Maksājumi

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Maksājumi Citadele grupas ietvaros1

  Elektroniskie maksājumi Klientu apkalpošanas centrs, Faksa norēķinu sistēma un elektroniskie maksājumi, kas tiek apstrādāti manuāli2
Bankas Citadele ietvaros (t.sk. uz Igaunijas filiāli) starp saviem kontiem bez maksas EUR 3
(vai ekvivalents)
Bankas Citadele ietvaros (t.sk. uz Igaunijas filiāli) starp dažādu klientu kontiem bez maksas (uzņēmumiem - 0.07 EUR) EUR 3
(vai ekvivalents)
Ja konts tiek slēgts un naudas līdzekļi no tā tiek pārskaitīti bankas Citadele ietvaros (t.sk. uz Igaunijas filiāli) starp viena klienta kontiem, un, ja konta atlikums ir līdz EUR 2 vai ekvivalents citā valūtā bez maksas bez maksas
EUR, USD bankas Citadele ietvaros uz Fonda „Ziedot”, Latvijas Paralimpiskās komitejas kontiem bez maksas bez maksas
Bankas Citadele iniciēti maksājumi uz kontu ar negatīvu atlikumu no klienta cita konta bez maksas bez maksas

Spēkā no 01.03.2016.

 

Maksājumi eiro

Elektroniskie maksājumi1

Standarta maksājums uz citu banku Latvijā EUR 0.36  
Zibmaksājums12 0.36 EUR  
Steidzams pārskaitījums EUR uz citu banku Latvijā EUR 15  
ES reglamentētie maksājumi5 EUR 0.36  
  SHA (dalīti)3 OUR (maksātājs)4
Standarta maksājums uz citu banku ārzemēs un standarta EEZ maksājums*** EUR 12 0.1% (min. EUR 12, maks. EUR 50) + EUR 12
Steidzams maksājums uz citu banku ārzemēs un steidzams EEZ maksājums** EUR 20 0.2% (min. EUR 20, maks. EUR 75) + EUR 12

 

Maksajumi klientu apkalpošanas centros, faksa norēķinu sistēmā un elektroniskie maksājumi, kas tiek apstrādāti manuāli2

 

Standarta maksājums uz citu banku Latvijā EUR 4  
Steidzams pārskaitījums EUR uz citu banku Latvijā EUR 20  
ES reglamentētie maksājumi5 netiek piedāvāts  
Zibmaksājums12 netiek piedāvāts  
  SHA (dalīti)3 OUR (maksātājs)4
Standarta maksājums uz citu banku ārzemēs un standarta EEZ maksājums*** EUR 18 0.2% (min. EUR 18, maks. EUR 75) + EUR 12
Steidzams maksājums uz citu banku ārzemēs un steidzams EEZ maksājums** EUR 30 0.3% (min. EUR 30, maks. EUR 95) + EUR 12

Spēkā no 01.03.2016.

 

Maksājumi ārvalstu valūtā

Elektroniskie maksājumi1

  SHA (dalīti)3 OUR (maksātājs)4
Standarta EEZ maksājums** (uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm šo valstu valūtās) EUR 12 0.1% (min. EUR 12, maks. EUR 50) + EUR 12
Steidzams EEZ maksājums** (uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm šo valstu valūtās) EUR 20 0.2% (min. EUR 24, maks. EUR 75) + EUR 12
Standarta maksājums USD valūtā10,11 USD 15 USD 30
BYN, RUB9, KZT uz citām bankām netiek piedāvāts EUR 15
Standarta maksājums citās valūtas EUR 20 EUR 40
Steidzams maksājums citās valūtās EUR 35 EUR 55

Maksajumi klientu apkalpošanas centros, faksa norēķinu sistēmā un elektroniskie maksājumi, kas tiek apstrādāti manuāli2

  SHA (dalīti)3 OUR (maksātājs)4
Standarta EEZ maksājums** (uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm šo valstu valūtās) EUR 18 0.2% (min. EUR 18, maks. EUR 75) + EUR 12
Steidzams EEZ maksājums** (uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm šo valstu valūtās) EUR 36 0.3% (min. EUR 36, maks. EUR 95) + EUR 12
Standarta maksājums USD valūtā10,11 USD 25 USD 45
BYN, RUB9, KZT uz citām bankām netiek piedāvāts EUR 35
Standarta maksājums citās valūtas EUR 30 EUR 50
Steidzams maksājums citās valūtās EUR 45 EUR 65

Spēkā no 15.06.2017.

