Ārpustiesas strīdu risināšana

Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) padome 2015.gada 4.decembra sēdē apstiprināja “Kārtības, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības” (turpmāk - Reglaments) jauno redakciju, saskaņā ar kuru LKA ombuds ir uzskatāms par ārpustiesas strīdu risinātāju Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likuma izpratnē.

LKA ombuds ir tiesīgs izskatīt visas sūdzības par Latvijā reģistrētas kredītiestādes, Latvijā darbojošās kredītiestādes filiāles vai Latvijā darbojošās ārvalstu kredītiestādes pārstāvniecības rīcību un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

Reglaments paredz, ka sūdzību par bankas pakalpojumu LKA ombudam var iesniegt jebkurš bankas klients - gan fiziskās, gan juridiskās personas, ja pastāv visi zemāk minētie priekšnoteikumi:

  • klients jau iepriekš bija griezies bankā ar tāda paša satura pretenziju, bet mēneša laikā no pretenzijas iesniegšanas (nosūtīšanas) dienas nav saņēmis viņa pretenziju apmierinošu atbildi;
  • kopš dienas, kad bankai iesniegta klienta sūdzība, nav pagājis gads;
  • par sūdzībā minēto priekšmetu nav celta prasība tiesā, šķīrējtiesā vai citā ārpustiesas strīdu risinātājā;
  • par sūdzībā minēto priekšmetu tas pats klients ombudam prasību nav iesniedzis jau iepriekš;
  • banka nav atzīta par maksātnespējīgu vai likvidējamu;
  • darījuma apmērs (acīmredzami saistītu darījumu kopējais apmērs), par kuru ir sūdzība, nepārsniedz 50 000 EUR;
  • sūdzības priekšmeta summa pārsniedz 10 EUR;
  • strīds nav nenozīmīgs vai sīkumains;
  • sūdzība neskar jautājumus par dokumentu viltojumiem;
  • konkrētā strīda risināšana nevar radīt nopietnus traucējumus ombuda darbībā.

Klienta sūdzība ombudam ir noformējama rakstveidā, ievērojot Reglamentā noteikto, tajā skaitā, pievienojot tai nepieciešamos papildus dokumentus. To adresē un iesniedz Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam Pērses ielā 9/11, Rīgā, LV-1011 vai elektroniski uz ombuds@lka.org.lv. Iesniedzot sūdzību, sūdzības iesniedzējam jāiemaksā LKA šķīrējtiesas un ombuda attīstības biedrības kontā drošības nauda par sūdzības izskatīšanu - 20 EUR pakalpojuma vērtība, ieskaitot PVN.

Iesniegto sūdzību ombuds izskata, piedaloties bankai un klientam - sūdzības iesniedzējam vai to pārstāvjiem, bet sūdzību iespējams izskatīt arī bez pušu piedalīšanās.

Ombuds sūdzību izskata 2 mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas vai sūdzībā konstatēto trūkumu novēršanas. Objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu iespējams pagarināt uz laiku līdz 6 mēnešiem vai līdz 1 gadam.

Pabeidzot sūdzības izskatīšanu pēc būtības, ombuds pieņem lēmumu, kurš tiek noformēts rakstveidā un stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Ombuds lēmumā, cita starpā informē par pušu tiesībām vērsties tiesā savu tiesību aizsardzībai un par to, ka ombuda piedāvātais strīda risinājums var būt citāds nekā tad, ja strīds tiktu izskatīts tiesā.

Ombuda lēmums pusēm ir saistošs tikai tad, ja puses ir rakstiski piekritušas tam, ka strīda risināšanas rezultāts ir saistošs un tam piekrīt.

LKA ombuda reglaments

LKA ombuda nolikums