Repo darījumi

Izmanto iespēju saņemt finansējumu, pārdodot bankai vērtspapīrus un vēlāk tos atpērkot

REPO ir vērtspapīru pārdošanas darījums, vienlaicīgi vienojoties par šo pašu vērtspapīru atpirkšanu pēc noteikta laika nākotnē. Vērtspapīru atpakaļpirkšanas cenā tiek ietverta procentu likme par naudas resursu izmantošanu.

Repo darījums klientam ļauj aizņemties naudas līdzekļus pret pārdotajiem vērtspapīriem, paturot tiesības atpirkt šos vērtspapīrus.

Priekšrocības

 • Ātri un ērti - pēc līguma noslēgšanas, pieteikums, katra konkrēta repo darījuma veikšanai, var tikt pieņemts bankā gan klātienē, gan internetbankā (nav obligāta ierašanās bankā) un izskatīts dienas laikā.
 • Viegli - darījuma pamatā ir vērtspapīru pārdošana, darījuma noslēgšanai nav nepieciešams iesniegt bankā papildus dokumentus vai izziņas.
 • Pārskatāmi - visu darījuma termiņu klients redz vērtspapīra cenu u.c. lielumu izmaiņas savā internetbankā, un norunātā termiņa beigās klients atpērk savus vērtspapīrus.
 • Pieejami - veicot repo darījumu, klients var iegādāties bankai darījumā pārdodamos vērtspapīrus ar daļēju bankas finansējumu.
 • Lēti - vērtspapīru atpakaļpirkšanas cenā ietvertā maksa par naudas līdzekļu izmantošanu ir konkurētspējīga salīdzinot ar citiem finansējuma veidiem.
 • Tiesības uz ienākumu - papildus no pārdošanas iegūtajiem līdzekļiem, klients patur arī tiesības uz vērtspapīra emitenta izmaksātajiem ienākumiem – kuponu un dividendēm.

Nosacījumi

 • Vērtspapīri - likvīdi parāda vērtspapīri un ieguldījumu fondi (par iespēju veikt repo darījumus par konkrētiem vērtspapīriem interesēties bankā).
 • Termiņš - līdz 3 mēnešiem ar iespēju termiņu netieši pagarināt, pārslēdzot darījumu no jauna uz nākamo termiņu.
 • Valūtas - EUR, USD, AUD, GBP, CHF, JPY, SEK, NOK, DKK.
 • Citi nosacījumi - par procentu likmi, Haircut, Margin call, Stop loss nosacījumiem konkrētiem vērtspapīriem interesēties bankā.

Kas nepieciešams, lai noslēgtu repo darījumu?

 • Noslēgt līgumu par Finanšu instrumentu konta atvēršanu.
 • Noslēgt līgumu par Repo darījumu veikšanu.
 • Aizpildīt piemērotības testu.
 • Nopirkt / ieskaitīt finanšu instrumentu kontā vērtspapīrus vai ieskaitīt nepieciešamo Haircut summu, ja repo darījumā plānots iegādāties vērtspapīrus ar daļēju bankas finansējumu.
 • Iesniegt pieteikumu konkrētā repo darījuma noslēgšanai (pirms pieteikuma iesniegšanas jautāt bankas brokeriem par nosacījumiem).
 • Sagaidīt no bankas apstiprinājumu par repo darījuma veikšanu.

Jāņem vērā, ka:
Repo darījumi ir saistīti ar risku klientam ciest zaudējumus un nebūs piemēroti visiem ieguldītājiem. Darījuma rezultātā klienta saistību apmērs no darījuma var būt lielāks nekā klienta ieguldījumu apmērs, jo klientam saglabāsies pienākums samaksāt bankai iepriekš norunāto vērtspapīru atpirkšanas summu, neatkarīgi no tā, vai vērtspapīru tirgus vērtība samazināsies vai palielināsies. Ja klients iegādājas vērtspapīrus ar daļēju bankas finansējumu un vienlaikus slēdz par tiem repo darījumu, klienta saistību apmērs no repo darījuma var būt ievērojami lielāks par klienta ieguldījumu vērtspapīros.

Cenrādis