātie procenti par 60 dienām no summas, kas tiek izņemta** + kā par pārskaitījumu no norēķinu konta.
Pakalpojums Cena
Gada procentu likme Privātpersonām Līdz 31.05.2024: EUR 3,75 %
No 1.06.2024: EUR 3,50 %
Zaļā Krājkonta atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, brīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš Kā par maksājumu no norēķinu konta
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, nebrīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš Līdz 31.05.2024.: 1 % + kā par pārskaitījumu no norēķinu konta.
No 01.06.2024.: aprēķinātie procenti par 60 dienām no summas, kas tiek izņemta** + kā par pārskaitījumu no norēķinu konta.

Likmes spēkā no 01.11.2023.

* Procentu likme tiek apreķināta par naudas līdzekļu atlikumu, kas nepārsniedz 100 000 EUR. Banka neaprēķina un klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem, kas pārsniedz 100 000 EUR. Klients var atvērt vienu Zaļo Krājkontu.

** Komisijas maksa par piekļuvi naudas līdzekļiem Zaļajā Krājkontā bez 60 dienu brīdinājuma: izņemamā summa * gada noguldījuma likme atbilstoši cenrādim (01.06.2024. ir 3,50 %) * (60 dienas/360 dienas).
Piemērs: Zaļajā Krājkontā ir noguldīts 1000 EUR un vēlos izņemt 100 EUR. Zaļā Krājkonta gada procentu likme ir 3,50 %. Līdzšinējā 1 % no izņemamās summas vietā, kas ir 1 EUR, no 01.06.2024. komisijas maksa tiks apreķināta atbilstoši šādai formulai (100 EUR * 3,50 % * (60dienas/360 dienas)) un būs 0,58 EUR. Komisijas maksas apmērs par piekļuvi naudas līdzekļiem Zaļajā Krājkontā nepārsniegs izmaksātos procentus par noguldījumu visā noguldīšanas periodā.

Termiņdepozīts

Gada procentu likme ar % izmaksu termiņa beigās, noformējot internetbankā (EUR, USD) un filiālēs (USD)

Min. summa 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
100 EUR 2,50 % 2,75 % 3,20 % 3,30 % 3,40 % 3,25 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,75 % 2,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Min. summa 100 EUR 200 USD
1 mēn. 2,50 % 0,00 %
3 mēn. 2,75 % 0,00 %
6 mēn. 3,20 % 1,75 %
9 mēn. 3,30 % 2,00 %
12 mēn. 3,40 % 3,00 %
1.5 g. 3,25 % 3,00 %
2 g. 2,50 % 3,00 %
3 g. 2,50 % 3,00 %
5 g. 2,50 % 3,00 %

Likmes spēkā no 19.04.2024.

Gada procentu likme ar % izmaksu katru mēnesi, noformējot internetbankā (EUR, USD) un filiālēs (USD)

Min. summa 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
100 EUR 2,5 % 2,74 % 3,18 % 2,97 % 3,35 % 3,18 % 2,44 % 2,41 % 2,36 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,74 % 1,99 % 2,96 % 2,94 % 2,92 % 2,88 % 2,80 %
Min. summa 100 EUR 200 USD
1 mēn. 2,50 % 0,00 %
3 mēn. 2,74 % 0,00 %
6 mēn. 3,18 % 1,74 %
9 mēn. 2,97 % 1,99 %
12 mēn. 3,35 % 2,96 %
1.5 g. 3,18 % 2,94 %
2 g. 2,44 % 2,92 %
3 g. 2,41 % 2,88 %
5 g. 2,36 % 2,80 %

Likmes spēkā no 19.04.2024.

Komisijas maksa par termiņdepozīta līguma pirmstermiņa izbeigšanu 0 % no termiņdepozīta pamatsummas***

*** Izņemot termiņdepozītu pirms termiņa beigām, aprēķinātie procenti netiek izmaksāti un jau izmaksātie procenti tiks ieturēti no izmaksājamās depozīta pamatsummas.

Krājkonts

Pakalpojums Cena
Gada procentu likmes privātpersonām EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Gada procentu likmes juridiskām personām EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Krājkonts atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonta Kā par maksājumu no norēķinu konta
Pakalpojums Cena
Gada procentu likmes privātpersonām EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Gada procentu likmes juridiskām personām EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Krājkonts atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonta Kā par maksājumu no norēķinu konta

Likmes spēkā no 15.05.2023.

Pilngadības krājkonts (jauni līgumi netiek slēgti no 02.12.2019)

  • Gada procentu likmes: EUR 1.50 %, USD 1.20 %, GBP 0.05 %.

Likmes spēkā no 15.05.2023.


Likmes spēkā līdz 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentam citā valūtā. Depozītiem virs minētās summas procentu likmes tiek noteiktas vienojoties. 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu veido termiņdepozītos un krājkontos noguldīto klienta vai saistīto klientu grupas kopējais naudas līdzekļu atlikums.

Procentu likmes ir mainīgas.