Kredīti

Kā notiek kreditēšanas darījuma restrukturizācija?

Izstrādājot kreditēšanas darījuma restrukturizācijas plānu, banka ievēro spēkā esošās tiesību normas un savstarpēji noslēgtos līgumus, kā arī praktizē:

  • labas ticības un sadarbības principu, lai rastu abpusēji pieņemamus risinājumus;
  • koordinētu visu iesaistīto pušu uzklausīšanu;
  • klienta priekšlikumu izvērtēšanu (vai klientam ir juridiski korekts un ekonomiski pamatots plāns) par sava biznesa attīstību;
  • klienta esošās un plānotās finanšu plūsmas analīzi, kopīgi izvērtējot saimnieciskās darbības izdevumu samazināšanas un ieņēmumu palielināšanas iespējas;
  • klienta konkurētspējas un citu iespējamo priekšrocību izvērtēšanu tirgū;
  • jaunu risinājumu apzināšanu un pielietošanu;
  • pilnīgu atklātību no visām iesaistītajām pusēm, sagaidot informācijas pieejamību par klienta saistībām, aktīviem, saimniecisko darbību un prognozēm;
  • informācijas konfidencialitāti.

Banka izvērtē katras iestādes vai uzņēmuma konkrēto situāciju, un atbilstoši tai piedāvā, sākot no vienkāršiem (piemēram, pamatsummas atlikšana, samazināšana; galīgā kredīta atmaksas termiņa pagarināšana u.c.) līdz pat komplicētiem restrukturizācijas risinājumiem (piemēram, kredīta pamatsummas atmaksas grafika pieskaņošana klienta aktīvu realizācijai, izstrādātā ārpustiesas tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izskatīšana u.c.).
 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?