 

Regulārie maksājumi (Fiksētas summas regulārais maksājums; Konta minimālā atlikuma uzturēšana; Konta maksimālā atlikuma uzturēšana)

Regulārā maksājuma reģistrācija – visi pastāvīgā rīkojuma veidi bezmaksas
Regulārā maksājuma izpildīšana – visi pastāvīgā rīkojuma veidi kā par elektroniskiem maksājumiem no norēķinu konta

Spēkā no 11.05.2010.

 

Maksājumi no maksājumu kartes depozīta konta

Uz savu kontu bankā Citadele bezmaksas
Uz cita klienta kontu bankā Citadele kā par maksājumu no norēķinu konta
Uz kontu citā bankā kā par maksājumu no norēķinu konta

Spēkā no 11.05.2010.

 

Naudas ieskaitīšana kontā6

No konta bankā Citadele, no citas bankas Latvijā, ES reglamentētie maksājumi bezmaksas
RUB ienākošie maksājumi ar statusu BEN un SHA bezmaksas
Citi ienākošie maksājumi ar statusu BEN un SHA 3 EUR ekvivalents
Papildu komisijas maksa par bezskaidras naudas maksājumu ieskaitīšanu kontā, ja kā saņēmēja konts nav norādīts IBAN standarta konta numurs (komisijas maksu ietur tikai par ienākošajiem maksājumiem no citas bankas) 20 EUR ekvivalents

Spēkā no 01.01.2015.

 

Bezskaidras valūtas konvertācija

Valūtas konvertācija pēc bankas Citadele kursa, bez papildu komisijas maksas

Spēkā no 11.05.2010.

 

Maksājumu izmeklēšana7

Maksājuma jebkurā valūtā izmeklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai izmainīšana bankas Citadele (t.sk. filiālēs) ietvaros, uz citām bankām Latvijā EUR 25
Maksājuma jebkurā valūtā izmeklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai izmainīšana citās bankās ārpus Latvijas EUR 100 + papildu komisija8

Spēkā no 01.03.2016.

 

 

1 Maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņi:

  Rīkojuma iesniegšanas termiņš* (pēc Latvijas laika) Izpilde
Maksājumi bankas Citadele ietvaros līdz 17:30 tā pati bankas diena

Standarta maksājums uz citu banku:

EUR: ES reglamentētie maksājumi (SEPA) līdz 15:45 tā pati bankas diena
EUR: maksājumi uz bankām Latvijā** līdz 17:30 tā pati bankas diena
EUR: pārējie maksājumi līdz 14:30 tā pati bankas diena
USD, CNY   individuāli, informācija bankā Citadele
GBP, BYN, RUB līdz 17:30 nākamā bankas diena
DKK, NOK, SEK, HUF, PLN, CAD, CHF, AUD, JPY, KZT līdz 17:30 aiznākamā bankas diena
BGN, HKD, ISK, CZK, NZD, SGD, ZAR, MXN līdz 14:00 aiznākamā bankas diena

Steidzams maksājums uz citu banku:

EUR līdz 16:00 tā pati bankas diena
GBP, CAD, CHF līdz 12:00 tā pati bankas diena
DKK, NOK, SEK, JPY, AUD, HUF, PLN līdz 14:00 nākamā bankas diena
BGN, HKD, NZD, SGD, ZAR, CZK, MXN līdz 16:00 aiznākamā bankas diena

Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā:

EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, BGN, MXN līdz 17:30 tā pati bankas diena, ja banka ir saņēmusi informāciju par EEZ*** maksājuma ieskaitīšanu bankas Citadele korespondentkontā
Citā ārvalstu valūtā līdz 17:30 nākamā bankas dienā pēc līdzekļu ieskaitīšanas bankas Citadele korespondentkontā

Spēkā no 15.06.2017.

