Skaidrojošā vārdnīca

Termins Skaidrojums
Uzkrātais fondētās pensijas kapitāls Naudas līdzekļi, kas Apdrošinājuma ņēmēja labā uzkrāti Valsts fondētajā pensiju shēmā (pensiju 2. līmenī).
Mūža pensija Apdrošināšanas atlīdzība, kas tiek maksāta kā regulāras garantētas pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla izmaksas Apdrošināšanas līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
Labuma guvējs Apdrošināšanas līgumā norādītā persona, kurai Apdrošinātā nāves gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs izvēlējies Garantētu izmaksas periodu, tiek maksāta Mūža pensija līdz Garantētā izmaksas perioda beigām.
Garantētais izmaksas periods Laika periods, kurā Apdrošinātā nāves gadījumā viņam paredzēto Mūža pensiju turpina saņemt Labuma guvējs (ja tāds ir noteikts).
Apdrošinātais (apdrošinātā persona) Fiziska persona, kas ir apdrošināta saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu.
Apdrošinājuma ņēmējs Fiziska persona, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju vai pensionējas priekšlaicīgi, un kurš ir noslēdzis Apdrošināšanas līgumu.
Izmaksas biežums Apdrošināšanas līgumā norādītā Mūža pensijas izmaksas regularitāte – mēnesis, ceturksnis, pusgads, gads.