Par pirmskrīzes hipotekāro kredīta saistību dzēšanu

fiziskajām personām

Pirmskrīzes hipotekārie kredīti ir kredīti, kas izsniegti privātpersonām pirms 2008. gada 31. decembra un nav atmaksāti 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ. Tas attiecas tikai uz tiem kredītņēmējiem, kuru īpašumi jau sen kā ir pārdoti, taču ir palicis saistību atlikums, kuru nevar dzēst ar šī brīža ienākumiem.

Pamatojums kredīta saistību dzēšanai

Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 88. pants paredz vairākus nosacījumus:

 1. kredīta līgums slēgts starp kreditoru un fizisko personu;
 2. fiziskā persona (attiecībā uz aizdevēju) nav un nav bijusi ar uzņēmumu saistīta persona;
 3. saistības nodibinātas ar kredīta līgumu, kas noslēgts un stājies spēkā līdz 2008. gada 31. decembrim;
 4. saistību atmaksa bija nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku;
 5. parādnieks vai ķīlas devējs sakarā ar parādsaistībām pret kreditoru Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā vai saskaņā ar vienošanos ar kredītiestādi ir zaudējis īpašumtiesības uz ieķīlāto nekustamo īpašumu līdz 2018. gada 31. decembrim;
 6. aizdevuma (kredīta) saistības dienā, kad tās tiek dzēstas, kreditora grāmatvedības uzskaitē ir atspoguļotas kā no bilances norakstīts aktīvs;
 7. attiecīgajai fiziskajai personai nav uzsākts maksātnespējas process.

Likuma noteikumi ir piešķīruši tiesības iekļaut dzēšamo saistību kopumā arī galvojuma saistības, ja galvojums sniegts par saistībām, kas atbilst iepriekš norādītajiem kritērijiem.

AS “Citadele banka” noteiktā kārtība kredīta saistību dzēšanai

Banka ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt tādu kredīta saistību dzēšanu, kas nav izpildītas 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes rezultātā. Lēmums paredz likumā noteiktajiem kritērijiem atbilstošo kredīta saistību dzēšanu 90 % apmērā no saistību apmēra uz 2020. gada 31. decembri, izņemot tālāk norādītās saistības, kas dzēšamas pilnā apmērā, kā arī saistības, kuras dzēšamas uz individuālas vienošanās pamata.

Pilnā (100 %) apmērā dzēšamas saistības sekojošām klientu kategorijām:

 1. personas, kuru apgādībā atrodas trīs vai vairākas personas, tajā skaitā, ja šāds personu skaits summāri atrodas laulāto apgādībā;
 2. personas ar invaliditāti;
 3. personas, kuras uz 2020. gada 31. decembri sasniegušas vecumu, kurš dod tiesības uz vecuma pensiju, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”;
 4. klientu (galvinieku) mantinieki, ja saistības atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem un klients (galvinieks) miris līdz 2020. gada 31. decembrim.

Saistību dzēšana uz individuālas vienošanās pamata noteikta sekojošām klientu kategorijām:

 1. klientiem (galviniekiem), kuri kredīta saistību nodibināšanas, izpildes vai piespiedu atgūšanas procesā veikuši darbības, kas norāda uz nelabticību;
 2. klientiem (galviniekiem) ar kuriem uz 2020. gada 31. decembri turpinās tiesvedība vai notiek piedziņa uz klientam (galviniekam) piederošu nekustamo īpašumu.

Kredīta saistību dzēšanas procedūra

Personām, kuras ietilpst to personu kategorijās, kuru saistības paredzēts dzēst noteiktā, t.i. 90 % vai 100 % apmērā, pašām nebūs jāveic jebkādas darbības. Uz bankas rīcībā esošās informācijas pamata, laika posmā līdz 2021. gada 28. februārim visām šīm personām uz personas deklarēto dzīves vietu, vai ja dzīves vieta nav deklarēta – uz pēdējo bankai zināmo personas dzīves vietu, tiks nosūtīts paziņojums par piemēroto kredīta saistību dzēšanu. . Izpildot likuma prasības, Banka par piemēroto kredīta saistību dzēšanu patstāvīgi informēs Valsts ieņēmumu dienestu, Kredītu reģistru un attiecīgo kredītinformācijas biroju.

Vienlaicīgi, iesakām sazināties ar banku, brīvā formā rakstot uz sekojošu e-pasta adresi, ja:

 1. Jums šķiet, ka Jūsu saistības atbilst kritērijiem, kas kredīta saistību dzēšanai noteikti Kredītiestāžu likumā, bet Jūs līdz 2021. gada 28. februārim neesat saņēmuši bankas paziņojumu par kredīta saistību dzēšanu;
 2. Jums šķiet, ka Jūsu saistības dzēšamas pilnā apmērā (atbilstoši Kredītiestāžu likuma kritērijiem un atbilstoši bankas noteiktajiem kritērijiem saistību dzēšanai pilnā apmērā), bet Jūs esat saņēmuši paziņojumu par kredīta saistību dzēšanu 90 % apmērā;
 3. Jums piemērota kredīta saistību dzēšana 90 % apmērā un Jūs vēlaties samaksāt parāda atlikumu uzreiz vai vienoties par šāda atlikuma samaksas kārtību.

Papildus informācijai aicinām rakstīt uz: tiesvediba@citadele.lv