Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītāja IPAS “CBL Asset Management”

komentārs par 2017. gada pensiju plānu darbības rezultātiem

2017. gads pagāja pozitīvā makroekonomikas gaisotnē, bet ģeopolitiskie riski, piemēram, saistītie ar Ziemeļkorejas kodolprogrammu, tālāk par ziņu virsrakstiem netika. Rietumvalstu uzņēmumu un patērētāju noskaņojums noturīgi uzlabojās visa 2017. gada laikā. ASV iekšzemes kopprodukta izaugsme paātrinājās līdz 2.3% salīdzinot ar 1.5% 2016. gadā, savukārt Eirozonas izaugsme 2.5% apmērā bija straujākā kopš 2007. gada. Globālās ekonomikas paātrinājums, augstākas izejvielu cenas, kā arī dolāra vājums pozitīvi atbalsojās attīstības valstu izaugsmes dinamikā. ASV Federālo Rezervju Sistēma turpināja metodiski celt dolāru likmes, un arī Eiropas Centrālā Banka, kaut arī kopumā turpināja piekopt izteikti stimulējošo politiku, 2017. gada otrajā pusē sāka gatavot augsni monetārās politikas kursa maiņai.

Saskaņots globālās ekonomikas paātrinājums 2017. gadā nodrošināja labvēlīgu fonu investīcijām pasaules finanšu tirgos, it īpaši, aktīvos ar riska komponenti – akcijās un augstāka riska obligācijās. Attīstības valstu akciju tirgus kopējā atdeve dolāru izteiksmē pērn bija +37%, ASV akcijas pieauga par 21%, bet Eiropas akcijas – par 10% (visur attiecīgie MSCI Net Total Return indeksi). Tajā pat laikā pozitīvā attieksme pret riska aktīviem bija mazāk labvēlīga augstākās kvalitātes obligācijām - tās bija pakļautas procenta likmju pieauguma spiedienam, kā rezultātā demonstrēja relatīvi vājus rezultātus. Piemēram, Vācijas valdības obligācijas 2017. gadā ģenerēja zaudējumus 1.5% apmērā, bet ASV valdības vērtspapīri nodrošināja atdevi ap 2.5% (visur Bloomberg Barclays attiecīgie indeksi).

Ņemot vērā labvēlīgo fonu pasaules ekonomikā un finanšu tirgos, sabalansētas ieguldījumu stratēģijas ietvaros Pārvaldītājs pensiju plānu portfeļos 2017. gada laikā pieturējās pie relatīvi aktīvas investīciju taktikas, ģenerējot pozitīvus investīciju rezultātus.

2018. gadā Pārvaldītājs sabalansētas stratēģijas ietvaros pensiju plāna portfeli veidos no akcijām un dažādas riska pakāpes obligācijām, ar mērķi ierobežot portfeļa vērtības svārstības. Pārvaldītājs uzskata, ka pievilcīga ilgtermiņa investīciju rezultāta pamatā ir ne tikai straujš ieguldījumu vērtības pieaugums vispārēja optimisma apstākļos, bet arī ierobežoti zaudējumi brīžos, kad pasaules finanšu tirgos iestājas nelabvēlīgs klimats. Lielāko daļu ieguldījumu daļu nemainīgi veidos vērtspapīri ar fiksētu ienesīgumu. Sagaidāmās atdeves kāpināšanai Pārvaldītājs rūpīgi sekos līdzi akciju tirgus norisēm ar mērķi izmantot tur radušās iespējas.