Tirdzniecības finansēšanas un dokumentārās operācijas

Cenrādis uzņēmumiem

Bankas garantija

1. Pieteikuma izskatīšana garantijas/-u saņemšanai/darījuma izmaiņām:
1.1. ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts bez maksas
1.2. ja cits nodrošinājums1 bez maksas
2. Līguma un ar to saistīto dokumentu noformēšana:
2.1. ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts bez maksas
2.2. ja cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
3. Garantijas noformēšana/ summas palielināšana / termiņa pagarināšana:
3.1. ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 0.3% no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 100 EUR)
3.2. ja cits nodrošinājums 0.8% no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 150 EUR)
4. Maksa par garantijas izmantošanu:
4.1. ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 0.8% gadā no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
4.2. ja cits nodrošinājums sākot no 3% gadā no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
5. Grozījumi līgumā 75 EUR
6. Garantijas grozījumi (izņemot summas palielināšanu un/vai termiņa pagarināšanu) 80 EUR
7. Apliecinājuma par garantijas izsniegšanu noformēšana 50 EUR
8. Papildus komisijas maksa par garantijas, tās grozījumu, apliecinājuma paātrinātu noformēšanu 1 darba dienas laikā 50 EUR
9. Garantijas projekta sagatavošana un saskaņošana (piemērojama, ja garantija netiek izsniegta) 50 EUR
10. Garantijas apmaksa/ Maksājuma prasības apstrāde 0.2% no apmaksājamās summas (min. 200 EUR)
11. Paziņojums par citas bankas izsniegtu garantiju 0.1% no garantijas summas (min. 85 EUR, maks. 500 EUR)
12. Paziņojums par citas bankas izsniegtas garantijas izmaiņām, garantijas atsaukšanu 75 EUR
13. Prasības garantijas apmaksai noformēšana un nosūtīšana klienta uzdevumā 250 EUR
14. Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude / apliecināšana 40 EUR
15. Garantijas atsaukšana pirms termiņa2 25 EUR
16. SWIFT ziņojumu tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Spēkā no 20.04.2018.

 

Importa akreditīvs

1. Pieteikuma izskatīšana importa akreditīva izsniegšanai bez maksas
2. Jauna importa akreditīva noformēšana / akreditīva summas palielināšana 0.25% no importa akreditīva summas / no summas palielinājuma (min. 170 EUR)
3. Importa akreditīva nosacījumu izmaiņas (izņemot summas palielināšanu), neizmantota importa akreditīva atsaukšana vai izbeigšana, grozījumi līgumā 75 EUR
4. Importa akreditīva projekta sagatavošana un saskaņošana (piemērojama, ja akreditīvs netiek noformēts) 50 EUR
5. Papildu komisijas maksa par importa akreditīva paātrinātu noformēšanu 1 darba dienas laikā 50 EUR
6. Dokumentu pārbaude, apmaksa 0.2% no dokumentu summas (min.  170 EUR)
7. Komisija par nesakritībām iesniegtajos dokumentos 70 EUR
8. Neapmaksātu dokumentu atgriešana 40 EUR
9. Konsultācijas pieteikuma aizpildīšanā 50 EUR
10. Akreditīva dokumentu apzīmogošana (endorsement) 20 EUR
11. Akreditīva atsaukšana pirms termiņa 25 EUR
12. Asignējuma vēstules paziņošana 50 EUR
13. SWIFT ziņojumu u.c. ar importa akreditīva izsniegšanu saistīti tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.01.2015.

 

Eksporta akreditīvs


1. Iepriekšējs paziņojums par eksporta akreditīva izsniegšanu
40 EUR
2. Paziņojums par eksporta akreditīva izsniegšanu 0.1% no eksporta akreditīva summas (min. 85 EUR, maks. 500 EUR)
3. Eksporta akreditīva parauga sagatavošana un saskaņošana 50 EUR
4. Eksporta akreditīva nosacījumu izmaiņas, neizmantota eksporta akreditīva atsaukšana vai izbeigšana 75 EUR
5. Eksporta akreditīva dokumentu iepriekšēja pārbaude 80 EUR
6. Dokumentu pārbaude un apmaksa 0.2% no dokumentu summas (min. 200 EUR)
7. Eksporta akreditīva apmaksa bez dokumentu iesniegšanas 0.1% no maksājuma summas (min. 100 EUR, maks. 500 EUR)
8. Neatbilstošu dokumentu atgriešana 40 EUR
9. Eksporta akreditīva pārvešana 0.15% no pārvesta eksporta akreditīva summas (min. 200 EUR)
10. Eksporta akreditīva cesija 0.1% no cesijas summas (min. 150 EUR, maks. 700 EUR)
11. Citas bankas akreditīva apstiprināšana Pēc vienošanās
12. Konsultācijas dokumentu sagatavošanā 30 EUR par katru dokumentu
13. Dokumentu izpirkšana (negocēšana), Eksporta akreditīva diskontēšana Pēc vienošanās
14. Asignējuma vēstules paziņošana 50 EUR
15. SWIFT ziņojumu u.c. ar eksporta akreditīva paziņošanu saistīti tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.01.2015.

 

Dokumentu inkaso

1. Importa dokumentu inkaso:
1.1. paziņojums par dokumentu inkaso 50 EUR
1.2. dokumentu izsniegšana pret maksājumu, akceptu vai bez maksājuma 0.1% no inkaso summas (min. 100 EUR)
2. Eksporta dokumentu inkaso:
2.1. dokumentu pieņemšana maksājumam vai akceptam 40 EUR
2.2. dokumentu apmaksa 0.1% no inkaso summas (min. 100 EUR)
3. Dokumentu inkaso nosacījumu, instrukciju izmaiņas 40 EUR
4. Atteikto dokumentu nosūtīšana, izsniegšana 40 EUR
5. SWIFT ziņojumu u.c. ar dokumentu inkaso apkalpošanu saistīti tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Spēkā no 05.06.2018.

 


1 Šī komisijas maksa netiek piemērota pieteikumam garantijas izsniegšanai garantiju līnijas ietvaros.
2 Piemērojama gadījumos, kad komisija par garantijas izmantošanu tiek maksāta pa daļām.