Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Komisijas maksa par dokumentu (t.sk. izziņu) sagatavošanu1,2:
ja dokuments tiek gatavots valsts valodā 40 EUR  par katru dokumentu
ja dokuments tiek gatavots angļu, krievu valodā 70 EUR  par katru dokumentu
Komisijas maksa par dokumentu (t.sk. izziņu) sagatavošanu, ja pieprasījums saņemts 6 mēnešus pēc kredītsaistību izpildes 75 EUR  par katru dokumentu
Bankas Citadele veikta krājumu/pamatlīdzekļu novērtēšana3 75 EUR 
Būvniecības/ rekonstrukcijas/ renovācijas finansēšanas projekta izvērtēšana, finansējuma izmantošanas kontrole bankas Citadele finansētajiem būvniecības/ rekonstrukcijas/ renovācijas projektiem Atbilstoši faktiskajām izmaksām
Dokumentu nosūtīšana Pēc vienošanās (min. faktiskās izmaksas + 8 EUR )
Atliktā maksājuma komisija importa/eksporta akreditīviem un dokumentu inkaso 0.15% no dokumentu summas (min. 70 EUR )
SWIFT ziņojums, izsniedzot garantiju, izsniedzot importa akreditīvu, pārvedot eksporta akreditīvu 25 EUR 
Citi SWIFT ziņojumi 7 EUR 
Citu ar kreditēšanu saistītu dokumentu apstrāde vai izvērtēšana Pēc vienošanās

Spēkā no 15.05.2019.

 


Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.
Ja vienlaicīgi netiek piemērota komisija par jauna kreditēšanas darījuma, būtisku izmaiņu kreditēšanas darījuma ietvaros, pārfinansēšanās darījuma vai darījuma konta līguma noformēšanu.
Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.