Overdrafts

Cenrādis uzņēmumiem

1. Pieteikuma par overdrafta saņemšanu vai līguma noteikumu grozījumiem izskatīšana1:
1.1. overdrafta limits līdz EUR 300 000 EUR 75
1.2. overdrafta limits virs EUR 300 000 EUR 430
2. Jauna overdrafta noformēšana, t.sk. papildus limita piešķiršana1 0.7% no overdrafta limita/ limita palielinājuma summas (min. EUR 145)
3. Grozījumu noformēšana1:
3.1. darījuma termiņa pagarināšana vai līguma valūtas maiņa 0.5% no overdrafta limita summas (min. EUR 145)
3.2. procentu likmes veida izmaiņas 0.1% no overdrafta limita summas (min. EUR 75)
3.3. izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētām ķīlām, t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c.: EUR 145 par katru nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
3.4. citi grozījumi, kas nav minēti 3.1., 3.2.vai 3.3. punktos EUR 75 par katru dokumentu
4. Overdrafta limita samazināšana vai līguma izbeigšana pirms līgumā paredzētā termiņa1:
4.1. overdrafta limita samazināšana vai līguma izbeigšana pirms līgumā paredzētā termiņa, t.sk. pārfinansējoties pie cita kreditora 2% no pirms termiņa samazinātā overdrafta limita summas (min. EUR 750)
4.2. savstarpējo norēķinu vienošanās vai darījuma konta līguma par darījuma kontu citā bankā noformēšana1 0.5% no darījuma summas (min. EUR 220, maks. EUR 1 430), vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 4.1. punktā vai overdrafta līgumā noteiktā komisija
4.3. 4.2. punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana EUR 75 par katru dokumentu
5. Izziņu u.c. bankas Citadele sagatavotu dokumentu un ķīlas priekšmetu vērtēšanas tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistītie papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.01.2015.

 


1 Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.