Bankas diena – darba dienas (pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena) no plkst. 8:30 līdz 17:30, izņemot Latvijas Republikas oficiālās svētku dienas.
* Ja maksājuma rīkojums ir iesniegts pēc norādītā termiņa līdz bankas dienas beigām (17:30), tad maksājuma valutēšanas datums būs par vienu bankas dienu vēlāks. Ja maksājuma rīkojums tiek saņemts bankā/ maksājuma izpildes datums ir brīvdiena, tad maksājuma izpilde notiek nākamajā bankas darba dienā.
** Uz Latvijas bankām, kuras ir Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēmas dalībnieki, Dalībnieku sarakstu skatīt: https://www.bank.lv/par-mums/uzdevumi/maksajumu-sistemas-uzdevumi/eks.
***EEZ maksājums - EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, SEK valūtās veikts maksājums no konta vai bez konta atvēršanas maksātāja bankā Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) maksājumu iestādē ar mērķi to nogādāt saņēmējam EEZ maksājumu iestādē atvērtā saņēmēja kontā. EEZ maksājumi tiek izpildīti tikai ar komisijas veidu SHA (komisijas maksu sedz maksātājs (atsevišķi no maksājuma summas), saņēmēja banka saņem pilnu summu)). Ja maksājums ir ar valūtas konvertāciju, tad ir iespējams norādīt OUR.
EEZ valstis ir Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Somija, Slovākija, Spānija, Slovēnija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

