SIA "Citadele līzings un faktorings" (turpmāk - CLF) pakalpojuma cenrādis1

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Privātpersonām

Līzinga pakalpojums

Komisija par līzinga pieteikuma / līguma izmaiņu izskatīšanu bez maksas
Komisijas maksa par līzinga darījuma dokumentu noformēšanu: ja līzinga objekta finansējuma summa ir līdz EUR 5 000 līzinga objekta finansējuma summa ir virs EUR 5 000   EUR 50 (t.sk. PVN) 1,5% no līzinga objekta pirkuma cenas, min. EUR 90 (t.sk. PVN)
Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu, noformēšanu, saskaņošanu sakarā ar līzinga refinansēšanu citā finanšu iestādē (vienošanās, līgumi, lūgumi, pieteikumi, izziņas u.c.) 1,5% no atlikušās līzinga summas, min. EUR 90 (t.sk. PVN)
Komisijas maksa par līzinga pirmstermiņa atmaksu bez maksas
Komisijas maksa par līzinga līguma darbības atjaunošanu pēc klienta iniciatīvas2: Ja līzinga objekts nav pārņemts CLF valdījumā Ja līzinga objekts saskaņā ar CLF norādījumiem ir pārņemts CLF valdījumā un novietots tā noteiktajā vietā  
  EUR 245 (t.sk. PVN) EUR 410 (t.sk. PVN)

Spēkā no 22.02.2016.

Grozījumi līzinga līgumā

Grozījumi līzinga līgumā un/vai maksājumu grafikā un/vai refinansēšanas vai citos ar līzinga darījumu saistītos dokumentos (līzinga beigu termiņa grozījumi, procentu likmes u.c. grozījumi pēc klienta iniciatīvas), kas Cenrādī nav atrunāti atsevišķi EUR 80 (t.sk. PVN)
Izmaiņas nodrošinājuma sastāvā EUR 130 (t.sk. PVN)

Spēkā no 22.02.2016.
 

Citi pakalpojumi līzinga / kredīta darījumiem

Izziņas sagatavošana par parādu neesamību EUR 18 (t.sk. PVN)7
Izziņas sagatavošana par saistību izpildi (līzinga/kredīta saistību izpildi, maksājumiem, samaksātajiem procentiem u.c.) EUR 24 (t.sk. PVN)7
Citu nestandarta izziņu sagatavošana3 EUR 48 (t.sk. PVN)7
Kopijas, dublikāta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) EUR 7 (t.sk. PVN)7
Pilnvaras sagatavošana līzinga darījuma ietvaros4 EUR 18 (t.sk. PVN)
Cita veida juridisko dokumentu sagatavošana darījuma ietvaros pēc klienta iniciatīvas5 EUR 80 (t.sk. PVN)6
Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu vai krievu valodā) pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
Rēķina/maksājuma grafika nosūtīšana pa pastu EUR 1.82 (t.sk. PVN)7
Citu dokumentu nosūtīšana pa pastu faktiskās izmaksas + EUR 10 (t.sk. PVN)7
Automašīnas apsekošana AS "Citadele banka" filiālē automašīnām ar pirkuma cenu līdz 17 000 eiro6.
(Komisija par apsekošanu tiek ieturēta neatkarīgi no tā vai finansējums tiek noformēts. Apsekošanas akts ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts.)
EUR 25 (t.sk. PVN)

Spēkā no 22.02.2016.

 


1 Spēkā no 22.02.2016. Visām Cenrādī norādītajām komisijas maksām par CLF sniegtajiem pakalpojumiem ir informatīvs raksturs un CLF ir tiesīgs tās mainīt.
2 Ja pie līguma atjaunošanas tiek veikti arī kādi grozījumi līgumā, tad par to veikšanu netiek piemērota papildus komisijas maksa.
3 Nestandarta izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.
4 Ja dokuments nav jāapliecina vai jāsagatavo notariālā kārtībā.
5 Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
6 Pēc līzinga pieteikuma iesniegšanas CLF automašīnu var apsekot jebkurā AS "Citadele banka" filiālē, saskaņojot apskates laiku pa tālruni 6 777 8777.
7 Tikai līzinga darījumiem.

