Kredīts, kredītlīnija

Cenrādis uzņēmumiem

1. Pieteikuma jauna kredīta vai kredītlīnijas saņemšanai/ kreditēšanas darījuma grozījumiem izskatīšana1

1.1. darījumiem līdz EUR 300 000 EUR 75
1.2. darījumiem virs EUR 300 000 EUR 400

2. Jauna kredīta, kredītlīnijas noformēšana, t.sk. papildu limita piešķiršana vai jauna atmaksas termiņa noteikšana1

2.1. kredītlīnija 0.7% no kredītlīnijas limita/limita palielinājuma (min. EUR 150)
2.2. kredīts 1% no kredīta kopsummas/summas palielinājuma (min. EUR 300)

3. Grozījumu noformēšana1

3.1. atmaksas grafika izmaiņas ar atmaksas termiņa pagarināšanu:
3.1.1. līdz 1 gadam 0.5% no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnijas limita summas (min. EUR 300)
3.1.2. virs 1 gada 1% no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnijas limita summas (min. EUR 300)
3.2. kredīta atmaksas un/vai procentu maksājumu kārtības izmaiņas, nemainot atmaksas termiņu (izņemot maksājuma datuma maiņu), kredīta/kredītlīnijas līgumā noteiktās valūtas maiņa, procentu likmes, un/vai darījuma veida maiņa, t.sk. no kredīta uz kredītlīniju vai otrādi 0.1% no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnijas limita summas (min. EUR 75)
3.3. izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētām ķīlām, t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c.:
3.3.1. nekustamais īpašums 0.1% no kredīta summas vai kredītlīnijas limita / ar kopējo ķīlas objektu skaitu x ķīlas objektu skaitu, attiecībā uz kuriem tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 150)
3.3.2. citi nodrošinājuma veidi EUR 150 par katru nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
3.4. citi grozījumi, kas nav minēti 3. punkta apakšpunktos EUR 75 par katru dokumentu

4. Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana1

4.1. kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana, t.sk. pārfinansēšanās gadījumos 2% no pirms termiņa atmaksājamās kredīta/kredītlīnijas limita samazinājuma summas (min. EUR 750)
4.2. savstarpējo norēķinu vienošanās vai darījuma konta līguma par darījuma kontu citā bankā noformēšana1 0.5% no darījuma summas (min. EUR 500, maks. EUR 1450), vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 4.1. punktā vai kredīta/kredītlīnijas līgumā noteiktā komisijas maksa
4.3. 4.2. punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana EUR 75 par katru dokumentu
5. Maksa par kredītresursu rezervēšanu Individuāli, sākot no 1% gadā no neizsniegtā kredīta/ neizmantotā kredītlīnijas limita
6. Izziņu u.c. bankas Citadele sagatavotu dokumentu un ķīlas priekšmetu vērtēšanas tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi.

Spēkā no 20.04.2018.

 

1 Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.