Ārpustiesas strīdu risināšana

Latvijas Finanšu nozares Asociācijas (LFNA) padome 2018. gada 3. oktobra sēdē apstiprināja “Kārtības, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības” (turpmāk - Reglaments) jauno redakciju, saskaņā ar kuru LFNA ombuds ir uzskatāms par ārpustiesas strīdu risinātāju Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likuma izpratnē.

LFNA ombuds ir tiesīgs izskatīt visas sūdzības par Latvijā reģistrētas kredītiestādes, Latvijā darbojošās kredītiestādes filiāles vai Latvijā darbojošās ārvalstu kredītiestādes pārstāvniecības rīcību un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

Reglaments paredz, ka par bankas pakalpojumu LNFA ombuds pieņem sūdzību no personas (fiziskās, juridiskās vai citas likumā noteiktās personas) ja pastāv visi zemāk minētie priekšnoteikumi:

 • klients iepriekš bija vērsies kredītiestādē vai maksājumu iestādē ar tāda paša satura pretenziju, bet mēneša laikā no pretenzijas iesniegšanas (nosūtīšanas) dienas klients no kredītiestādes vai maksājumu iestādes nav saņēmis viņa pretenziju apmierinošu atbildi;
 • tiesā, šķīrējtiesā vai citā ārpustiesas strīdu risinātājā nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu;
 • ombudam iepriekš netika iesniegta tā paša klienta sūdzība par sūdzībā minēto priekšmetu;
 • kredītiestāde vai maksājumu iestāde, par kuru ir sūdzība, nav atzīta par maksātnespējīgu vai likvidējamu;
 • nav pagājis gads kopš dienas, kad kredītiestādei vai maksājumu iestādei iesniegta klienta sūdzība;
 • darījuma apmērs (acīmredzami saistītu darījumu kopējais apmērs), par kuru ir sūdzība, nepārsniedz 50 000 EUR;
 • izņemot gadījumu, ja sūdzības priekšmets ir klienta – Latvijas Republikas nodokļu rezidenta – konta slēgšana pēc kredītiestādes iniciatīvas;
 • sūdzības priekšmeta summa pārsniedz 10 EUR;
 • strīds nav nenozīmīgs vai sīkumains;
 • sūdzība neskar jautājumus par dokumentu viltojumiem;
 • konkrētā strīda risināšana nevar radīt nopietnus traucējumus ombuda darbībā.

Klienta sūdzība ombudam ir noformējama rakstveidā, ievērojot Reglamentā noteikto, tajā skaitā, pievienojot tai nepieciešamos papildus dokumentus. To adresē un iesniedz Latvijas Finanšu nozares Asociācijas ombudam Roberta Hirša ielā 1, Rīga, LV-1045 vai elektroniski uz e-pasta adresi info@financelatvia.eu. Iesniedzot sūdzību, sūdzības iesniedzējam jāiemaksā Latvijas Finanšu nozares Asociācijas kontā drošības nauda par sūdzības izskatīšanu. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, kā arī ja pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Ja ombuds šā reglamenta noteiktajā kārtībā sūdzības pārbaudes lietu izbeidz vai sūdzību noraida pilnā apmērā, drošības naudu neatmaksā, bet to ieskaita Latvijas Finanšu nozares Asociācijas kontā kā maksu par sūdzības izskatīšanu šādi: 20,00 EUR pakalpojuma vērtība, ieskaitot PVN.

Pilna informācija par sūdzību izskatīšanas kārtību:
LFNA ombuda reglaments
LFNA ombuda nolikums