Overdrafts

Cenrādis uzņēmumiem

1. Pieteikuma par overdrafta saņemšanu vai līguma noteikumu grozījumiem izskatīšana1:  
1.1. overdrafta limits līdz 300 000 EUR 75 EUR
1.2. overdrafta limits virs 300 000 EUR 430 EUR
2. Jauna overdrafta noformēšana, t.sk. papildus limita piešķiršana1 0.7% no overdrafta limita/ limita palielinājuma summas (min. 145 EUR)
3. Grozījumu noformēšana1:  
3.1. darījuma termiņa pagarināšana vai līguma valūtas maiņa 0.5% no overdrafta limita summas (min. 145 EUR)
3.2. procentu likmes veida izmaiņas 0.1% no overdrafta limita summas (min. 75 EUR)
3.3. izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētām ķīlām, t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c.: 145 EUR par katru nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
3.4. citi grozījumi, kas nav minēti 3.1., 3.2.vai 3.3. punktos 75 EUR par katru dokumentu
4. Overdrafta limita samazināšana vai līguma izbeigšana pirms līgumā paredzētā termiņa1:  
4.1. overdrafta limita samazināšana vai līguma izbeigšana pirms līgumā paredzētā termiņa, t.sk. pārfinansējoties pie cita kreditora 2% no pirms termiņa samazinātā overdrafta limita summas (min. 750 EUR)
4.2. savstarpējo norēķinu vienošanās vai darījuma konta līguma par darījuma kontu citā bankā noformēšana1 0.5% no darījuma summas (min. 220 EUR, maks. 1 430 EUR), vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 4.1. punktā vai overdrafta līgumā noteiktā komisija
4.3. 4.2. punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana 75 EUR par katru dokumentu
5. Izziņu u.c. bankas Citadele sagatavotu dokumentu un ķīlas priekšmetu vērtēšanas tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistītie papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.01.2015.

 


1 Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta, pamatojoties uz savstarpējo vienošanos starp klientu un banku Citadele.