Turētājbankas pakalpojumi

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

1. Finanšu instrumentu kontu apkalpošana, finanšu instrumentu turēšana un darījumu norēķini1

1.1. Finanšu instrumentu konta atvēršana internetbankā – bez maksas, klientu apkalpošanas centrā 10 EUR

1.2 Finanšu instrumentu turēšana (mēnesī)2

1.2.1. CBL Opportunities Funds apakšfondu daļu turēšana bez maksas
1.2.2. LR iekšējā tirgus finanšu instrumentu turēšana 0.010%
1.2.3. Eiropas Savienības valstu, ASV un Kanādas iekšējā tirgus finanšu instrumentu, Euroclear/ Clearstream depozitārijos reģistrēto starptautisko finanšu instrumentu un ārvalstīs reģistrēto ieguldījumu fondu apliecību turēšana 0.020%
1.2.4. Pārējo valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentu turēšana 0.030%
1.2.5. Minimālā maksa par finanšu instrumentu turēšanu 1 EUR

1.3. Finanšu instrumentu saņemšana3

1.3.1. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas iekšējo tirgu finanšu instrumentu saņemšana bez maksas
1.3.2. Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Kanādas iekšējo tirgu finanšu instrumentu, Euroclear/Clearstream depozitārijos reģistrēto starptautisko finanšu instrumentu saņemšana 21 EUR
1.3.3. Pārējo valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentu saņemšana informācija bankā Citadele

1.4. Finanšu instrumentu pārvedumi3

1.4.1. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iekšējā tirgus finanšu instrumentu pārvedumi 10 EUR
1.4.2. Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Kanādas iekšējo tirgu finanšu instrumentu, Euroclear/Clearstream depozitārijos reģistrēto starptautisko finanšu instrumentu pārvedumi 30 EUR
1.4.3. Pārvedumi starp diviem bankas Citadele klientu finanšu instrumentu kontiem (tiek ieturēts no finanšu instrumentu pārvedēja) 2 EUR
1.4.4. Pārējo valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentu pārvedumi informācija bankā Citadele
1.4.5. Finanšu instrumentu saņemšana / pārvedumi pret samaksu (RVP/DVP)3 50 EUR

1.5. Pirkšanas-pārdošanas darījumu apstrāde4

1.5.1. Norēķini par darījumiem ar starptautiskiem finanšu instrumentiem Euroclear/Clearstream depozitārijos 7 EUR
1.5.2. Norēķini par darījumiem ar Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas iekšējā tirgus finanšu instrumentiem un ASV iekšējā tirgus parāda finanšu instrumentiem 14 EUR
1.5.3. Norēķini par Repo darījumiem 10 EUR
1.5.4. Norēķini par darījumiem ar Cenrādī neminēto valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentiem informācija bankā Citadele

1.6. Citi pakalpojumi

1.6.1. Finanšu instrumentu dereģistrācija 10 EUR
1.6.2. Finanšu instrumentu konversiju, restrukturizāciju, sadalīšanas/apvienošanas, balsošanas u.tml. finanšu instrumentu korporatīvo notikumu darījuma apstrāde5 20 EUR + faktiskās izmaksas
1.6.3. Finanšu instrumentu bloķēšana 7 EUR
1.6.4. Standarta atskaites:
Atskaite par finanšu instrumentu portfeļa stāvokli, finanšu instrumentu un naudas kustību par iepriekšējo un aktuālo kalendāro gadu;
Darījuma izpildes apstiprinājums.
bez maksas
1.6.5. Izziņas un 1.6.4. punktā neminētās atskaites 50 EUR (ieskaitot PVN)
1.6.6. Dokumentu nosūtīšana pa pastu Latvijā (ierakstītā vēstulē) 10 EUR (ieskaitot PVN)
1.6.7. Nodokļu sertifikācijas dokumentu sagatavošana vai iesniegšana vietējiem un ārvalstu depozitārijiem5 35 EUR + faktiskās izmaksas
1.6.8. Komisija par negatīvo atlikumu klientu naudas līdzekļu kontos finanšu instrumentu darījumu veikšanai (procentos gadā)6 24%
1.6.9. LEI koda iegāde un atjaunošana pie Bankas sadarbības partnera (klientiem – juridiskām personām) informācija bankā Citadele

Spēkā no 01.10.2018.

 

1 Komisijas atlīdzību par Cenrādī neuzrādīto pakalpojumu banka Citadele nosaka patstāvīgi vai arī pēc vienošanās ar klientu. Visas komisijas atlīdzības, izņemot darījumu komisijas atlīdzību, tiek ieturētas klienta finanšu instrumentu portfeļa pārvērtēšanas valūtā, ja nepieciešams, pārrēķinot tās no Cenrādī uzrādītās valūtas pēc Bankas noteiktā valūtas kursa pārrēķina veikšanas brīdī. Darījumu komisijas atlīdzība tiek ieturēta darījuma valūtā, ja nepieciešams, pārrēķinot to no Cenrādī uzrādītās valūtas pēc Bankas noteiktā valūtas kursa pārrēķina veikšanas brīdī.
2 Komisijas atlīdzība tiek aprēķināta no kontā esošo finanšu instrumentu tirgus vērtības uz mēneša pēdējo dienu vai nomināla nelikvīdiem finanšu instrumentiem.
3 Komisijas atlīdzība tiek piemērota katram klienta rīkojumā norādītajam finanšu instrumentam, ja rīkojums ir pieņemts izpildei Bankā un nosūtīts depozitārijam/kontrahentam.
4 Komisijas atlīdzība tiek piemērota, noslēdzot darījumu ar Banku, izmantojot brokeru pakalpojumus. Darījumiem, kas noslēgti, neizmantojot bankas Citadele brokeru pakalpojumus, tiek piemērota finanšu instrumentu saņemšanas un/vai pārveduma pret samaksu (RVP/DVP) komisijas atlīdzība.
5 Faktisko izmaksu apmērs atkarīgs no pieteikuma izpildes vietas un citiem pieteikuma nosacījumiem, un var tikt ieturētas 4 mēnešu laikā no korporatīvā notikuma izpildes datuma vai nodokļu sertifikācijas iesniegšanas datuma.
6 Komisijas atlīdzība tiek aprēķināta par katru dienu un tiek ieturēta nākamā mēneša pirmajā dienā, ja klientam nav noslēgta papildus vienošanās.