Tirdzniecības finansēšanas un dokumentārās operācijas

Cenrādis uzņēmumiem

Bankas garantija

1. Pieteikuma izskatīšana garantijas/-u saņemšanai/darījuma izmaiņām:
1.1. ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts bez maksas
1.2. ja cits nodrošinājums1 bez maksas
2. Līguma un ar to saistīto dokumentu noformēšana:
2.1. ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts bez maksas
2.2. ja cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. EUR 150)
3. Garantijas noformēšana/ summas palielināšana / termiņa pagarināšana:
3.1. ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi 0.3% no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 100)
3.2. ja nodrošinājums ir termiņdepozīts 0.3% no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 100)
3.3. ja cits nodrošinājums 0.8% no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 150)
4. Maksa par garantijas izmantošanu:
4.1. ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi 0.8% gadā no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
4.2. ja nodrošinājums ir termiņdepozīts 0.8% gadā no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
4.3. ja cits nodrošinājums sākot no 3% gadā no garantijas summas/ no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
5. Grozījumi līgumā EUR 75
6. Garantijas grozījumi (izņemot summas palielināšanu) EUR 80
7. Garantījas grozījumi (saistīti ar summas palielināšanu):
7.1. ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi 0.3% no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 100)
7.2. ja nodrošinājums ir termiņdepozīts 0.3% no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 100)
7.3. ja cits nodrošinājums 0.8% no summas attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 150)
8. Apliecinājuma par garantijas izsniegšanu noformēšana EUR 50
9. Papildus komisijas maksa par garantijas, tās grozījumu, apliecinājuma paātrinātu noformēšanu 1 darba dienas laikā EUR 50
10. Garantijas projekta sagatavošana un saskaņošana (piemērojama, ja garantija netiek izsniegta) EUR 50
11. Garantijas apmaksa/ Maksājuma prasības apstrāde 0.2% no apmaksājamās summas (min. EUR 200)
12. Paziņojums par citas bankas izsniegtu garantiju 0.1% no garantijas summas (min. EUR 85, maks. EUR 500)
13. Paziņojums par citas bankas izsniegtas garantijas izmaiņām, garantijas atsaukšanu EUR 75
14. Prasības garantijas apmaksai noformēšana un nosūtīšana klienta uzdevumā EUR 250
15. Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude / apliecināšana EUR 40
16. Garantijas atsaukšana pirms termiņa2 EUR 25
17. SWIFT ziņojumu tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.03.2016.

 

Importa akreditīvs

1. Pieteikuma izskatīšana importa akreditīva izsniegšanai bez maksas
2. Jauna importa akreditīva noformēšana / akreditīva summas palielināšana 0.25% no importa akreditīva summas / no summas palielinājuma (min. EUR 170)
3. Importa akreditīva nosacījumu izmaiņas (izņemot summas palielināšanu), neizmantota importa akreditīva atsaukšana vai izbeigšana, grozījumi līgumā EUR 75
4. Importa akreditīva projekta sagatavošana un saskaņošana (piemērojama, ja akreditīvs netiek noformēts) EUR 50
5. Papildu komisijas maksa par importa akreditīva paātrinātu noformēšanu 1 darba dienas laikā EUR 50
6. Dokumentu pārbaude, apmaksa 0.2% no dokumentu summas (min.  EUR 170)
7. Komisija par nesakritībām iesniegtajos dokumentos EUR 70
8. Neapmaksātu dokumentu atgriešana EUR 40
9. Konsultācijas pieteikuma aizpildīšanā EUR 50
10. Akreditīva dokumentu apzīmogošana (endorsement) EUR 20
11. Akreditīva atsaukšana pirms termiņa EUR 25
12. Asignējuma vēstules paziņošana EUR 50
13. SWIFT ziņojumu u.c. ar importa akreditīva izsniegšanu saistīti tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.01.2015.

 

Eksporta akreditīvs


1. Iepriekšējs paziņojums par eksporta akreditīva izsniegšanu
EUR 40
2. Paziņojums par eksporta akreditīva izsniegšanu 0.1% no eksporta akreditīva summas (min. EUR 85, maks. EUR 500)
3. Eksporta akreditīva parauga sagatavošana un saskaņošana EUR 50
4. Eksporta akreditīva nosacījumu izmaiņas, neizmantota eksporta akreditīva atsaukšana vai izbeigšana EUR 75
5. Eksporta akreditīva dokumentu iepriekšēja pārbaude EUR 80
6. Dokumentu pārbaude un apmaksa 0.2% no dokumentu summas (min. EUR 200)
7. Eksporta akreditīva apmaksa bez dokumentu iesniegšanas 0.1% no maksājuma summas (min. EUR 100, maks. EUR 500)
8. Neatbilstošu dokumentu atgriešana EUR 40
9. Eksporta akreditīva pārvešana 0.15% no pārvesta eksporta akreditīva summas (min. EUR 200)
10. Eksporta akreditīva cesija 0.1% no cesijas summas (min. EUR 150, maks. EUR 700)
11. Citas bankas akreditīva apstiprināšana Pēc vienošanās
12. Konsultācijas dokumentu sagatavošanā EUR 30 par katru dokumentu
13. Dokumentu izpirkšana (negocēšana), Eksporta akreditīva diskontēšana Pēc vienošanās
14. Asignējuma vēstules paziņošana EUR 50
15. SWIFT ziņojumu u.c. ar eksporta akreditīva paziņošanu saistīti tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.01.2015.

 

Dokumentu inkaso

1. Importa dokumentu inkaso:
1.1. paziņojums par dokumentu inkaso EUR 50
1.2. dokumentu izsniegšana pret maksājumu, akceptu vai bez maksājuma 0.1% no inkaso summas (min. EUR 100, maks. EUR 500)
2. Eksporta dokumentu inkaso:
2.1. dokumentu pieņemšana maksājumam vai akceptam EUR 40
2.2. dokumentu apmaksa 0.1% no inkaso summas (min. EUR 100, maks. EUR 500)
3. Dokumentu inkaso nosacījumu, instrukciju izmaiņas EUR 40
4. Atteikto dokumentu nosūtīšana, izsniegšana EUR 40
5. SWIFT ziņojumu u.c. ar dokumentu inkaso apkalpošanu saistīti tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.01.2015.

 


1 Šī komisijas maksa netiek piemērota pieteikumam garantijas izsniegšanai garantiju līnijas ietvaros.
2 Piemērojama gadījumos, kad komisija par garantijas izmantošanu tiek maksāta pa daļām.