Apdrošināšana

Kas ir iekļauts apdrošināšanā?

Ar komerciālā īpašuma apdrošināšanu var apdrošināt ēkas, telpas, iekārtas, aprīkojumu, preces un tehnoloģiskās iekārtas.

Iekārtas var tikt apdrošinātas pret riskiem, ko izraisījis:

  • Uguns:  ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens, vadāma lidaparāta, tā daļu vai kravas uzkrišana, dūmu, sodrēju un uguns dzēšanas seku radītais kaitējums;
  • Ūdensvada avārijas: apkures, kanalizācijas, ūdensapgādes u.tml. sistēmu avārijas; sala dēļ radīti zaudējumi apdrošināšanas objektam; trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ notikuši šķidruma vai tvaika noplūde;
  • Dabas stihijas: vētra; krusa; plūdi; sniega slodze; zemestrīce;
  • Trešo personu prettiesiska rīcība: zādzība ar ielaušanos; laupīšana; vandalisms; transportlīdzekļa uzbraukšana; apzīmēšana;
  • Elektriskas izcelsmes parādības: tieša fiziska bojājuma vai bojāejas gadījums, kura cēlonis ir īssavienojums, pārspriegums, zemspriegums vai cita elektriskas izcelsmes parādība.

Lūgums iepazīties ar pilniem apdrošināšanas noteikumiem un apdrošināšanas piedāvājumu, lai izprastu Jūsu individuālo piedāvājumu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?