Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti maksājumu veikšanai

Saņēmējs:

AS „CBL Atklātais pensiju fonds”

Reģ. Nr. LV40003397312

Saņēmējbanka: AS Citadele Banka
Swift kods: PARXLV22

Pensiju plānu kontu numuri:

  • Pensiju plāns  CBL Sabalansētais (iemaksām EUR)
    konta Nr.LV86PARX0000299400003;
  • Pensiju plāns  CBL Aktīvais (iemaksām EUR)
    konta Nr.LV46PARX0000299401014;
  • Pensiju plāns  CBL Aktīvais USD   (iemaksām USD)
    konta Nr.LV32PARX0000299400005;

Iemaksa jāveic plāna valūtā
Maksājuma uzdevumā jānorāda līguma numurs, Vārds, Uzvārds, personas kods