2.Pielikums

Komisijas maksu piemērošanas noteikumi

1) MAKSĀJUMI

1.1. Maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņi un īpašie nosacījumi:

  Rīkojuma iesniegšanas termiņš (pēc Latvijas laika)1 Izpilde 
Standarta maksājums uz citu banku:  līdz 17.30 tā pati darba diena

 

Standarta maksājums uz citu banku:

  Rīkojuma iesniegšanas termiņš (pēc Latvijas laika)1 Izpilde
Īpaši nosacījumi maksājumu izpildei
EUR: Zibmaksājumi  Bez ierobežojuma  nekavējoties 
EUR: SEPA līdz 15:45 tā pati darba diena

EEZ maksājumiem3 atļauts tikai SHA. OUR -  ja maksājums ir ar konvertāciju 
EUR: SEPA Latvijas ietvaros (tikai EKS dalībniekiem)2 līdz 17:30 tā pati darba diena
EUR: pārējie maksājumi   līdz 14:30 tā pati darba diena
USD, CNY individuāli, informācija bankā Citadele  individuāli, informācija bankā Citadele 
BYN, RUB līdz 17:30 nākamā darba diena 

RUB – atļauts tikai OUR 
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, KZT, CZK līdz 17:30 aiznākamā darba diena 
NZD, AUD līdz 14:00 aiznākamā darba diena 

 

Steidzams maksājums uz citu banku: 

  Rīkojuma iesniegšanas termiņš (pēc Latvijas laika)1 Izpilde 
EUR līdz 16:00 tā pati darba diena
CAD, CHF līdz 12:00 tā pati darba diena
GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, PLN, CZK līdz 14:00 nākamā darba diena 
NZD līdz 16:00 aiznākamā darba diena 
AUD līdz 11:00 nākamā darba diena 

 

Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā:

  Rīkojuma iesniegšanas termiņš (pēc Latvijas laika)58  День исполнения
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK līdz 17:30 tā pati darba diena, ja banka ir saņēmusi informāciju par EEZ maksājuma ieskaitīšanu bankas Citadele korespondentkontā 
Citā ārvalstu valūtā līdz 17:30 nākamā darba diena pēc līdzekļu ieskaitīšanas bankas Citadele korespondentkontā 

Darba diena - pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena no plkst 8.30 līdz plkst. 17.30, izņemot Latvijas Republikas oficiālās svētku dienas. 

 

1.2. Komisiju veidi: 

SHA –  Komisiju maksā maksātājs (atsevišķi no maksājuma summas), bet saņēmēja kontā tiks ieskaitīta maksājuma summa, no kuras atskaitītas bankas korespondējošās bankas un citu starpniekbanku komisijas. SEPA maksājumiem SHA gadījumā saņēmējbanka nodrošina pilnas summas ieskaitīšanu saņēmēja kontā, izņemot ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās summas tiek ieturēta komisija. 

OUR –  banku komisijas maksā maksātājs. Bankas Citadele, bankas Citadele korespondējošās bankas komisiju banka Citadele ietur maksājuma izpildes brīdī no maksātāja konta (atsevišķi no maksājuma summas). Ja saņēmēja banka vai starpniekbanka pieprasa bankai Citadele  samaksāt tās komisiju, tad banka Citadele to ietur no klienta (maksātāja) konta bezakcepta kārtībā. 

BEN – banku komisijas maksā saņēmējs.  

 

1.3. SEPA ir maksājumi EUR valūtā Eiropas Savienības robežās (kā arī Islande, Šveice, Lihtenšteina un Norvēģija). Lai tiktu veikts šāda veida maksājums, tā izpildei maksājuma rīkojumā obligāti jānorāda:  

saņēmēja IBAN konta numurs,  

Komisijas veids – SHA (dalīti), 

Maksājuma veids – Standarta. 

 

Banka Citadele neatbild par to, ka saņēmējbanka nav izpildījusi bankas Citadele norādījumus, kas nepieciešami ES reglamentētā maksājuma veikšanai, no bankas Citadele neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

1.4. Zibmaksājums ir  maksājums EUR valūtā, kas tiek veikts uz banku, kura ir SEPA Inst shēmas dalībniece. Dalībnieku sarakstu skatīt: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/participating-schemes/register-participants/registers-participants-sepa-payment-schemes.  Gadījumā, ja maksātājs ierosina zibmaksājumu uz banku, kas nav Eiropas ātro maksājumu sistēmas (SEPA Inst shēmas) dalībnieks vai maksājumu nav iespējams izpildīt kā zibmaksājumu tehnisku iemeslu vai citu ierobežojumu dēļ, maksājums tiek izpildīts kā SEPA maksājums. Banka ir tiesīga noteikt viena zibmaksājuma maksimālo summu, kā arī noteikt papildus ierobežumus maksājumu izpildei kā zibmaksājumiem. Informācija par noteikto zibmaksājuma maksimālo summu ir pieejama Bankas mājaslapā un klientu apkalpošanas struktūrvienībās. 

