Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

 

Komisijas maksa par dokumentu (t.sk.izziņu) sagatavošanu1,2:
dokuments tiek gatavots valsts valodā 45 EUR par katru dokumentu
dokuments tiek gatavots angļu, krievu valodā 70 EUR par katru dokumentu
Komisijas maksa par dokumentu (t.sk. izziņu) sagatavošanu, ja pieprasījums saņemts 6 mēnešus pēc kredītsaistību izpildes: 75 EUR par katru dokumentu
Bankas Citadele veikta krājumu/pamatlīdzekļu novērtēšana3 75 EUR
Būvniecības/ rekonstrukcijas/ renovācijas finansēšanas projekta izvērtēšana, finansējuma izmantošanas kontrole bankas Citadele finansētajiem būvniecības/ rekonstrukcijas/ renovācijas projektiem Atbilstoši faktiskajām izmaksām
Dokumentu nosūtīšana Pēc vienošanās (min. faktiskās izmaksas + 8 EUR)
Atliktā maksājuma komisija importa/eksporta akreditīviem un dokumentu inkaso 0.15% no dokumentu summas (min. 70 EUR)
SWIFT ziņojums, izsniedzot garantiju, izsniedzot importa akreditīvu, pārvedot eksporta akreditīvu 25 EUR
Citi SWIFT ziņojumi 7 EUR
Citu ar kreditēšanu saistītu dokumentu apstrāde vai izvērtēšana Pēc vienošanās

Spēkā no 15.05.2019.

 


Ja vienlaicīgi netiek piemērota komisija par jauna kreditēšanas darījuma, būtisku izmaiņu kreditēšanas darījuma ietvaros, pārfinansēšanās darījuma vai darījuma konta līguma noformēšanu.
Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.
Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta