Rekvizīti maksājumu veikšanai

AAS CBL Life

Reģ. Nr. LV40003786859

  • AS „Citadele banka” LV22PARX0009010740004 (multivalūtu konts)
  • AS „Swedbank” LV10HABA0551019233870 (EUR)
  • AS „SEB banka” LV44UNLA0050017777540 (EUR)

Iemaksa jāveic līguma valūtā
Maksājuma uzdevumā jānorāda polises numurs