Mikrokredīts juridiskām personām bez nekustamā īpašuma nodrošinājuma (darījumiem, kas noformēti līdz 30.09.2014)1

Cenrādis uzņēmumiem

1. Pieteikuma kreditēšanas darījuma grozījumiem izskatīšana2 EUR 45
2. Grozījumu noformēšana2 :  
2.1. kredīta/kredītlīnijas līgumā noteiktās valūtas maiņa, ķīlas devēja maiņā, nodrošinājuma maiņa 1% no kredīta summas/kredītlīnijas limita, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 145)
2.2. citi līguma grozījumi, kas nav minēti 2.1. EUR 75 par katru dokumentu
2.3. maksājuma grafika izmaiņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma EUR 453
3. Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana3:
3.1. kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana, t.sk., pārfinansēšanās gadījumos 2% no pirms termiņa atmaksājamās kredīta /kredītlīnijas limita samazinājuma summas (min. EUR 450)
3.2. savstarpējo norēķinu vienošanās vai darījuma konta līguma par darījuma kontu citā bankā noformēšana2 1% no darījuma summas (min. EUR 150), vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 3.1. punktā vai kredīta/kredītlīnijas līgumā noteiktā komisija
3.3. 3.2. punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana EUR 75 par katru dokumentu
4. Maksa par kredītresursu rezervēšanu, t.sk. kredītlīnijas neizmatoto limitu 3% gadā no neizsniegtās kredīta summas/ neizmantotā kredītlīnijas limita
5. Izziņu u.c. bankas Citadele sagatavotu dokumentu tarifi Skat. Cenrāža sadaļu Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistītie papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.01.2015.
 


1 Sākot ar 01.10.2014. jauni mikrokredīti netiek izsniegti un netiek veikta esošo kredītu atmaksas termiņa pagarināšana.
2 Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
3 Ja vienlaicīgi netiek piemērota Cenrāža 2.1. punktā noteiktā komisija par līguma noteikumu grozījumu noformēšanu.