Uzņēmumiem

Līzinga pakalpojums

1.1. Komisija par līzinga pieteikuma / līguma izmaiņu izskatīšanu bez maksas
1.2. Komisijas maksa par līzinga darījuma dokumentu noformēšanu: 1.2.1. ja līzinga objekta finansējuma summa ir līdz EUR 5 000 1.2.2. līzinga objekta finansējuma summa ir virsEUR 5 000  
EUR 42 + PVN 1,5% no līzinga objekta pirkuma cenas, min. EUR 75 + PVN
1.3. Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu, noformēšanu, saskaņošanu sakarā ar līzinga refinansēšanu citā finanšu iestādē (vienošanās, līgumi, lūgumi, pieteikumi, izziņas u.c.) 1,5% no atlikušās līzinga summas, min. EUR 75 + PVN
1.4. Komisijas maksa par līzinga pirmstermiņa atmaksu 1,5% no neatmaksātās līzinga summas, min. EUR 75 + PVN
1.5. Komisijas maksa par līzinga līguma darbības atjaunošanu pēc klienta iniciatīvas2: 1.5.1. ja līzinga objekts nav pārņemts CLF valdījumā 1.5.2. ja līzinga objekts saskaņā ar CLF norādījumiem ir pārņemts CLF valdījumā un novietots tā noteiktajā vietā  
  EUR 205 + PVN EUR 340 + PVN

Spēkā no 22.02.2016.
 

Grozījumi līzinga līgumā

1.6. Grozījumi līzinga līgumā un/vai maksājumu grafikā un/vai refinansēšanas vai citos ar līzinga darījumu saistītos dokumentos (līzinga beigu termiņa grozījumi, procentu likmes u.c. grozījumi pēc klienta iniciatīvas), kas Cenrādī nav atrunāti atsevišķi EUR 95 + PVN
1.7. Izmaiņas nodrošinājuma sastāvā EUR 110 + PVN

Spēkā no 22.02.2016.
 

Juridisku personu kreditēšana3

1.8. Komisija par kredīta pieteikuma / kredīta līguma izmaiņu izskatīšanu bez maksas
1.9. Komisijas maksa par kreditēšanas darījuma noformēšanu 1,5% no kredīta kopsummas, min. EUR 75
1.10. Komisijas maksa sakarā ar kredīta refinansēšanu citā finanšu iestādē (vienošanās, līgumi, lūgumi, pieteikumi, izziņas u.c.)9 1,5% no kredīta kopsummas, min. EUR 75
1.11. Atlīdzība par kredīta pirmstermiņa atmaksu 1,5% no kredīta kopsummas, min. EUR 75

Spēkā no 22.02.2016.
 

Grozījumi kreditēšanas darījuma dokumentos3

1.12. Grozījumi kredīta līgumā un/vai citos ar kredīta darījumu saistītos dokumentos8 1% no izsniegtā un neatmaksātās kredīta kopsummas, min. EUR 75
1.13. Kredīta atmaksas un/vai procentu maksājumu kārtibas izmaiņas, nemainot atmaksas termiņu, kā arī procentu likmes maiņa8 EUR 115
1.14. Izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētajām ķīlām, t.sk., ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c.:8
1.14.1. Nekustamais īpašums 0,1% no kredīta summas ar kopējo ķīlas objektu skaitu x ķīlas objektu skaitu, attiecībā uz kuriem tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 100)
1.14.2. Citi nodrošinājuma veidi EUR 75 par katru nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas

Spēkā no 22.02.2016.
 

Citi pakalpojumi līzinga / kredīta darījumiem

1.15. Izziņas sagatavošana par parādu neesamību EUR 15 + PVN
1.16. Izziņas sagatavošana par saistību izpildi (līzinga/kredīta saistību izpildi, maksājumiem, samaksātajiem procentiem u.c.) EUR 20 + PVN
1.17. Citu nestandarta izziņu sagatavošana4 EUR 40 + PVN
1.18. Kopijas, dublikāta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) EUR 6 + PVN
1.19. Pilnvaras sagatavošana līzinga darījuma ietvaros5 EUR 15 + PVN
1.20. Cita veida juridisko dokumentu sagatavošana darījuma ietvaros pēc klienta iniciatīvas6 EUR 70 + PVN
1.21. Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu vai krievu valodā) pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
1.22. Rēķina/maksājuma grafika nosūtīšana pa pastu EUR 1.50 + PVN
1.23. Citu dokumentu nosūtīšana pa pastu faktiskās izmaksas + EUR 8 + PVN
1.24. Automašīnas apsekošana AS "Citadele banka" filiālē automašīnām ar pirkuma cenu līdz 17 000 eiro7.
(Komisija par apsekošanu tiek ieturēta neatkarīgi no tā vai finansējums tiek noformēts. Apsekošanas akts ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts.)
EUR 20 + PVN

Spēkā no 22.02.2016.
 

Faktorings

2.1. Komisija par faktoringa pieteikuma / līguma izmaiņu izskatīšanu bez maksas
2.2. Komisijas maksa par faktoringa darījuma dokumentu noformēšanu sākot ar 0.5% no faktoringa limita,
min. EUR 360 + PVN

Spēkā no 22.02.2016.
 

Grozījumi faktoringa līgumā

2.3. Komisijas maksa par faktoringa līguma termiņa pagarināšanu10 sākot ar 0.5% no faktoringa limita,
min. EUR 360 + PVN
2.4. Komisijas maksa par faktoringa limita palielināšanu10 sākot ar 0.5% no faktoringa limita,
min. EUR 145 + PVN
2.5. Pircēja limita izskatīšana (par katru jaunu pircēju vai esoša pircēja limita izmaiņām) faktoringa līguma ietvaros10 EUR 40 + PVN
2.6. Citu faktoringa līguma grozījumu noformēšana10 EUR 95 + PVN
2.7. Komisijas maksa par rēķinu apstrādi faktoringa līguma ietvaros 0.2 — 0.5% no rēķina summas, min. EUR 7 + PVN

Spēkā no 22.02.2016.
 

Citi pakalpojumi faktoringa darījumiem

2.8. Izziņas sagatavošana par saistībām (to izpildi, saistību izpildes kārtību, samaksātajiem procentiem u.c.) EUR 30 + PVN
2.9. Nestandarta izziņas sagatavošana (tai skaitā – izziņas revidentiem un auditoriem)4 EUR 40 + PVN
2.10. Kopijas, dublikāta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) EUR 6 + PVN
2.11. Cita veida dokumentu faktoringa darījuma ietvaros sagatavošana EUR 70 + PVN
2.12. Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu vai krievu valodā) pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
2.13. Dokumentu nosūtīšana pa pastu faktiskās izmaksas + EUR 8 + PVN

Spēkā no 22.02.2016.

 


1 Spēkā no 22.02.2016. Visām Cenrādī norādītajām komisijas maksām par CLF sniegtajiem pakalpojumiem ir informatīvs raksturs un CLF ir tiesīgs tās mainīt.
2 Ja vienlaicīgi ar līguma atjaunošanu tiek veikti arī kādi grozījumi līgumā, tad par to veikšanu netiek piemērota papildus komisijas maksa.
3 Kreditēšanas darījumiem LAD (Lauku atbalsta dienesta) projekta realizācijas ietvaros.
4 Nestandarta izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.
5 Ja dokuments nav jāapliecina vai jāsagatavo notariālā kārtībā.
6 Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
7 Pēc līzinga pieteikuma iesniegšanas CLF automašīnu var apsekot jebkurā AS "Citadele banka" filiālē, saskaņojot apskates laiku pa tālruni 6 777 8777.
8 Ja vienlaicīgi izpildās varāki 1.12. un/vai 1.13. un/ vai 1.14. punktā minēti gadījumi, tiek piemērota viena (lielākā) komisijas maksa.
9 Vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 1.11.punktā vai līzinga/kredīta līgumā noteiktā komisija.
10 Ja vienlaicīgi izpildās varāki 2.3. un/vai 2.4. un/vai 2.5. un/vai 2.6. punktos minēti gadījumi, tiek piemērota viena (lielākā) komisijas maksa.