Nepieciešamie dokumenti

Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas kredīta pieteikuma izvērtēšanai

 1. Kredīta pieteikums
 2. Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas identifikācijas dokuments
 3. Uzņēmuma statūti un statūtu reģistrētie grozījumi
 4. Komersanta gada pārskats (ar visām to sastāvdaļām) par pēdējiem 2 gadiem, ciktāl šī nosacījuma izpilde ir iespējama, vadoties no Komersanta pastāvēšanas ilguma
 5. Operatīvais finanšu pārskats ar atšifrējumiem, kas nav vecāks par 3 mēnešiem pieteikuma iesniegšanas brīdī
 6. Naudas plūsmas vai bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze
 7. Galveno bilances posteņu atšifrējums (tai skaitā - debitori, krājumi, pamatlīdzekļi, kreditori)
 8. Mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts
 9. Līgums starp dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotāju par mājas pārvaldīšanu
 10. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums ar 70% dzīvokļu īpašnieku balsojumu PAR
  - pilnvaroto personu un pilnvarojumiem
  - pieteikšanos dalībai programmā
  - tehniskās dokumentācijas izstrādi
  - pieteikšanos aizdevumam, grantam, garantijai
  - piegādātāju/būvnieku atlasi
  - dzīvokļu īpašnieku - saimnieciskas darbības veicēju informācija par iepriekš saņemto valsts atbalstu (de-minimis) un savu atbilstību programmai
 11. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums ar 70% dzīvokļu īpašnieku balsojumu PAR
  - mājas atjaunošanu vai pārbūvi
  - atlases rezultātā noteiktajām projekta īstenošanas un projekta vadītāju izmaksām
  - aizdevuma, granta, garantijas saņemšanu un nosacījumiem
  - turpmāko aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu
  - pilnvarojumu pilnvarotajai personai parakstīt dzīvokļu īpašnieku vārdā un vietā juridiskos dokumentus (aizdevuma, granta, piegādātāju līgumus), organizēt būvniecības procesu un norēķinus
 12. Līgums vai līgumprojekts ar būvnieku/ iekārtu piegādātāju (t.sk. darbu apskats un tāme)
 13. Iepirkuma/cenu aptaujas dokumenti
 14. Dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10% no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā