Līzings

Cenrādis privātpersonām

SIA "Citadele līzings un faktorings" (turpmāk - CLF) pakalpojuma cenrādis1

Līzinga pakalpojums

Komisija par līzinga pieteikuma / līguma izmaiņu izskatīšanu bez maksas
Komisijas maksa par līzinga darījuma dokumentu noformēšanu (ja līzinga objekta finansējuma summa ir līdz 5 000 EUR) 50 EUR (t.sk. PVN)
Komisijas maksa par līzinga darījuma dokumentu noformēšanu (ja līzinga objekta finansējuma summa ir virs 5 000 EUR) 1,5% no līzinga objekta pirkuma cenas, min. 90 EUR (t.sk. PVN)
Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu, noformēšanu, saskaņošanu sakarā ar līzinga refinansēšanu citā finanšu iestādē (vienošanās, līgumi, lūgumi, pieteikumi, izziņas u.c.) 1,5% no atlikušās līzinga summas, min. EUR 90 (t.sk. PVN)
Komisijas maksa par līzinga pirmstermiņa atmaksu bez maksas
Komisijas maksa par līzinga līguma darbības atjaunošanu pēc klienta iniciatīvas2 (ja līzinga objekts nav pārņemts CLF valdījumā) 245 EUR (t.sk. PVN)
Komisijas maksa par līzinga līguma darbības atjaunošanu pēc klienta iniciatīvas2 (ja līzinga objekts saskaņā ar CLF norādījumiem ir pārņemts CLF valdījumā un novietots tā noteiktajā vietā) 410 EUR (t.sk. PVN)

Spēkā no 22.02.2016.

 

Grozījumi līzinga līgumā

Grozījumi līzinga līgumā un/vai maksājumu grafikā un/vai refinansēšanas vai citos ar līzinga darījumu saistītos dokumentos (līzinga beigu termiņa grozījumi, procentu likmes u.c. grozījumi pēc klienta iniciatīvas), kas Cenrādī nav atrunāti atsevišķi 80 EUR (t.sk. PVN)
Izmaiņas nodrošinājuma sastāvā 130 EUR (t.sk. PVN)

Spēkā no 22.02.2016.

 

Citi pakalpojumi līzinga darījumi

Izziņas sagatavošana par parādu neesamību 18 EUR (t.sk. PVN)7
Izziņas sagatavošana par saistību izpildi (līzinga saistību izpildi, maksājumiem, samaksātajiem procentiem u.c.) 24 EUR (t.sk. PVN)7
Citu nestandarta izziņu sagatavošana3 48 EUR (t.sk. PVN)7
Kopijas, dublikāta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) 7 EUR (t.sk. PVN)7
Pilnvaras sagatavošana līzinga darījuma ietvaros4 18 EUR (t.sk. PVN)
Cita veida juridisko dokumentu sagatavošana darījuma ietvaros pēc klienta iniciatīvas5 80 EUR (t.sk. PVN)6
Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu vai krievu valodā) pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
Rēķina/maksājuma grafika nosūtīšana pa pastu 1.82 EUR (t.sk. PVN)7
Citu dokumentu nosūtīšana pa pastu faktiskās izmaksas + 10 EUR (t.sk. PVN)7
Automašīnas apsekošana AS "Citadele banka" filiālē automašīnām ar pirkuma cenu līdz 17 000 eiro6.
(Komisija par apsekošanu tiek ieturēta neatkarīgi no tā vai finansējums tiek noformēts. Apsekošanas akts ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts.)
25 EUR (t.sk. PVN)
Komisija par parāda atmaksas līguma noformēšanu 36 EUR (t.sk. PVN)

Spēkā no 01.12.2017.

 

1 Spēkā no 22.02.2016. Visām Cenrādī norādītajām komisijas maksām par CLF sniegtajiem pakalpojumiem ir informatīvs raksturs un CLF ir tiesīgs tās mainīt.
2 Ja pie līguma atjaunošanas tiek veikti arī kādi grozījumi līgumā, tad par to veikšanu netiek piemērota papildus komisijas maksa.
3 Nestandarta izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.
4 Ja dokuments nav jāapliecina vai jāsagatavo notariālā kārtībā.
5 Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
6 Pēc līzinga pieteikuma iesniegšanas CLF automašīnu var apsekot jebkurā AS "Citadele banka" filiālē, saskaņojot apskates laiku pa tālruni 6 777 8777.
7 Tikai līzinga darījumiem.