 

2) Rēķinu apmaksa 

Bankas Citadele bankomātos var apmaksāt šādu uzņēmumu: Latvenergo, Lattelecom, TELE 2, LMT un Latvijas Gāze rēķinus un apmaksāt administratīvo sodu (par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu). kā arī veikt žiro maksājumus. 

 

3) Kontu attālinātās vadības sistēmas  

CITADELE INTERNETBANKA 

Visas autorizācijas ierīces tiek grupētas sekojošās autorizācijas ierīču kategorijās:

Autorizācijas ierīču kategorija Dienas debeta apgrozījuma limits, EUR
ZEMS 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši EUR)
VIDĒJS 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši EUR)
AUGSTS 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši EUR)
INDIVIDUĀLS 10 000 000,00 EUR (desmit miljoni EUR)

Visas autorizācijas ierīces tiek iedalītas sekojošās autorizācijas ierīču kategorijās:

Autorizācijas ierīču kategorija Autorizācijas ierīces
ZEMS Kodu karte; MobileSCAN Zems (Mobile SCAN, kas aktivizēts internetbankā ar kodu karti vai mobilajā lietotnē ar SMS, vai MobileSCAN, kas aktivizēts uz potenciāli nedrošas ierīces); TouchID, FaceID ar MobileScan Zems
VIDĒJS DIGIPASS GO3; MobileSCAN Vidējs (Mobile SCAN, kas aktivizēts internetbankā ar DIGIPASS GO3 uz drošas ierīces)
AUGSTS MobileSCAN Augsts (Mobile SCAN, kas aktivizēts uz drošas ierīces)
INDIVIDUĀLS DIGIPASS 780; DIGIPASS 320 (un vecāki DIGIPASS ierīču modeļi)

Sekojoši autorizācijas ierīču kategoriju limiti tiek noteikti vairāku maksājumu apstiprināšanai ar vienu autorizācijas kodu (maksājumu paka):

Autorizācijas ierīču kategorija Maksājumu pakas limits (maksājumu skaits) Maksājumu pakas limits (maksājumu kopsumma)
ZEMS4 50 (piecdesmit) 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši EUR)
VIDĒJS4 50 (piecdesmit) 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši EUR)
AUGSTS4 500 (pieci simti) 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši EUR)
INDIVIDUĀLS4,5 500 (pieci simti) 2 000 000,00 EUR (divi miljoni EUR)

Spēkā no 28.02.2020.

Papildus tiek noteikti sekojoši limiti FaceID un TouchID kopā ar MobileSCAN Augsts limiti:

  1. Viena transakcijas limits sakrīt ar dienas debeta apgrozījuma limitu un tiek noteikts 10 000 EUR (desmit tūkstoši EUR) apmērā;
  2. Maksājumu pakas limits tiek noteikts 10 000 EUR (desmit tūkstoši EUR) apmērā.

Ja maksājuma rīkojums ir iesniegts pēc norādītā termiņa līdz darba dienas beigām (17:30), tad maksājuma valutēšanas datums būs par vienu darba dienu vēlāks. Ja maksājuma rīkojums tiek saņemts bankā vai maksājuma izpildes datums iekrīt brīvdienā, tad maksājuma izpilde notiks nākamajā bankas darba dienā.
Dalībnieku sarakstu skatīt: https://www.bank.lv/par-mums/uzdevumi/maksajumu-sistemas-uzdevumi/eks
EEZ maksājums – EUR, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK valūtās veikts maksājums no konta vai bez konta atvēršanas maksātāja bankā Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) maksājumu iestādē ar mērķi to nogādāt saņēmējam EEZ maksājumu iestādē atvērtā saņēmēja kontā. EEZ valstis ir Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija Portugāle, Rumānija, Somija, Slovākija, Spānija, Slovēnija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
Jebkuras maksājumu pakas limits, kas apstiprināts ar MobileSCAN un DIGIPASS 780 ir 500 (pieci simti) maksājumi.
Maksājumu pakas limits, kas apstiprināts ar Digipass 320 (vai vecākiem Digipass modeļiem) ir 50 (piecdesmit) maksājumi