Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Komisijas maksa par dokumentu (t.sk. izziņu) sagatavošanu:
ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā1 faktiskās notariālā pakalpojuma izmaksas + EUR 30 par katru dokumentu
ja dokuments nav jāapliecina notariālā kārtībā1:
dokuments tiek gatavots valsts valodā EUR 45 par katru dokumentu
dokuments tiek gatavots citā valodā (angļu, krievu) EUR 70 par katru dokumentu
Komisijas maksa par dokumentu (t.sk. izziņu) sagatavošanu, ja pieprasījums saņemts 6 mēnešus pēc kredītsaistību izpildes:
ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā faktiskās notariālā pakalpojuma izmaksas + EUR 75 par katru dokumentu
ja dokuments nav jāapliecina notariālā kārtībā EUR 75 par katru dokumentu
Bankas Citadele veikta krājumu/pamatlīdzekļu novērtēšana2 EUR 75
Būvniecības/ rekonstrukcijas/ renovācijas finansēšanas projekta izvērtēšana, finansējuma izmantošanas kontrole bankas Citadele finansētajiem būvniecības/ rekonstrukcijas/ renovācijas projektiem Atbilstoši faktiskajām izmaksām
Dokumentu nosūtīšana Pēc vienošanās (min. faktiskās izmaksas + EUR 8)
Atliktā maksājuma komisija importa/eksporta akreditīviem un dokumentu inkaso 0.15% no dokumentu summas (min. EUR 70)
SWIFT ziņojums, izsniedzot garantiju, izsniedzot importa akreditīvu, pārvedot eksporta akreditīvu EUR 25
Citi SWIFT ziņojumi EUR 7

Spēkā no 01.01.2015.

 

1 Vienlaicīgi netiek piemērota komisija par jauna kreditēšanas darījuma, būtisku izmaiņu kreditēšanas darījuma ietvaros, pārfinansēšanās darījuma vai darījuma konta līguma noformēšanu.
2 Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.