Zelts

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Zelta tirdzniecība1 informācija bankā Citadele
Zelta turēšana bankā 0.035%2 mēnesī (minimālā maksa - EUR 15 mēnesī)

Spēkā no 01.01.2015.

 

1 Ja zelta tirdzniecības darījuma apjoms pārsniedz EUR 10 000, tad pirms darījuma veikšanas jānoslēdz līgums ar banku Citadele.
2 Turēšanā nodota zelta vērtība pēc bankas Citadele kursa uz mēneša pēdējo datumu.