Sankcijas

Kā mazināt civiltiesiskos sankciju riskus savā uzņēmējdarbībā?

Banka rekomendē tās klientiem sadarbībā ar partneriem, kuri var nākotnē tikt pakļauti sankciju riskam, ņemot vērā ģeogrāfiskos, darbības veida vai citus faktorus, sadarbības līgumos paredzēt t.s. sankciju klauzulu. 

Šāda sankciju klauzula varētu noteikt, ka klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja ir noteiktas ANO, ES, nacionālās vai ASV OFAC sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?