Kreditēšana

Kredīts, kredītlīnija, overdrafts

1.1. Pieteikuma jauna kredīta vai kredītlīnijas, vai overdrafta saņemšanai/ kreditēšanas darījuma grozījumiem izskatīšana1:
1.1.1. darījumiem līdz 300000 EUR 75 EUR
1.1.2. darījumiem virs 300000 EUR 400 EUR
1.2. Jauna kredīta, kredītlīnijas, overdrafta noformēšana, t.sk. papildu limita piešķiršana vai jauna atmaksas termiņa noteikšana4,1:
1.2.1. Kredītlīnija, overdrafts 0.7% no kredītlīnijas, overdrafta limita/limita palielinājuma (min. 150 EUR)
1.2.2. kredīts 1% no kredīta kopsummas/summas palielinājuma (min. 300 EUR)
1.3. Grozījumu noformēšana4:
1.3.1. atmaksas grafika izmaiņas ar termiņa pagarināšanu:  
1.3.1.1. līdz 1 gadam 0.5% no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnijas overdrafta limita summas (min. 300 EUR)
1.3.1.2. virs 1 gada 1 % no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnijas overdrafta limita summas (min. 300 EUR)
1.3.2. kredīta atmaksas un/vai procentu maksājumu kārtības izmaiņas, nemainot atmaksas termiņu (izņemot maksājuma datuma maiņu); kredīta/kredītlīnijas/overdrafta līgumā noteiktās valūtas maiņa, procentu likmes un/vai darījuma veida maiņa, t.sk., no kredīta uz kredītlīniju vai otrādi 0.1% no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnija overdraftas limita summas (min. 75 EUR)
1.3.3. izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētām ķīlām, t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c.:  
1.3.3.1. nekustamais īpašums 0.1% no kredīta summas vai kredītlīnijas overdrafta limita (min. 150 EUR)
1.3.3.2. citi nodrošinājuma veidi 150 EUR par katru nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
1.4. Citi grozījumi, kas nav minēti 1.3.punkta apakšpunktos 75 EUR par katru dokumentu
1.5. Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana4:
1.5.1. kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas, overdrafta limita samazināšana, t.sk., pārfinansēšanās gadījumo 2% no pirms termiņa atmaksājamās/limita samazinājuma summas (min. 750 EUR)
1.5.2. savstarpējo norēķinu vienošanās vai darījuma konta līguma par darījuma kontu citā bankā noformēšana 0.5% no darījuma summas (min. 500 EUR), vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 1.5.1. punktā vai kredīta/kredītlīnijas līgumā noteiktā komisija
1.6. 1.5.2.punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana 75 EUR par katru dokumentu
1.7. Maksa par kredītresursu rezervēšanu Individuāli, sākot no 1% gadā no neizsniegtā kredīta/ neizmantotā kredītlīnijas limita

Spēkā no 15.05.2019.

 

Mikrokredīts

Pieteikuma jauna Mikrokredīta saņemšanai izskatīšana Bez maksas
Jauna Mikrokredīta noformēšana, t.sk. papildu limita piešķiršana 2% no summas (maks. 150 EUR)
Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana2 Bez maksas
Maksa par kredītresursu rezervēšanu, t.sk. kredītlimita neizmatoto limitu Bez maksas
Darījuma termiņa pagarināšana 1% no summas (maks. 150 EUR)
Maksa par Mikrokredītam piesaistīto Biznesa karti Saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi
Kredīta procenti (gadā) Individuāli

Spēkā no 15.05.2019.

 

Bankas garantija

Pieteikuma izskatīšana garantijas saņemšanai/darījuma izmaiņām:
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts Bez maksas
ja cits nodrošinājums3 Bez maksas
Līguma un ar to saistīto dokumentu noformēšana:
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts Bez maksas
ja cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min 150 EUR)
Garantijas noformēšana/ summas palielināšana /termiņa pagarināšana:
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 0.3% no garantijas summas/ no summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 100 EUR)
ja cits nodrošinājums 0.8% no garantijas summas/ no summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 150 EUR)
Maksa par garantijas izmantošanu:
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts 0.8% gadā no garantijas summas/ no summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
ja cits nodrošinājums Sākot no 3% gadā no garantijas summas/ no summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
Grozījumi līgumā 75 EUR
Garantijas grozījumi (izņemot summas palielināšanu un/ vai termiņa pagarināšanu) 80 EUR
Apliecinājuma noformēšana par garantijas izsniegšanu 50 EUR
Papildu komisijas maksa par garantijas, tās grozījumu, apliecinājuma paātrinātu noformēšanu 1 darba dienas laikā 50 EUR
Garantijas projekta sagatavošana un saskaņošana (piemērojama, ja garantija netiek izsniegta) 50 EUR
Garantijas apmaksa / Maksājuma prasības apstrāde 0.2% no apmaksājamās summas (min. 200 EUR)
Paziņojums par citas bankas izsniegtu garantiju 0.1% no garantijas summas (min. 85 EUR, maks. 500 EUR)
Paziņojums par citas bankas izsniegtas garantijas izmaiņām, garantijas atsaukšanu 75 EUR
Prasības garantijas apmaksai noformēšana un nosūtīšana klienta uzdevumā 250 EUR
Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude / apliecināšana 40 EUR
Garantijas atsaukšana pirms termiņa4 25 EUR

