Pensija

Kādas ir garantijas pensiju plānos ieguldīto līdzekļu drošībai?

Likumdošana nosaka, ka pensiju plānu dalībnieku naudas līdzekļi un cita veida aktīvi jātur ārpus bankas bilances gan pensiju fondam – AS CBL Atklātais pensiju Fonds, gan līdzekļu pārvaldītājam – IPAS CBL Asset Managment, gan līdzekļu turētājam – AS "Citadele banka". Individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu.
Privāto pensiju fondu likums nosaka finanšu instrumentus un to procentuālās proporcijas - kur un kādos apmēros drīkst ieguldīt naudas līdzekļus, maksimāli sadalot visu veidu riskus.
Pensiju plānu dalībnieku naudas līdzekļus papildus uzrauga Latvijas Banka , kā arī starptautiskie auditori.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?