Sankcijas

Kā ievērot sankcijas?

Vēlamies uzsvērt, ka ANO, ES un nacionālās sankcijas ir saistošas visam personām, gan juridiskajām, gan fiziskajām, neatkarīgi no to veiktās saimnieciskās vai citas darbības.  

Aicinām klientus, kas veic komercdarbību, apzināt savam komercdarbības veidam raksturīgos sankciju riskus un, ņemot vērā identificētos riskus, izstrādāt efektīvus iekšējās kontroles pasākumus sankciju ievērošanai, piemēram, veicot sadarbības partneru pilnvērtīgu pārbaudīšanu sankciju sarakstos. 

Iekšējiem kontroles pasākumiem būtu jāatbilst uzņēmuma darbības specifikai, pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfiskajai zonai un sadarbības partneriem un klientiem. Pārbaužu veidi, biežums un tvērums var būt atšķirīgi, ņemot vērā uzņēmuma izmēru, darbības virzienu un identificētos riskus. 

Jāņem vērā, ka sankcijas var būt noteiktas ne tikai pret konkrētām fiziskām un juridiskām personām, bet arī pret valsti vai teritoriju, kā arī noteikta veida precēm un pakalpojumiem (tā saucamās “sektorālās sankcijas”). 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?