Spēkā no 15.05.2019.

 

Importa akreditīvs

Pieteikuma izskatīšana importa akreditīva izsniegšanai Bez maksas
Jauna importa akreditīva noformēšana / akreditīva summas palielināšana 0.25% no importa akreditīva summas / no summas palielinājuma (min. 170 EUR)
Importa akreditīva nosacījumu izmaiņas (izņemot summas palielināšanu), neizmantota akreditīva atsaukšana vai izbeigšana, grozījumi līgumā 75 EUR
Importa akreditīva projekta sagatavošana un saskaņošana (piemērojama, ja akreditīvs netiek noformēts) 50 EUR
Papildu komisijas maksa par importa akreditīva paātrinātu noformēšanu 1 darba dienas laikā 50 EUR
Dokumentu pārbaude, apmaksa 0.2% no dokumentu summas (min. 170 EUR)
Komisija par nesakritībām iesniegtajos dokumentos 70 EUR
Neapmaksātu dokumentu atgriešana 40 EUR
Akreditīva dokumentu apzīmogošana (endorsement) 20 EUR
Akreditīva atsaukšana pirms termiņa 25 EUR
Asignējuma vēstules paziņošana 50 EUR

Spēkā no 15.05.2019.

 

Eksporta akreditīvs

Iepriekšējs paziņojums par eksporta akreditīva izsniegšanu 40 EUR
Paziņojums par eksporta akreditīva izsniegšanu 0.1% no eksporta akreditīva summas (min. 85 EUR, maks. 500 EUR)
Eksporta akreditīva parauga sagatavošana un saskaņošana 50 EUR
Eksporta akreditīva nosacījumu izmaiņas, neizmantota eksporta akreditīva atsaukšana vai izbeigšana 75 EUR
Eksporta akreditīva dokumentu iepriekšēja pārbaude 80 EUR
Dokumentu pārbaude, apmaksa 0.2% no dokumentu summas (min. 200 EUR)
Eksporta akreditīva apmaksa bez dokumentu iesniegšanas 0.1% no maksājuma summas (min. 100 EUR, maks. 500 EUR)
Neatbilstošu dokumentu atgriešana 40 EUR
Eksporta akreditīva pārvešana 0.15% no pārvesta eksporta akreditīva summas (min. 200 EUR)
Eksporta akreditīva cesija 0.1% no cesijas summas (min. 150 EUR, maks. 700 EUR)
Citas bankas akreditīva apstiprināšana Pēc vienošanās
Konsultācijas dokumentu sagatavošanā 30 EUR par katru dokumentu
Dokumentu izpirkšana (negocēšana), Eksporta akreditīva diskontēšana Pēc vienošanās
Asignējuma vēstules paziņošana 50 EUR

Spēkā no 15.05.2019.

 

Dokumentu inkaso

Importa dokumentu inkaso:
Paziņojums par dokumentu inkaso 50 EUR
Dokumentu izsniegšana pret maksājumu, akceptu vai bez maksājuma 0.1% no inkaso summas (min. 100 EUR)
Eksporta dokumentu inkaso:
Dokumentu pieņemšana maksājumam vai akceptam 40 EUR
Dokumentu apmaksa 0.1% no inkaso summas (min. 100 EUR)
Dokumentu inkaso nosacījumu, instrukciju izmaiņas 40 EUR
Atteikto dokumentu nosūtīšana, izsniegšana 40 EUR

Spēkā no 15.05.2019.

 


Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
Ja vienlaicīgi netiek piemērota Cenrāža 18.3. punktā noteiktā komisija par līguma noteikumu grozījumu noformēšanu.
Šī komisijas maksa netiek piemērota pieteikumam garantijas izsniegšanai garantiju līnijas ietvaros.
Piemērojama gadījumos, kad komisija par garantijas izmantošanu tiek maksāta pa daļām.