2 Maksājumi, noformēti Citadele internetbankā, kuros ir aizpildīts lauks "Informācija Bankai", kas paredzēti obligātai apstrādei manuāli.
3 SHA – Komisijas maksu sedz maksātājs (atsevišķi no maksājuma summas), bet saņēmēja kontā tiks ieskaitīta maksājuma summa, no kuras atskaitītas bankas korespondējošās bankas un citu starpniekbanku komisijas maksas. EEZ maksājumiem SHA gadījumā saņēmējbanka nodrošina pilnas summas ieskaitīšanu saņēmēja kontā, izņemot, ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās summas tiek ieturēta komisija .
4 OUR – banku komisijas maksu sedz maksātājs. Bankas Citadele, bankas Citadele korespondējošās bankas komisijas maksu b anka Citadele ietur maksājuma izpildes brīdī no maksātāja konta (atsevišķi no maksājuma summas). Ja saņēmēja banka vai starpniekbanka pieprasa b ankai Citadele samaksāt tās komisijas maksu, tad banka Citadele to ietur no klienta (maksātāja) konta bezakcepta kārtībā.
BEN – banku komisijas maksas sedz saņēmējs. EEZ maksājumi ar komisijas veidu BEN netiek izpildīti.
5 ES reglamentētie maksājumi ir maksājumi EUR valūtā Eiropas Savienības robežās (kā arī Islande, Šveice, Lihtenšteina un Norvēģija). Lai tiktu veikts šāda veida maksājums, tā izpildei maksājuma rīkojumā obligāti jānorāda:
- saņēmēja IBAN konta numurs,
- saņēmēja bankas SWIFT kods,
- norāde, ka korespondentbankas komisijas maksu sedz saņēmējs (SHA);
- norāde, ka maksājums ir standarta EUR maksājums.
Banka Citadele neatbild par to, ka saņēmējbanka nav izpildījusi bankas Citadele norādījumus, kas nepieciešami ES reglamentētā maksājuma veikšanai, no bankas Citadele neatkarīgu iemeslu dēļ.
6 Komisijas maksa netiek ieturēta, ja maksājums tiek veikts uz “Citadele Asset Management” IPAS pārvaldībā esošo ieguldījumu fonda kontu bankā Citadele.
7 Ja klienta konts jau ir debetēts, b anka Citadele negarantē, ka maksājuma summa tiks atmaksāta. Banka Citadele atmaksā klientam naudas līdzekļus tikai tad, ja tie ir atgūti no korespondentbankas un saņēmējbankas.
8 Ja nosūtītā maksājuma izmeklēšanas laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmējbanka, šī papildu komisijas summa tiek norakstīta no klienta konta.
9 Komisijas tips BEN šim maksājumam netiek piedāvāts.
10 Papildu komisija par USD valūtas starptautiskiem naudas līdzekļu maksājumiem veicot šos maksājumus tiem saņēmējiem, kuru rezidences valsts ir Andoras Ieleja, Angilja (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Antigva un Barbuda, Apvienotie Arābu Emirāti , Aruba (Nīderlandes Karaliste), ASV Virdžīnu salas, Bahamu salu Sadraudzība, Bahreinas Valsts, Barbadosa, Beliza, Bermudu salas (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Britu Virdžīnu salas, Bruneja Darusalama, Dominikas Sadraudzība, Džērsi (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Džibutijas Republika, Ekvadoras Republika, Gērnsi (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Gibraltārs (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Grenāda, Guama (Amerikas Savienotās Valstis), Gvatemalas Republika, Honkonga (Sjangana, Ķīnas Tautas Republika), Jaunzēlande, Jamaika, Jaunkaledonija (Francijas Republika), Jordānijas Hāšimītu Karaliste, Kaimanu salas (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Katāras Valsts, Kenijas Republika, Kipra, Kirasao (Nīderlandes Karaliste), Kostarikas Republika, Kuka salas (Jaunzēlande), Kuveitas Valsts, Labuāna (Malaizija), Libānas Republika, Libērijas Republika, Lielbritānija, Lihtenšteinas Firstiste, Makao (Ķīnas Tautas Republika), Maldīvijas Republika, Maurīcijas Republika, Māršala salu Republika, Menas sala (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Monako Firstiste, Montserrata (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Nauru Republika, Niue (Jaunzēlande), Olderne (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Panamas Republika, Samoa Neatkarīgā Valsts, Sanmarīno Republika, Santomes un Prinsipi Demokrātiskā Republika, Seišelu Republika, Senpjēra un Mikelona (Francijas Republika), Sentkitsas un Nevisas Federācija, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Sintmārtena (Nīderlandes Karaliste), Svētās Helēnas sala (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Taiti (Franču Polinēzija), Tērksas un Kaikosas (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Tongas Karaliste, Urugvajas Austrumu Republika, Vanuatu Republika, Venecuēlas Republika, Zanzibāras sala (Tanzānijas Apvienotā Republika) – USD 200.
11 Izmaiņas maksājuma izpildes nosacījumos ar 15.06.2017. Skatīt tabulu “Maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņi”.
12 Zibmaksājums ir maksājums EUR valūtā, kas tiek veikts uz banku, kas ir Eiropas ātro maksājumu sistēmas (SEPA Inst shēmas) dalībnieks. Dalībnieku sarakstu skatīt:
www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/participating-schemes/register-participants/registers-participants-sepa-payment-schemes.
Gadījumā, ja maksātājs ierosina zibmaksājumu uz banku, kas nav Eiropas ātro maksājumu sistēmas (SEPA Inst shēmas) dalībnieks, maksājums tiek izpildīts kā ES reglamentētais maksājums. Banka ir tiesīga noteikt viena zibmaksājuma maksimālo summu. Informācija par noteikto zibmaksājuma maksimālo summu ir pieejama Bankas mājaslapā un klientu apkalpošanas struktūrvienībās.